Współdziałanie komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji podczas przeprowadzania postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.89

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2014 r.

WYTYCZNE Nr 128
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie współdziałania komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji podczas przeprowadzania postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej

W związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Wytyczne określają sposób współdziałania komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji podczas prowadzenia postępowań sprawdzających wobec kandydatów ubiegających się do pełnienia służby lub wykonywania pracy w Straży Granicznej, zwanych dalej "kandydatami".
2.
Wytyczne nie mają zastosowania wobec kandydatów, którzy posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych w Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, uprawniające ich do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli równej lub wyższej od wymaganej na stanowisku, na którym kandydat ma pełnić służbę lub być zatrudniony.
3.
Wytyczne nie mają zastosowania wobec kandydatów przenoszonych z Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Celnej, którzy posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa, uprawniające ich do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli równej lub wyższej od wymaganej na stanowisku, na którym kandydat ma pełnić służbę lub być zatrudniony.
4.
Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych powiadamia pisemnie kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw ochrony informacji o posiadaniu przez kandydata ważnego poświadczenia bezpieczeństwa.
§  2.
Użyte w wytycznych określenia oznaczają:
1)
komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych - komórkę organizacyjną do spraw osobowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwą do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata;
2)
komórka organizacyjna właściwa w sprawach ochrony informacji - komórkę organizacyjną jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwą do przeprowadzania postępowania sprawdzającego wobec kandydata;
3)
postępowanie kwalifikacyjne - postępowanie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175, z późn. zm.);
4)
rekrutacja - nabór pracowników do korpusu służby cywilnej lub do pracy w Straży Granicznej.
§  3.
1.
W czasie pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego lub rekrutacji pracowników, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych kieruje wniosek do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji o przeprowadzenie wobec kandydata postępowania sprawdzającego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa klauzulę dostępu do informacji niejawnych wymaganą na stanowisku, na którym kandydat ma pełnić służbę lub być zatrudniony. Do wniosku dołącza się: wypełnioną przez kandydata ankietę bezpieczeństwa osobowego, poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, aktów stanu cywilnego dotyczących urodzenia kandydata, a także poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, o ile są przez niego posiadane.
§  4.
1.
Jeżeli informacje uzyskane w toku prowadzonego postępowania sprawdzającego, a w szczególności w wyniku sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym, wskazują, iż:
1)
kandydat do służby w Straży Granicznej nie spełnia wymogów nieposzlakowanej opinii, niekaralności lub nie korzysta z pełni praw publicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.);
2)
kandydat do pracy w Straży Granicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3 lub 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) albo art. 3 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 269)

- kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji występuje z wnioskiem do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych o przerwanie wobec kandydata postępowania kwalifikacyjnego lub rekrutacji.

2.
O przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego lub rekrutacji kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych informuje pisemnie kandydata i kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji.
§  5.
1.
W przypadku gdy podjęto decyzję o zatrudnieniu kandydata przed zakończeniem postępowania sprawdzającego z jednoczesnym dopuszczeniem kandydata do pracy na stanowisku bez dostępu do informacji niejawnych, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych informuje pisemnie o tym zatrudnieniu kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji.
2.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą, o której mowa w ust. 1, przed zakończeniem postępowania sprawdzającego, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych informuje pisemnie o rozwiązaniu tej umowy kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji.
§  6.
Po zakończeniu postępowania sprawdzającego kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji powiadamia pisemnie kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych o wydaniu lub odmowie wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa lub wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego wobec kandydata.
§  7.
Do postępowań sprawdzających wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie wytycznych stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8.
Tracą moc wytyczne nr 91 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 września 2004 r. w sprawie współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji niejawnych podczas prowadzenia postępowań sprawdzających wobec kandydatów ubiegających się do służby lub pracy w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 57).
§  9.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.