Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

DECYZJA Nr 32
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495) oraz art. 11 i art. 13-18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się "Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019", stanowiące załącznik do decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

"Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019"

Przyznawanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez organizację imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata na terenie Polski, odbywa się na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 11 i art. 13-18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim, jako organizatorzy imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.
II. Organizator musi spełniać następujące warunki:
1) przedstawić dokument potwierdzający przyznanie przez właściwą międzynarodową federację sportową organizacji zawodów mistrzowskich;
2) wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki;
3) wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy;
4) przedstawić szczegółowy projekt zadania zawierający w szczególności określenie rangi zawodów, liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny.
III. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie organizacji mistrzostw świata lub Europy oraz pucharu świata w kategorii wiekowej seniorów.
IV. Na realizację zadania, Minister w 2019 r. przeznaczył kwotę ujętą w cz. 25 - Kultura fizyczna na rok 2019 w wysokości 5 400 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych, 00/100), w tym na realizację w ramach przedmiotowego konkursu, Minister przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100).
V. Kryteria oceny:
1) popularność i zasięg sportu w kraju;
2) poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie;
3) standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej;
4) uwarunkowania komunikacyjne;
5) udział środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego oraz środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł;
6) różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;
7) informacja dotycząca promocji zawodów w telewizji, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych;
8) ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu;
9) program dodatkowych działań promujących sport, skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych.
VI. Oceny i wyboru ofert dokonuje Komisja powołana przez Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem". Komisja przedstawi do akceptacji Ministrowi propozycję ofert i wysokości dofinansowania.
VII. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.
VIII. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.pl
IX. Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:
1) wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami ustawy z dnia z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125);
2) pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;
3) organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;
4) zakup medali, pucharów i dyplomów;
5) zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;
6) koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
7) działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;
8) dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;
9) wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.
X. Koszty pośrednie w ramach przyznanych środków finansowych z budżetu państwa ustalone zostaną w drodze negocjacji, jednak w kwocie nieprzekraczającej 10% kosztów bezpośrednich.
XI. Termin realizacji zadania obejmuje okres: od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 31 grudnia 2019 r.