Wskazanie zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenie zamówienia publicznego na usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków uprawniających do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.63

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie wskazania zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia zamówienia publicznego na usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków uprawniających do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wskazuje się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie jako zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia zamówienia publicznego na usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków uprawniających do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie:
1)
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie;
2)
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie;
3)
Konsulatu Generalnego RP we Lwowie;
4)
Konsulatu Generalnego RP w Łucku;
5)
Konsulatu Generalnego RP w Odessie;
6)
Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).