Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1999.4.40

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 kwietnia 1999 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 lutego 1999 r.
w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 1998 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 64, poz. 413 i z 1998 r. Nr 34, poz. 190) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 1998 r. w stosunku do III kwartału 1998 r. wzrosły o 1,5%.