Wybór banków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych na rok 2019.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.1.11

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 214
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru banków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych na rok 2019

EP.3113.7.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań określonych w ustawie o lasach w odniesieniu do gospodarowania środkami funduszu leśnego oraz zadań związanych z wykonywaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 3  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
W związku z upływem ustalonego na dzień 23 listopada 2018 r. terminu składania przez banki ofert współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, wydział właściwy w DGLP ds. planowania dokonał ich oceny. Listę banków, do których skierowano zaproszenie do składania ofert oraz przyjęte kryteria oceny złożonych ofert prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
Kierując się kryteriami przedstawionymi w załączniku nr 1, zaproszenie do podpisania umów ramowych dotyczących współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych należy skierować do następujących banków: PKO BP, PEKAO, BGŻ BNP Paribas, BOŚ, SANTANDER (dawniej BZ WBK), mBank, ING BSK, BGK, Bank Pocztowy, Alior Bank.
§  3. 
W związku z wyborem banków wskazanych w § 2 zobowiązuję wydział właściwy w DGLP ds. planowania do przygotowania umów ramowych określających zasady współpracy banków z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U.94.134.692).