Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.91

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 62
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2019

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz art. 11 i art. 13-18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się "Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2019", stanowiące załącznik do decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

"Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2019"

Przyznawanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez organizację imprez mistrzowskich na terenie Polski, odbywa się na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 11 i art. 13-18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I.
Oferty mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.
II.
Organizator musi spełniać następujące warunki:
1)
przedstawić dokument potwierdzający przyznanie przez właściwą międzynarodową federację sportową organizacji zawodów mistrzowskich;
2)
wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki;
3)
wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy;
4)
przedstawić szczegółowy projekt zadania zawierający w szczególności określenie rangi zawodów, liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny.
III.
Dotacja może być przyznana na dofinansowanie organizacji mistrzostw świata i Europy w kategorii wiekowej seniorów i młodzieżowców.
IV.
Kryteria oceny:
1)
popularność i zasięg sportu w kraju;
2)
poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie;
3)
standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej;
4)
uwarunkowania komunikacyjne;
5)
udział środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego oraz środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł;
6)
różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;
7)
informacja dotycząca promocji zawodów w telewizji, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych;
8)
ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu;
9)
program dodatkowych działań promujących sport, skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych.
V.
Oceny i wyboru ofert dokonuje Komisja powołana przez Ministra Sportu i Turystyki. Komisja przedstawi do akceptacji Ministrowi propozycję ofert i wysokości dofinansowania.
VI.
Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.
VII.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bipmsit.gov.pl.
VIII.
Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:
1)
wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;
2)
pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;
3)
organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;
4)
zakup medali, pucharów i dyplomów;
5)
zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;
6)
koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
7)
działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;
8)
dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;
9)
wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.
IX.
Koszty pośrednie w ramach przyznanych środków finansowych z budżetu państwa ustalone zostaną w drodze negocjacji, jednak w kwocie nieprzekraczającej 10% kosztów bezpośrednich.
X.
Termin realizacji zadania obejmuje okres: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).