Wskazanie zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia zamówienia publicznego na usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.9

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie wskazania zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia zamówienia publicznego na usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wskazuje się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie z siedzibą w Kijowie jako zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia zamówienia publicznego na usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz następujących polskich placówek zagranicznych na Ukrainie:
1)
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie z siedzibą w Kijowie;
2)
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie;
3)
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie;
4)
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku;
5)
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie;
6)
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).