Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 stycznia 2013 r.

Komunikat
o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narośowej w IV kwartale 2012 r.

W IV kwartale 2012 r. ukazały się niżej wymienione akty prawne opatrzone cechą MON, nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym MON:
1) Decyzja Nr 310/MON z dnia 5 października 2012 r. w sprawie realizacji projektu "Shared situational awarenessn EU LED CMO";
2) Decyzja Nr 311/MON z dnia 8 października 2012 r. w sprawie przygotowania, przemieszczenia i pobytu okrętu Marynarki Wojennej ORP "Kontradmirał Xawery CZERNICKI" w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) -Grupa 1;
3) Decyzja Nr 312/MON z dnia 8 października 2012 r. w sprawie przygotowania, przemieszczenia i pobytu okrętu Marynarki Wojennej ORP "Czajka" w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) - Grupa 1;
4) Decyzja Nr 314/MON z dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania Grupy Koordynacyjnej do spraw przygotowania i udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ćwiczeniu STEADFAST JAZZ 2013;
5) Decyzja Nr 328/MON z dnia 9 października 2012 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
6) Decyzja Nr 329/MON z dnia 12 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania propozycji reorganizacji konsolidacji systemu zarządzania nieruchomościami i zbędnym mieniem resortu obrony narodowej;
7) Decyzja Nr 330/MON z dnia 12 października 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do spraw analizy i oceny roszczeń żołnierzy, którzy ponieśli śmierć pełniąc służbę w polskich kontyngentach wojskowych w Republice Iraku oraz Islamskiej Republice Afganistanu;
8) Decyzja Nr 331/MON z dnia 17 października 2012 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w procesie planowania celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w latach 2012-2013;
9) Decyzja Nr 333/MON z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych oraz uruchomienia środków funduszu nagród uznaniowych i zapomóg pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla żołnierzy zawodowych;
10) Decyzja Nr 335/MON z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy;
11) Decyzja Nr 336/MON z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyróżnienia pracownika;
12) Decyzja Nr 337/MON z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyróżnienia pracowników;
13) Decyzja Nr 338/MON z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyróżnienia pracownika;
14) Decyzja Nr 340/MON z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Sterującego;
15) Decyzja Nr 341/MON z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wydania zgody na pobyt pododdziału lotniczego (Aviation Detachment- AV-DET) Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizacji zadań związanych z tym pobytem;
16) Decyzja Nr 347/MON z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie centralnych obchodów w 2012 r. Narodowego Święta Niepodległości;
17) Decyzja Nr 353/MON z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji i funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu odzyskiwania izolowanego personelu;
18) Decyzja Nr 354/MON z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyróżnienia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
19) Decyzja Nr 355/MON z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w ćwiczeniu zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2012;
20) Decyzja Nr 356/MON z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
21) Decyzja Nr 357/MON z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji reorganizacji wojskowej służby zdrowia;
22) Decyzja Nr 366/MON z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie nadania odznaki okolicznościowej Ministerstwa Obrony Narodowej;
23) Decyzja Nr 367/MON z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania resortowego zespołu do spraw monitorowania realizacji zadań określonych w koncepcji współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z Ukrainą, zaakceptowanej w dniu 27 września 2012 r.;
24) Decyzja Nr 368/MON z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojskowych;
25) Decyzja Nr 369/MON z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Słowackiej;
26) Decyzja Nr 370/MON z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej;
27) Decyzja Nr 371/MON z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
28) Decyzja Nr 373/MON z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych za 2012 r. w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;
29) Decyzja Nr 375/MON z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Koncertu Świątecznego dla żołnierzy i rodzin żołnierzy pełniących służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju, w dniu 15 grudnia 2012 r. w Szczecinie;
30) Decyzja Nr 376/MON z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Czeskiej;
31) Decyzja Nr 380/MON z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odwołania I zastępcy Przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;
32) Decyzja Nr 381/MON z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;
33) Decyzja Nr 382/MON z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji konferencji Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Wojskowych Służb Socjalnych w 2013 r.;
34) Decyzja Nr 383/MON z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy;
35) Decyzja Nr 384/MON z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych oraz uruchomienia środków funduszu nagród uznaniowych i zapomóg pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla żołnierzy zawodowych;
36) Decyzja Nr 385/MON z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyróżnienia pracownika;
37) Decyzja Nr 386/MON z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyróżnienia pracownika;
38) Decyzja Nr 387/MON z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyróżnienia pracownika;
39) Decyzja Nr 390/MON z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyróżnienia pracowników nagrodami pieniężnymi z celowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
40) Decyzja Nr 391/MON z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyróżnienia pracowników nagrodami pieniężnymi z celowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
41) Decyzja Nr 396/MON z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia spotkania wigilijnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 grudnia 2012 r. w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej;
42) Decyzja Nr 397/MON z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania przedszkola Nr 101 w Siemirowicach przy jednostce wojskowej Nr 4653 w Siemirowicach w Gminie Cewice;
43) Decyzja Nr 401/MON z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP;
44) Decyzja Nr 403/MON z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Grupy Koordynacyjnej do przygotowania i udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ćwiczeniu STEADFAST COBALT 2013;
45) Decyzja Nr 410/MON z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania Koncepcji funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Personelu Taktycznego Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego z międzynarodową obsadą.