Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.79

Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) ogłasza się wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2020 r., stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wartości klimatycznego bilansu wodnego dla gatunków roślin uprawnych1) i gleb w okresie sześciodekadowym za okres od 1 sierpnia do 30 września 2020 roku

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721).