Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2012.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia rachunkowości w Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§  1.  Ustala się Zasady prowadzenia rachunkowości w Państwowej Agencji Atomistyki, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 6 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia rachunkowości w Państwowej Agencji Atomistyki.
§  3.  Przepisy zarządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 1  

ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI W PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym. Otwarcie ksiąg rachunkowych następuje na początku każdego roku obrotowego, a zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień kończący rok obrotowy. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego.
2. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, to jest na dzień 31 grudnia, sporządza się sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
3. Księgi rachunkowe Państwowej Agencji Atomistyki prowadzone są w jej siedzibie w Warszawie, ul. Bonifraterska 17. Księgi prowadzi się przy użyciu systemu informatycznego XEMI - FINANSE opracowanego przez firmę MERINOSOFT Sp. z o. o.
4. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.
5. Plan kont Państwowej Agencji Atomistyki ustala:

1) wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych zasad;

2) przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych zasad;

3) wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami syntetycznymi, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszych zasad.

6. Główny księgowy Państwowej Agencji Atomistyki jest obowiązany do aktualizacji kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych stosownie do zaistniałych zmian w przepisach prawa i potrzeb Państwowej Agencji Atomistyki, w celu jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej.
7. Wykaz ksiąg rachunkowych (zbiorów tworzących księgi rachunkowe), stanowi załącznik nr 5 do niniejszych zasad.
8. Opis systemu informatycznego przetwarzania danych (systemu informatycznego), stanowi załącznik nr 6 do niniejszych zasad.
9. Zasady ochrony danych i ich zbiorów, stanowi załącznik nr 7 do niniejszych zasad.
10. Sposoby i terminy inwentaryzacji oraz jej zasady dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej Państwowej Agencji Atomistyki.
11. Sprawy nie określone w niniejszych zasadach prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 i z 2012 r. poz. 121).

Załącznik Nr  1

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Środki te umarzane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Umorzenie księgowane na koncie 071 dokonywane jest jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe pozostawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji książki i zbiory biblioteczne, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania;

2) inwestycje rozpoczęte - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, co obejmuje wszystkie koszty poniesione w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia, na który sporządzany jest bilans lub do dnia przyjęcia do używania w wyniku inwestycji środków trwałych;

3) rzeczowe składniki majątku obrotowego - według ich wartości wynikającej z ewidencji;

4) materiały, towary i środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego;

5) należności, w tym również z tytułu udzielonych pożyczek - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności;

6) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;

7) środki pieniężne - według wartości nominalnej;

8) kapitały - według wartości nominalnej.

2. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec kwartału według kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski.
3. Dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
4. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - "Koszty według rodzaju i ich rozliczenie" niezależnie od terminu ich zapłaty. Część kosztów poniesionych w danym okresie, a która dotyczy działalności przyszłych okresów jest ewidencjonowana i rozliczana na koncie 640 - "Rozliczenia między okresowe kosztów".
5. Przeksięgowania z kont 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" i 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" dokonuje się na podstawie miesięcznych sprawozdań budżetowych.
6. Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym na dany rok jest ujmowana na koncie pozabilansowym 998 "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego", natomiast wydatki budżetowe przyszłych lat ewidencjonowane są na koncie 999 "Zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych".
7. Wyniki finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".

Załącznik Nr  2  2  

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (konta syntetyczne)

1. Konta bilansowe

Zespół 0 - "Majątek trwały"

011 - Środki trwałe

013 - Pozostałe środki trwałe

014 - Zbiory biblioteczne

020 - Wartości niematerialne i prawne

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe"

101 - Kasa

130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych

135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

139 - Inne rachunki bankowe

149 - Środki pieniężne w drodze

Zespół 2 - "Rozrachunki i roszczenia"

200 - Rozrachunki z odbiorcami

201 - Rozrachunki z dostawcami

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych

225 - Rozrachunki z budżetami

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240 - Pozostałe rozrachunki

245 - Wpływy do wyjaśnienia

290 - Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 - "Materiały i towary"

310 - Materiały

Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

400 - Amortyzacja

401 - Zużycie materiałów i energii

402 - Usługi obce

403 - Podatki i opłaty

404 - Wynagrodzenia

405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 - Pozostałe koszty rodzajowe

490 - Rozliczenie kosztów

Zespół 6 - "Produkty"

640 - Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Zespół 7 - "Przychody i koszty ich uzyskania"

700 - Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 - Przychody finansowe

751 - Koszty finansowe

760 - Pozostałe przychody operacyjne

761 - Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"

800 - Fundusz jednostki

810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

860 - Wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe

975 - Wydatki strukturalne

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych

990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

991 - Rozliczenie wydatków budżetowych pośrednich ogólnych

998 - Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego

999 - Zaangażowanie środków budżetowych przyszłych lat

Załącznik Nr  3

PRZYJĘTE ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH

Zespół 0 - "Majątek trwały"

Ewidencja księgowa obejmuje wszystkie własne środki trwałe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

1. Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, finansowane są ze środków majątkowych i ewidencjonowane na koncie 011 "Środki trwałe".

Podstawą księgowania przychodu środków trwałych są dokumenty źródłowe (faktura, protokół odbioru, protokół zdawczo - odbiorczy wraz z decyzją nieodpłatnego przekazania, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, akt darowizny).

Podstawą księgowania rozchodu środków trwałych są dokumenty źródłowe (protokół postawienia w stan likwidacji, zestawienie różnic inwentarzowych, faktura za sprzedane lub podarowane środki trwałe).

2. Pozostałe środki trwałe, do których zalicza się:

1) środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

2) meble i dywany,

- finansowane są ze środków bieżących i księgowane na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe w używaniu".

Ze względu na charakter prowadzonej działalności w PAA oraz nie prowadzenie gospodarki magazynowej wszystkie zakupione środki trwałe oddawane są bezpośrednio do użytkowania.

Umorzenie pozostałych środków trwałych dokonywane jest w pełnej wartości w miesiącu oddania do użytkowania poprzez spisanie w ciężar kosztów. Umorzenie księgowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych".

3. Zbiory biblioteki podręcznej PAA i biblioteki Nukleonicznej ewidencjonowane są na koncie 014 - "Zbiory biblioteczne".

Podstawą księgowania przychodu zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu są dokumenty źródłowe (faktura), a otrzymanych darów - wycena w oparciu o szacunek ich aktualnych wartości, dokonywana raz w roku.

Umorzenie zbiorów następuje w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty lub w ciężar zadań zleconych, w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

4. Do wartości niematerialnych i prawnych księgowanych na koncie 020 zaliczone są nabyte licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, finansuje się ze środków majątkowych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, finansowane są ze środków bieżących i umarzane są jednorazowo w koszty w dniu przyjęcia do używania.

Podstawą księgowania przychodu wartości niematerialnych i prawnych są dokumenty źródłowe.

5. Koszty środków trwałych w budowie oraz rozliczenie tych kosztów na uzyskane efekty ewidencjonowane są na koncie 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)".

Szczegółowa ewidencja środków trwałych prowadzona jest zgodnie z procedurą 003/BDG "Gospodarowania środkami trwałymi".

Zespół 3 - "Materiały i towary"

Ze względu na zakupy materiałów w małych ilościach i najczęściej bezpośrednio po zakupie przekazywanych do zużycia ich wartością obciążane są od razu właściwe koszty. Stany zapasów materiałów ewidencjonowane są na koncie 310 "Materiały" i aktualizowane są kwartalnie.

Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

Przyjęta została zasada ewidencjonowania kosztów w układzie rodzajowym związanych z działalnością operacyjną na kontach 400-405 i 409, a koszty rozliczane w czasie ewidencjonuje się na koncie 490 "Rozliczenie kosztów".

Szczegółowa ewidencja analityczna do kont zespołu "4" prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej.

***

Księgowania na pozostałych kontach syntetycznych nie wymagają rozstrzygnięć i są zgodne z zasadami funkcjonowania poszczególnych kont omówionymi w Planie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 i z 2012 r. poz. 121).

Załącznik Nr  4  3  

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH (konta analityczne)

1. Konta bilansowe

do konta 011 - "Środki trwałe"

011-4 - Środki trwałe IV grupy KRŚT

011-6 - Środki trwałe VI grupy KRŚT

011-7 - Środki trwałe VII grupy KRŚT

011-8 - Środki trwałe VIII grupy KRST

do konta 013 - "Pozostałe środki trwałe"

013-4 - Pozostałe ŚT grupa IV KRŚT

013-6 - Pozostałe ŚT grupa VI KRŚT

013-8 - Pozostałe ŚT grupa VIII KRŚT

do konta 014 - "Zbiory biblioteczne"

014-1 - Zbiory biblioteczne w Bibliotece Nukleonicznej

014-2 - Zbiory biblioteczne w bibliotece podręcznej

do konta 020 - "Wartości niematerialne i prawne"

020-1 - Wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków majątkowych

020-2 - Wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków bieżących

do konta 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

071-1 - Umorzenie ŚT ewidencjonowanych na koncie 011 (według GKR)

071-2 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ujętych na koncie 020-1

do konta 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"

072-1 - umorzenie pozostałych ŚT ewidencjonowanych na koncie 013

072-2 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ujętych na koncie 020-2

072-3 - umorzenie zbiorów bibliotecznych ewidencjonowanych na koncie 014

do konta 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Ewidencja szczegółowa według rodzaju inwestycji i kontrahentów

do konta 101 - "Kasa"

101-1 - kasa bieżących wydatków budżetowych

101-2 - kasa dochodów budżetowych

101-3 - kasa wydatków dewizowych (według poszczególnych walut)

101-4 - kasa ZFŚS

101-5 - kasa rachunku pomocniczego

do konta 130 - "Rachunek bieżący jednostki"

130-1 - rachunek bieżący dochodów budżetowych (według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych w zakresie wpływów środków budżetowych z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych)

130-2 - rachunek bieżący wydatków budżetowych (według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków objętych planem finansowym)

do konta 139 - "Inne rachunki bankowe"

139-1 - rachunek pomocniczy BOR w Jeleniej Górze (zamknięty 16.01.2012r)

139-2 - rachunek sum depozytowych i sum na zlecenie

do konta 200 - "Rozrachunki z odbiorcami "

Ewidencja według kontrahentów

do konta 201 - "Rozrachunki z dostawcami"

Ewidencja według kontrahentów

do konta 224 - "Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych"

Ewidencja wg podziałek klasyfikacji budżetowej i jednostek, którym udzielono dotacje

do konta 225 - "Rozrachunki z budżetami"

225-1 - podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń

225-2 - podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło

225-3- podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłat z ZFŚS

do konta 229 - "Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne"

229-1 - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych opłacane przez pracowników

229-2 - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych opłacane przez pracodawcę

229-3 - składki na Fundusz Pracy

229-4 - składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych pracowników (z podatku i z wynagrodzeń)

229-5 - składki na PFRON

do konta 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

231-01 - wynagrodzenia pracowników

231-03 - rozliczenia wypłat z ZFŚS

231-10 - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, za udział w komisji egzaminacyjnej

do konta 234 - " Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

234-1 - imienne rozrachunki z pracownikami dotyczące obciążeń z tytułu wydatków dokonanych za pracownika, ekwiwalentów, świadczeń i inne

234-2 - imienne rozrachunki z tytułu udzielonych zaliczek na delegacje zagraniczne

234-3 - imienne rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS

do konta 240 - "Pozostałe rozrachunki"

240-0 - rozrachunki inne

240-1 - rozrachunki zagranicznych należności i zobowiązań

240-2 - rozrachunki krajowe różne według kontrahentów

do konta 310 - "Materiały"

310-1 - materiały piśmiennicze

310-2 - materiały biurowe

310-3 - materiały do komputerów

310-4 - materiały - wydawnictwa

310-5 - materiały czystościowe

310-6 - materiały samochodowe

310-7 - artykuły spożywcze

310-8 - części zamienne do PMS

do konta 401 - "Zużycie materiałów i energii"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej

do konta 402 - "Usługi obce"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej

do konta 403 - "Podatki i opłaty"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej

do konta 404 - "Wynagrodzenia"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej

do konta 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej

do konta 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej

do konta 640 - "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

640-1 - z tytułu prenumeraty

640-2 - z tytułu ubezpieczeń

640-3 - z oprogramowania

do konta 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"

Ewidencja według pozycji planu finansowego

do konta 750 - "Przychody finansowe"

750-1 - pozostałe przychody

750-2 - dodatnie różnice kursowe

do konta 751 - " Koszty finansowe"

751-1 - ujemne różnice kursowe

751-2 - pozostałe koszty

do konta 760 - "Pozostałe przychody "

760-1- przychody ze sprzedaży wycofanych ze zużycia składników majątkowych

760-2- pozostałe przychody operacyjne (odsetki)

do konta 800 - "Fundusz jednostki"

800-1 - fundusz w środkach trwałych

800-2 - zrealizowane wydatki i dochody budżetowe

800-3 - inwestycje

do konta 810 - "Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje"

Ewidencja wg podziałek klasyfikacji budżetowej i jednostek, którym przekazano dotacje

do konta 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

851M-1 - środki wolne na wydatki mieszkaniowe

851M-2 - środki zaangażowane - udzielone pożyczki mieszkaniowe

851S-1 - środki na działalność socjalną

851S-2 - udzielone zapomogi

851S-3 - dofinansowanie wypoczynku

851S-4 - akcje socjalne

851S-5 - opłaty za prowadzenie rachunku

2. Konta pozabilansowe

do konta 975 - "Wydatki strukturalne"

Ewidencja według kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych

do konta 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej

do konta 990 - "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym"

Ewidencja według układu zadaniowego

do konta 991 - "Rozliczenie wydatków budżetowych pośrednich ogólnych"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej (wydatki pośrednie po podzieleniu kluczem ogólnym na poszczególne działania przeksięgowywane na konto 990)

do konta 998 - "Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej

do konta 999 - "Zaangażowanie środków budżetowych przyszłych lat"

Ewidencja według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr  5

WYKAZ KSIĄG RACHUNKOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które tworzą:

- dziennik,

- księgę główną,

- księgi pomocnicze,

- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

- wykaz składników aktywów i pasywów.

Dzienniki częściowe (rejestry) prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń, między innymi dla: wyciągów bankowych, raportów kasowych, otrzymanych faktur zewnętrznych, rozliczeń z pracownikami z tytułu delegacji krajowych i zagranicznych, dokumentów własnych.

Ewidencja księgowa prowadzona jest na podstawie dowodów (dokumentów) księgowych. Szczegółowy opis kontroli i obiegu dokumentów księgowych i ich terminarz zawiera "Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Agencji Atomistyki".

Po księgowym zamknięciu miesiąca, na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się następujące wydruki:

- dziennik (okresy miesięczne),

- salda księgi głównej i ksiąg pomocniczych (na koniec okresu sprawozdawczego) oraz

- obroty i salda księgi głównej i ksiąg pomocniczych (salda na dzień otwarcia ksiąg, obroty za okres sprawozdawczy i obroty narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego).

Po zamknięciu roku obrachunkowego sporządza się wydruki:

- kartotek kont syntetycznych i analitycznych oraz

- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), czyli zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Załącznik Nr  6

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH

Księgi rachunkowe Państwowej Agencji Atomistyki prowadzone są z wykorzystaniem programu XEMI zakupionego w firmie MERINOSOFT Sp.z o.o. Umowa licencyjna z firmą MERINOSOFT na moduł XEMI - FINANSE została zawarta dnia 29 listopada 2011 r.

System Księgowości Informatycznej XEMI - FINANSE jest stosowany w PAA od 1 stycznia 2012 r. w wersji nr 6 i na bieżąco, w ciągu roku, są wprowadzane aktualne wersje. Moduł ten zapewnia i umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości.

W PAA księguje się dokumenty księgowe we wcześniej zdefiniowanych rejestrach:

1) BANKI - służący do prowadzenia pełnej ewidencji operacji bankowych;
2) KASA - służący do prowadzenia pełnej ewidencji operacji kasowych;
3) POZOSTAŁE - służący do prowadzenia rozrachunków z osobami fizycznymi i pracownikami i do ewidencji dokumentów własnych (wewnętrznych).

Program zabezpiecza powiązania poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zapewnia chronologiczne ujęcie w dzienniku wszystkich zdarzeń, kolejną numerację i umożliwia jednoznaczne powiązanie z dowodami księgowymi.

Szczegółowy opis systemu informatycznego zawarty jest w Instrukcji Obsługi Systemu XEMI FINANSE, dostarczonej przez dostawcę systemu.

Bezpieczeństwo danych zgromadzonych w systemie zapewniają:

- zasilacz UPS,

- system archiwizacji umożliwiający codzienne wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgromadzonych danych,

- wydruk dziennika, dokumentujący wszystkie zapisy księgowe wykonane w systemie.

Załącznik Nr  7  4  

ZASADY OCHRONY DANYCH I ICH ZBIORÓW

1. Dokumentacja dotycząca zasad prowadzenia rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe są przechowywane w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, a następnie przekazywane do magazynu archiwalnego znajdującego się w Warszawie, ul. Konwaliowa 7, w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach (to jest zamykanych na klucze, do których dostęp mają tylko osoby uprawnione).
2. Udostępnianie dowodów księgowych ma miejsce w pomieszczeniu, w którym są przechowywane w obecności pracownika księgowości lub po pisemnym pokwitowaniu w siedzibie PAA.
3. System ochrony danych powstających w programie komputerowym polega na:

1) zapewnieniu dostępu do programu tylko w sieci lokalnej PAA dla określonych użytkowników, których komputery zabezpieczone są osobistymi hasłami;

2) zabezpieczeniu odrębnym hasłem wejścia do programu przez określonych użytkowników;

3) codziennym sporządzaniu rezerwowych kopii zbiorów danych tzw. backupów na zapasowym serwerze;

4) profilaktyce antywirusowej prowadzonej w PAA;

5) systemach podtrzymywania napięcia na serwerach i niektórych komputerach użytkowników w razie awarii sieci energetycznej;

6) comiesięcznym wydruku dziennika dokumentującego wszystkie zapisy księgowe wykonane w systemie. Jest to forma przechowywania podstawowych danych księgowych na nośniku papierowym.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 z dnia 17 listopada 2017 r. (Dz.Urz.PAA.2017.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 listopada 2017 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 2 z dnia 4 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.PAA.2016.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2016 r.
3 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 2 z dnia 4 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.PAA.2016.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2016 r.
4 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 17 listopada 2017 r. (Dz.Urz.PAA.2017.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 listopada 2017 r.