Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2020.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2019 r. w stosunku do czterech kwartałów 2018 r. wyniósł 101,0 (wzrost cen o 1,0%).