Dz.Urz.MI.2018.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. poz. 294) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się zalecenia ministra właściwego do spraw transportu dotyczące nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa finansowane ze środków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37), określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zalecenia

ministra właściwego do spraw transportu dotyczące nadzoru Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem dróg publicznych na potrzeby obrony państwa

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekaże do zarządców dróg publicznych, w których zarządzie znajdują się drogi lub odcinki dróg o znaczeniu obronnym:

1) wytyczne z zakresu realizacji przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych i wykonawczych dotyczących dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków, w których w szczególności określi:

a) dla zarządców dróg wojewódzkich:

- zakres opracowania, formę i treść planu osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym z uwzględnieniem decyzji/zarządzenia ministra właściwego do spraw transportu,

- układ opracowania charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych zarządzanej sieci dróg wyznaczonej na potrzeby obronne i zasady ich przekazywania do właściwego terytorialnie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

b) dla pozostałych zarządców dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków:

- zasady oceny zagrożeń oraz prognozowania zniszczeń na tej sieci,

- układ opracowania charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych zarządzanej sieci dróg wyznaczonej na potrzeby obronne i zasady ich przekazywania do właściwego terytorialnie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

2) zasady i sposób uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych, zgodnie z dobrymi praktykami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym zakresie;

3) zakres przedsięwzięć dotyczących wprowadzania standardów NATO w drogownictwie;

4) kryteria kwalifikowania oraz zasady ogólne zgłaszania propozycji przedsięwzięć rzeczowo- finansowych inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym, przewidzianych do ujęcia w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad opiniuje Programy inwestycji sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 1579) dla zadań o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 4 oraz sprawuje nadzór ich wykonywania na podstawie upoważnień udzielanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad gromadzi dane o drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach oraz o obiektach mostowych, przepustach, tunelach i promach istotnych dla obronności państwa.

4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekaże do ministra właściwego do spraw transportu informację i wnioski wynikające z realizacji zadań w zakresie przygotowania dróg publicznych lub ich odcinków na potrzeby obronne państwa, w ramach rocznego sprawozdania z realizacji zadań obronnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport - na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).