Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2015.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577 i 892) ogłasza się wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2015 r., stanowiące załącznik do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK

grafika

Legenda

+ susza

- brak suszy

* kategoria gleby nie występuje

# na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę - gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategorie gleb:

I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna-piasek luźny - pl

piasek luźny pylasty - pip

piasek słabo gliniasty - ps

piasek słabo gliniasty pylasty - psp

II - Lekka, grupa granulometryczna-piasek gliniasty lekki - pgl

piasek gliniasty lekki pylasty - pglp

piasek słabo gliniasty mocny - pgm

piasek słabo gliniasty mocny pylasty - pgmp

III - Średnia, grupa granulometryczna-glina lekka - gl

glina lekka pylasta - glp

pył gliniasty - płg

pył zwykły - płz

pył piaszczysty - płp

IV - Ciężka, grupa granulometryczna-glina średnia - gs

glina średnia pylasta - gsp

glina ciężka - gc

glina ciężka pylasta - gcp

pył ilasty - płi

ił - i

ił pylasty - ip

Kategorie gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny profilu glebowego, według powyższych kryteriów podziału, na podstawie cyfrowych map glebowo-rolniczych przedstawiających przestrzenne zróżnicowanie siedlisk glebowych i ich pojemności wodnej.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).