Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2002 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2002.9.53

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2002 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 sierpnia 2002 r.
w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2002 r.

Na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz. 719 oraz z 2001 r. Nr 116, poz. 1234 i Nr 154, poz. 1806) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2002 r. w stosunku do I kwartału 2002 r. wzrosły o 0,2%.