Wskazanie organów właściwych do współdziałania z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami dróg. - OpenLEX

Wskazanie organów właściwych do współdziałania z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami dróg.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.13.144

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2004 r.

DECYZJA Nr 296/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie wskazania organów właściwych do współdziałania z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami dróg

Szefostwo Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Na podstawie § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa (Dz. U. Nr 95, poz. 952) oraz z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz. U. Nr 32, poz. 363 z późn. zm.), ustala się, co następuje:

1.
Organami Ministra Obrony Narodowej właściwymi do realizacji zadań w zakresie współdziałania z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami dróg są:
1)
Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;
2)
Szef Planowania Logistycznego Marynarki Wojennej;
3)
szefowie oddziałów (wydziałów) transportu i ruchu wojsk rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
szefowie oddziałów transportu i ruchu wojsk okręgów wojskowych;
5)
komendanci wojskowych komend transportu.
2.
Szefowie (komendanci), o których mowa w pkt 1, mogą upoważnić podległych im żołnierzy zawodowych lub pracowników do wykonywania czynności dotyczących współdziałania z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami dróg.
3.
Wzór upoważnienia, o którym mowa w pkt 2, określa załącznik do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z ZARZĄDCAMI I PRZEWOŹNIKAMI KOLEJOWYMI ORAZ ZARZĄDCAMI DRÓG

grafika