Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2018.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 21 lipca do dnia 20 września 2018 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 21 lipca do dnia 20 września 2018 r., stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH1) I GLEB W OKRESIE SZEŚCIODEKADOWYM OD DNIA 21 LIPCA DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).