Wprowadzenie zaleceń dotyczących nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2022.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. poz. 294) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się zalecenia ministra właściwego do spraw transportu dotyczące nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 26).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zalecenia ministra właściwego do spraw transportu dotyczące nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa

1.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekaże do zarządców dróg publicznych, w których zarządzie znajdują się drogi lub odcinki dróg o znaczeniu obronnym:
1)
wytyczne z zakresu realizacji przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych i wykonawczych dotyczących dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków, w których w szczególności określi:
a)
dla zarządców dróg wojewódzkich:
-
zakres opracowania, formę i treść planu osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym z uwzględnieniem decyzji/zarządzenia ministra właściwego do spraw transportu,
-
układ opracowania charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych zarządzanej sieci dróg wyznaczonej na potrzeby obronne państwa i zasady ich przekazywania do właściwego terytorialnie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
b)
dla pozostałych zarządców dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków:
-
zasady oceny zagrożeń oraz prognozowania zniszczeń na tej sieci,
-
układ opracowania charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych zarządzanej sieci dróg wyznaczonej na potrzeby obronne państwa i zasady ich przekazywania do właściwego terytorialnie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
2)
zakres przedsięwzięć dotyczących wprowadzania standardów NATO w drogownictwie.
2.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w niezbędnym zakresie współpracuje z pozostałymi zarządcami dróg publicznych w zakresie realizacji zadań na drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach dla dróg finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad gromadzi dane o drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach oraz o obiektach mostowych, przepustach, tunelach i promach istotnych dla obronności państwa.
4.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekaże do ministra właściwego do spraw transportu informację i wnioski wynikające z realizacji zadań w zakresie przygotowania dróg publicznych lub ich odcinków na potrzeby obrony państwa, w ramach rocznego sprawozdania z realizacji zadań obronnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).