Dz.Urz.MS.2018.287

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie wskazania wydziału sądu okręgowego rozpoznającego środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się II Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie jako właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.