Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia w budynku Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego"

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się w budynku Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego", opracowaną na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) i zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2. "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego" jest dostępna do wglądu w Biurze Dyrektora Generalnego.
§  3.
1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych są obowiązani odebrać od pracowników imienne oświadczenia o zapoznaniu się z treścią "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego"; oświadczenie, zaopatrzone w datę i podpis pracownika, przekazuje się do Biura Dyrektora Generalnego w Wyższym Urzędzie Górniczym.
2. Osoby zajmujące stanowiska, nad którymi sprawują bezpośredni nadzór merytoryczny osoby kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego, są obowiązane sporządzić imienne oświadczenia o zapoznaniu się z treścią "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego"; oświadczenie, zaopatrzone w datę i podpis, przekazuje się do Biura Dyrektora Generalnego w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.2)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185. poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia w budynku Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" (Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 64).