Wprowadzenie warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste. - OpenLEX

Wprowadzenie warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.11.121

Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste

GM-900-5/2013

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§  1.
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych warunki techniczne na drewno iglaste wielkowymiarowe, stanowiące załącznik nr 1.
§  2.
Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2002 r. (znak: OM-260-3/02) zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm na surowiec drzewny obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARUNKI TECHNICZNE

na drewno wielkowymiarowe iglaste

1. Przedmiot warunków technicznych. Przedmiotem warunków technicznych jest drewno wielkowymiarowe iglaste okrągłe wszystkich rodzajów drzew iglastych.

2. Oznaczenie. Drewo wielkowymiarowe iglaste oznaczane jest jako W0.

Przykładowe oznaczenie:

SO WA0 3 - drewno wielkowymiarowe sosnowe, klasa jakości WA0, klasa grubości 3.

3. Wyrób. Drewno wielkowymiarowe iglaste należy wyrabiać w korze w dłużycach lub kłodach. Wymiary długości i średnic wg tabeli 1. Okrzesywanie, przycinanie czół i wyrównywanie napływów korzeniowych wg PN-D-95000:2002. Drewno wielkowymiarowe iglaste (W0) powinno być okrzesane z gałęzi i wystających sęków w stopniu bardzo dobrym, tj. równo z powierzchnią drewna. W przypadku drewna okrzesywanego mechanicznie jakość okrzesywania ustalana jest pomiędzy stronami.

4. Jakość drewna. Każdą dłużycę lub kłodę należy zaliczyć w całej długości do jednej z klas A, B, C lub D na podstawie wymiarów oraz wielkości i rozmiaru wad podanych w tabeli 1. Przy specjalnych wymaganiach odbiorcy dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych wymagań jakości, wymiarów i nadmiarów długości.

5. Pomiar. Przygotowanie do pomiaru, pomiar i cechowanie drewna wg PN-D-95000:2002. Przy pomiarze długości należy stosować nadmiar jednego procenta.

6. Wady drewna wg PN-79/D-01011.

7. Pozostałe określenia wg PN-93/D-02002. Surowiec drzewny. Podział, terminologia, symbole.

Tabela 1. Drewno wielkowymiarowe iglaste, wymagania jakościowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy drewnaDopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna
ABCD
Średnica najmniejsza górna w górnym końcu bez kory22 cm14 cm
Długośćod 2,7 m do 14,0 m bez nadmiaru, z odstopniowaniem co 10 cm1)
Najmniejsza średnica w odległości 1 m od dolnego końca (średnica znamionowa dz z korą)35 cm25 cmnie ogranicza się
Najmniejsza długość dolnego końca bez wad lub z wadami dopuszczalnymi2)4 mnie ogranicza się
Sękiotwartedopuszczalne o średnicy do 2 cm, w drewnie sosnowym i modrzewiowym niedopuszczalnedopuszczalne
guzyo wys. do 1 cm nie bierze się pod uwagę, wyższe:dopuszczalne
niedopuszczalnedopuszczalne na 1/2 obwodu
Pęknięciaczołowedopuszczalne do:dopuszczalne
1/5 średnicy czół1/3 średnicy czół
z przesychaniadopuszczalne o szer. do 3 mmdopuszczalne
czołowo-boczne głębokie i przechodząceniedopuszczalnedopuszczalne
Krzywiznadopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7 m z krzywizną jednostronną do:
1 cm/1 m2 cm/1 m3 cm/1 m5 cm/1 m
Skręt włókiendopuszczalny

do 5 cm/1 m

dopuszczalny
Zabitkidopuszczalne, w drewnie świerkowym niedopuszczalnedopuszczalne
Zabarwieniasinizna3)niedopuszczalnadopuszczalna na przekrojach do 1/2 pow. bieludopuszczalna
brunatnicaniedopuszczalnadopuszczalna
Zgniliznywewnętrzna4)niedopuszczalnadopuszczalna na jednym z czół do 1/5 średnicy czoładopuszczalna na jednym z czół do 1/3 średnicy czoła
hubyniedopuszczalnedopuszczalne
zewnętrznaniedopuszczalnadopuszczalna na 1/4 obwodu do 1/10 średnicydopuszczalna
Chodniki owadzie płytkie i głębokieniedopuszczalnedopuszczalne
Obecność obcych ciałniedopuszczalnadopuszczalna

1) Za zgodą stron dopuszcza się wyrabianie dłużyc o długości większej niż 14,0 m.

2) Wymagania dotyczą odziomków lub odcinków w klasie A i B = 4 m.

3) Za zgodą stron sinizna w klasie C niedopuszczalna.

4) Za zgodą stron zgnilizna wewnętrzna w klasie C niedopuszczalna.

Wad nie wymienionych w tabeli nie bierze się pod uwagę.

Wyrób dłużyc i kłód klasy D odbywa się za zgodą nabywcy.