Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego za lata 2021 i 2022. - OpenLEX

Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego za lata 2021 i 2022.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2021.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr 1/DR F/2021
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego za lata 2021 i 2022

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z  2020  r.  poz.  2027)  uchwala  się,  co  następuje:
§  1. 
Rada Polityki Pieniężnej powierza badanie rocznych sprawozdań finansowych Narodowego Banku Polskiego za lata 2021 i 2022 firmie KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339379, legitymującej się wpisem pod numerem 3546 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokonanym w dniu 1 grudnia 2009 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.