Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.2.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 grudnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Olsztynek oraz Nidzica w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn

OR-0151-10/2007

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2) i art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 3, ust. 3 zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1. 1  
1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. wprowadza się zmianę w powierzchni oraz zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nidzica oraz Olsztynek w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn, polegającą na:
1) wyłączeniu z obrębu leśnego Nidzica w nadleśnictwie Nidzica gruntów:
a) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Olsztynek (obszar wiejski), obrębie ewidencyjnym Sitno, stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 3248/1, 27/7, 3248/3, 3248/4, 3248/5, 27/8;
b) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie nidzkim, gminie Kozłowo, obrębie ewidencyjnym Turówko, stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 3250/1, 3250/2, 3253/7, 3253/8, 3253/6, 3254/2, 3254/1, 3255/1, 3255/2, 3259/2;
c) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie nidzkim, gminie Kozłowo, obrębie ewidencyjnym Browina, stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 3251, 3252/1, 3252/2, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 84, 81, 86/1, 95/1, 96, 97, 3253/4, 3253/5, 140, 104;
d) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie nidzkim, gminie Kozłowo, obrębie ewidencyjnym Turowo, stanowiących działkę ewidencyjną o numerze: 3253/10;

o łącznej powierzchni 223,16 ha i włączeniu ich do obrębu leśnego Olsztynek w Nadleśnictwie Olsztynek;

2) wyłączeniu z obrębu leśnego Koniuszyn, w nadleśnictwie Nidzica gruntów położonych:
a) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Olsztynek (obszar wiejski), obrębie ewidencyjnym Sitno, stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 3404/3, 3405;
b) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Olsztynek (obszar wiejski), obrębie ewidencyjnym Witramowo, stanowiących działkę ewidencyjną o numerze 3404/1;
c) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Olsztynek (obszar wiejski), obrębie ewidencyjnym Lipowo Kurkowskie, stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 3321/1, 3321/3, 3322/1, 3322/2, 3322/3, 3326;
d) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie nidzkim, gminie Nidzica (obszar wiejski), obrębie ewidencyjnym Wólka Orłowska, stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 3327, 3328/2, 3330, 3331;
e) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Nidzica (obszar wiejski) obrębie ewidencyjnym Bolejny, stanowiących działkę ewidencyjną o numerze 3348/3;

o łącznej powierzchni 166,96 ha i włączeniu ich do obrębu Olsztynek w Nadleśnictwie Olsztynek;

3) wyłączeniu z obrębu leśnego Olsztynek w Nadleśnictwie Olsztynek gruntów położonych:
a) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie Nidzkim, gminie Nidzica (obręb wiejski), obrębie ewidencyjnym Bolejny, stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 3415/2, 3416/2, 3417, 3418, 3419, 3420;
b) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Olsztynek (obręb wiejski), obrębie ewidencyjnym Witrażowo, stanowiących działkę ewidencyjną o numerze 3423/1;

o łącznej powierzchni 84,59 ha i włączeniu ich do obrębu leśnego Koniuszyn, w Nadleśnictwie Nidzica.

Grunty będące w zarządzie PGL LP zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez nadleśniczych.

§  2. 2 W związku ze zmianą określoną w § 1, nadleśnictwa i ich obręby leśne mieć będą powierzchnię ogólną jak niżej:
1) Nadleśnictwo Nidzica - 24.188,27 ha, w tym obręby leśne:

Koniuszyn - 9.879,96 ha; Nidzica - 14.308,31 ha.

2) 3 Nadleśnictwo Olsztynek - 18 405,5512 ha, w tym obręby leśne:

Olsztynek - 11 169,9749 ha; Grunwald - 7 235,5763 ha.

§  3. 4 Określa się zasięg terytorialny nadleśnictw: Nidzica oraz Olsztynek - zgodnie z załącznikami do zarządzenia.
§  4. Zmiany określone w § 1-3 podlegają naniesieniu na leśnej mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali 1:50.000 w jednostkach organizacyjnych wymienionych w tytule zarządzenia oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  5. Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w powierzchni oraz w zasięgach terytorialnych nadleśnictw i obrębów leśnych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu w § 1-3.
§  6. Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego LP z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych - niniejsze zarządzenie należy do grup aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycjami: 5 a), piąte tiret tego wykazu.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2008 r.
______

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych "dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  5 ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA OLSZTYNEK I NIDZICA W RDLP OLSZTYN

Lp.Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWOJEWÓDZTWO, powiat, gminaObręb ewidencyjnyPow. zasięgu terytorialnego (km2)
123456
Olsztynek 18Olsztynek 01WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Ostróda

Dąbrówno

Gardyny - cz., Łogdowo - cz, Osiekowo - cz., Ostrowite - cz.9,20
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Grunwald

Frygnowo - cz., Gierzwałd - cz., Góry Łubiańskie, Grunwald - cz., Kiersztanówko, Korsztyn - cz., Łodwigowo - cz., Mielno, Pacółtowo, Rychnowo - cz., Stębark, Wróble - cz., Zapieka107,43
Nidzica

Kozłowo

Browina, Turowo - cz., Turówko - cz.13,32
NidzicaBolejny - cz., Brzeźno Łyńskie - cz., Wólka Orłowska - cz.6,47
Olsztyn

Olsztynek

Drwęck - cz., Gąsiorowo, Jemiołowo, Królikowo, Kunki, Kurki - cz., Lichtajny, Lipowo Kurk. - cz., Lutek, Łutynowo, Maróz, Mierki - cz., Nadrowo, Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Sitno - cz., Sudwa - cz., Swaderki - cz., Świerkocin - cz., Świętajny - cz., Waplewo, Witramowo - cz.169,38
miasto Olsztynekobr. 1 - cz., obr. 2 - cz.5,27
RAZEM OBRĘB OLSZTYNEK311,07
Grunwald 02WARMIŃSKO-MAZURSKIE Ostróda

Dąbrówno

Brzeźno Mazurskie - cz., Dąbrówno - cz., Elgnowo, Fiugajki, Gardyny - cz., Jabłonowo, Jagodziny, Klonówko, Leszcz., Lewałd Wlk. - cz., Łogdowo - cz., Marwałd, Odmy, Okrągłe - cz., Osiekowo - cz., Ostrowite - cz., Pląchawy, Samin, Saminek, Stare Miasto, Tułodziad, Wądzyń - cz., Wierzbica121,50
GrunwaldDomkowo, Dylewo, Frygnowo, Gierzwałd, Glądy, Góry Łubiańskie, Grunwald, Kiersztanówko, Kitnowo, Korsztyn, Łodwigowo, Marcinkowo, Mielno, Pacółtowo, Rychnowo - cz., Rychnowska Wola - cz., Stębark, Szczepankowo, Wróble, Zapieka64,92
Iława

Lubawa

Czerlin, Lubstyn, Lubstynek, Omule, Szczepankowo, Wałdyki, Ztotowo58,10
Ostróda

Ostróda

Bednarki, Brzydowo, Durąg, Dziadyk, Giętlewo-Janowo, Glaznoty, Grabin - cz., Kraplewo, Lipowiec - cz., Miejska Wola, Naprom, Ornowo - cz., Pancerzyn, Pietrzwałd, Rudno, Ryn, Ryńskie - cz., Smykowo, Szyldak - cz., Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki146,79
Działdowo

Działdowo

Jankowice - cz.5,30
RAZEM OBRĘB GRUNWALD396,61
RAZEM NADLEŚNICTWO OLSZTYNEK707,68
NidzicaNidzica 01WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Olsztyn

Olsztynek

Witramowo - cz.1,56
Ostróda

Dąbrówno

Gardyny - cz., Osiekowo - cz.9,58
Nidzica

Nidzica

Bartoszki, Dobrzyń - cz., Frąknowo - cz., Grzegórzki, Kamionka, Kanigowo, Litwinki, Łyna - cz., Łysakowo, Magdaleniec, Módłki, Napiwoda - cz., Nibork Drugi, Olszewo, Pawliki, Piątki, Piotrowice, Podgórze, Rączki, Radomin - cz., Siemiątki, Szerokopas, Waszulkl, Wietrzychowo - cz., Zagrzewo, Załuski177,32
miasto Nidzicawszystkie6,86
KozłowoBartki, Dziurdziewo, Górowo, Januszkowo, Kadyki, Kamionki, Kownatki, Kozłowo, Krokowo, Michałki, Niedanowo, Pielgrzymowo, Rogóż, Santop, Sarnowo, Siemianowo, Sławka Mała, Sławka Wielka, Szkotowo, Szkudaj, Szymany, Turowo - cz., Turówko - cz., Ważyny, Wierzbowo, Wola, Zabłocie Kozłowskie, Zaborowo, Zakrzewko, Zakrzewo, Zalesie241,18
JanowoGrabowo, Jagarzewo - cz., Janowo, Łomno, Muszaki - cz., Puchałowo - cz., Rembowo, Ryki Borkowo, Siemno, Szczepkowo-Giewarty, Szemplino Czarne, Szemplino Wielkie, Wichrowiec, Więckowo, Zawady, Zembrzus Mokry Grunt100,25
Janowiec Kościelnywszystkie134,48
RAZEM OBRĘB NIDZICA671,23
Konuszyn 02WARMIŃSKO-MAZURSKIE Olsztyn

Olsztynek

Dąb - cz., Kurki - cz., Lipowo Kurk. - cz., Witramowo - cz., Sitno - cz.20,87
Nidzica

Nidzica

Bolejny - cz., Brzeźno Łyńskie - cz., Dobrzyń - cz., Frąknowo - cz., Jabłonka - cz., Likusy, Łyna - cz., Napiwoda - cz., Orłowo, Radomin - cz., Wietrzychowo - cz., Wólka Orłowska - cz.121,39
RAZEM OBRĘB KONIUSZYN142,26
RAZEM NADLEŚNICTWO NIDZICA813,49

ZAŁĄCZNIK Nr  1A

  6 WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH SKARBU PAŃSTWA

w zarządzie Nadleśnictwa Olsztynek

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 72 z dnia 10 października 2008 r. (B.I.LP.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2008 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 72 z dnia 10 października 2008 r. (B.I.LP.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2008 r.
3 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 24 z dnia 16 marca 2012 r. (B.I.LP.12.4.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2012 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24 z dnia 16 marca 2012 r. (B.I.LP.12.4.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2012 r.
5 Załącznik nr 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24 z dnia 16 marca 2012 r. (B.I.LP.12.4.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2012 r.
6 Załącznik 1A dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 24 z dnia 16 marca 2012 r. (B.I.LP.12.4.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2012 r.