Wprowadzenie systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2017.62

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) oraz art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 oraz z 2017 r. poz. 1984 i 2255), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "KRUS" wprowadza się System Zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Systemem".
2. 
Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodarowania jego środkami określają następujące przepisy:
1)
ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, 1984 i 2255);
2)
ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167 oraz z 2015 r. poz. 791 i 1240);
3)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349);
4)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
§  2. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
działalność socjalna - usługi świadczone na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową;
2)
Fundusz - zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w każdej jednostce organizacyjnej KRUS;
3)
jednostka organizacyjna KRUS, zakład pracy - Centrala lub oddział regionalny KRUS.
§  3. 
1. 
W ramach Systemu każda jednostka organizacyjna KRUS samodzielnie dokonuje odpisu na Fundusz i dysponuje środkami Funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje, z zastrzeżeniem § 4, wydatków na działalność socjalną w oparciu o zasady określone w Regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych danej jednostki organizacyjnej KRUS, zwanym dalej "Regulaminem gospodarowania".
2. 
Funduszem w Centrali KRUS zarządza Dyrektor Biura właściwego ds. socjalnych Centrali KRUS, a w oddziale regionalnym KRUS - dyrektor oddziału regionalnego, zwani dalej "Administratorami ZFŚS". Wzorcowy Regulamin gospodarowania ustala Prezes KRUS, a jednostki organizacyjne KRUS, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgadniają ostateczną wersję Regulaminu gospodarowania w danej jednostce organizacyjnej KRUS.
3. 
Uzgodniony Regulamin gospodarowania obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej KRUS jest zatwierdzany przez: Prezesa KRUS w przypadku Centrali KRUS, a w przypadku oddziału regionalnego KRUS przez Dyrektora oddziału regionalnego KRUS. Regulamin gospodarowania i zmiany wprowadzane w jego treści są publikowane w Zintegrowanym Systemie Zarządzania KRUS w celu umożliwienia zapoznania się z ich treścią przez pracowników danej jednostki organizacyjnej KRUS.
4. 
Jednostki organizacyjne KRUS w ramach zarządzania Funduszem są w szczególności zobowiązane do:
1)
przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz ustalania wysokości dopłat w zależności od sytuacji

życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych;

2)
opracowania katalogu świadczeń oraz progów dochodowych, od których uzależniona jest wysokość przyznawanych świadczeń socjalnych;
3)
opracowania oraz realizacji planu przychodów i wydatków funduszu (odpisy i zwiększenia, preliminarze),

zgodnie z postanowieniami Regulaminu gospodarowania;

4)
monitorowania wydatków i stanu środków Funduszu na prowadzonym odrębnie rachunku bankowym.
§  4. 
1. 
W ramach Systemu tworzy się Centralny Fundusz Mieszkaniowy KRUS, zwany dalej "CFM KRUS", z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb bytowych osób uprawnionych poprzez udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową pomiędzy KRUS, a osobą uprawnioną.
2. 
Zasady zarządzania środkami CFM KRUS oraz osoby uprawnione do korzystania ze zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe określa Regulamin zarządzania środkami Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS, zwany dalej "Regulaminem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
3. 
CFM KRUS jest tworzony ze środków przekazywanych z odpisu dokonywanego na Fundusz przez wszystkie jednostki organizacyjne KRUS na zasadach określonych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
4. 
Odpis, o którym mowa w ust. 3 jest przekazywany na konto CFM KRUS przez jednostki organizacyjne KRUS, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego.
5. 
W przypadku niskiego poziomu środków CFM KRUS, Dyrektor komórki organizacyjnej Centrali KRUS właściwej ds. socjalnych, jest upoważniony do zawarcia porozumienia ze wszystkimi Administratorami ZFŚS jednostek organizacyjnych KRUS w celu ustalenia wysokości odpisu na CFM KRUS na czas określony lub nieokreślony. Procentową wysokość odpisu dla wszystkich jednostek organizacyjnych KRUS ustala Prezes KRUS na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej Centrali KRUS właściwej ds. socjalnych. Nie zawiera się porozumienia z Administratorem ZFŚS Centrali KRUS - środki są przekazywane na podstawie wniosku Administratora ZFŚS Centrali KRUS zatwierdzonego przez Prezesa KRUS.
6. 
W przypadku wysokiego poziomu środków CFM KRUS wynikającego z dokonywanych spłat, oprocentowania pożyczek oraz odsetek od zgromadzonych środków, Dyrektor komórki organizacyjnej Centrali KRUS właściwej ds. socjalnych może złożyć wniosek do Prezesa KRUS o wyrażenie zgody na dokonanie proporcjonalnego zwrotu kwot równych jedno - lub wielokrotności odpisu na CFM KRUS przekazywanego przez jednostki organizacyjne KRUS w latach poprzednich. W przypadku wyrażenia zgody przez Prezesa KRUS, jednostki organizacyjne KRUS informowane są o decyzji Prezesa KRUS do 31 stycznia danego roku kalendarzowego i w roku, w którym dokonywany jest zwrot nie przekazują odpisu na CFM KRUS, o którym mowa w ust. 5.
7. 
Środki CFM KRUS są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym zakładanym przez Centralę KRUS. Środkami finansowymi zarządza komórka organizacyjna właściwa ds. finansowych Centrali KRUS, w porozumieniu z Dyrektorem komórki organizacyjnej Centrali KRUS właściwej ds. socjalnych.
8. 
Środki CFM KRUS powiększa się o:
1)
dokonane przez pracowników spłaty pożyczek;
2)
wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe;
3)
odsetki od środków na rachunku bankowym CFM KRUS.
§  5. 
1. 
Jednostki organizacyjne KRUS są zobowiązane do składania kwartalnych i rocznych sprawozdań z poniesionych w danym roku wydatków na działalność socjalną odpowiednio do 15 dnia miesiąca następującego po upływie wskazanych okresów do komórki właściwej ds. socjalnych Centrali KRUS.
2. 
Zbiorcze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 wraz z danymi dla Centrali KRUS, jest przekazywane przez komórkę właściwą ds. socjalnych Centrali KRUS do Prezesa KRUS do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
3. 
Dyrektor komórki organizacyjnej Centrali KRUS właściwej ds. socjalnych przygotowuje dla Prezesa KRUS półroczne i roczne sprawozdanie z przychodów i kosztów CFM KRUS, w którym przekazuje informacje o liczbie udzielonych i spłaconych pożyczek, wartości udzielonych i spłaconych pożyczek oraz wartości środków do wykorzystania na cele mieszkaniowe na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie jest przekazywane do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
4. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, zostanie opracowany i przekazany do jednostek organizacyjnych KRUS przez komórkę właściwą ds. socjalnych Centrali KRUS.
§  6. 
1. 
Traci moc zarządzenie nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zarządzenie nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz zarządzenie nr 170 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. 
Środki zgromadzone w ramach "Funduszu Świadczeń Socjalnych KRUS z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe", o którym mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, stają się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia środkami Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI

CENTRALNEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO KRUS

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Centralny Fundusz Mieszkaniowy KRUS, zwany dalej "CFM KRUS" stanowiący część systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych KRUS, służy do gromadzenia i wydatkowania środków na zaspokajanie potrzeb bytowych pracowników KRUS, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
§  2. 
Użyte w treści regulaminu określenia oznaczają:
1)
Administrator CFM KRUS - Dyrektor komórki organizacyjnej Centrali KRUS właściwej ds. socjalnych;
2)
Komisja Socjalna -Komisja Socjalna funkcjonująca w zakładzie pracy w oparciu o Regulamin gospodarowania w jednostce organizacyjnej KRUS;
3)
osoba uprawniona:
a)
pracownik KRUS, z którym został zawarty stosunek pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy, zatrudniony na czas określony lub czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż okres spłaty pożyczki,
b)
osoby pobierające emerytury lub renty, dla których KRUS była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę, za wyjątkiem osób, które po rozwiązaniu stosunku pracy z KRUS podjęły zatrudnienie i nadal pracują w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy, u którego funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział  2

Przeznaczenie Funduszu

§  3. 
1. 
Środki CFM KRUS są przede wszystkim przeznaczone na udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczek mieszkaniowych, zwanych dalej "pożyczkami".
2. 
Pożyczki udzielane są na:
1)
zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania);
2)
pokrycie kosztów wykupu zajmowanego lokalu mieszkaniowego (domu lub mieszkania) na własność;
3)
przystosowanie lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej;
4)
pomoc w spłacie kredytu udzielonego na zakup lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) przez bank;
5)
remont lub modernizację lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania).
3. 
Środki CFM KRUS mogą być przeznaczone w ramach bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych tj.: zdarzeń losowych, w szczególności takich jak: utrata mieszkania przez pracownika w wyniku działania sił natury, powódź, pożar, wichura itp.
4. 
Decyzja w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jest wydawana przez Prezesa KRUS na podstawie odrębnego postępowania w oparciu o dokumentację przedstawioną przez pracownika, zweryfikowaną przez Dyrektora oddziału regionalnego KRUS lub Administratora CFM KRUS oraz zaopiniowaną przez Komisję Socjalną. Kwota bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i może być przyznana danemu pracownikowi jeden raz w ciągu całego okresu zatrudnienia w KRUS.
§  4. 
1. 
Maksymalna wysokość pożyczki na poszczególne cele, o których mowa w § 3 ust. 2 została określona w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. 
Wysokość pożyczki określa osoba uprawniona we wniosku, z tym że powinna ona wynosić wielokrotność kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
§  5. 
Pożyczki podlegają oprocentowaniu 1% w stosunku rocznym.

Rozdział  3

Zasady udzielania pożyczek

§  6. 
1. 
Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Administrator CFM KRUS w oparciu o prawidłowo uzupełniony wniosek o udzielenie pożyczki.
2. 
Wniosek musi zostać zaopiniowany:
1)
w przypadku pracownika Centrali KRUS przez kierującego komórką organizacyjną lub bezpośredniego przełożonego;
2)
w przypadku pracownika oddziału regionalnego przez Dyrektora oddziału regionalnego KRUS.
3. 
W przypadku pracowników, których wniosek nie może zostać zaopiniowany w trybie, o którym mowa w ust. 2, decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje bezpośrednio Prezes KRUS.
4. 
Lista wniosków złożonych przez osoby uprawnione przed zaopiniowaniem przez osoby wskazane w ust. 2 i 3 podlega zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną. Listę wniosków przekazuje Komisji Socjalnej pracownik komórki właściwej ds. socjalnych w jednostce organizacyjnej KRUS.
5. 
Pożyczka na cele określone w § 3 ust. 2 pkt 1 - 3 przysługuje pracownikowi tylko raz w trakcie zatrudnienia, na jeden ze wskazanych celów. Nie przewiduje się udzielania pożyczki uzupełniającej na wybrany cel.
6. 
Pożyczka na cele określone w § 3 ust. 2 pkt 4 - 5 może dotyczyć wyłącznie lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania), którego osoba uprawniona jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiada spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe, z zastrzeżeniem ust. 7
7. 
Pożyczka na cele określone w § 3 ust. 2 pkt 5 może dotyczyć również lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania), z którego osoba uprawniona korzysta w ramach umowy najmu lub umowy użyczenia zawartych na czas nieoznaczony od co najmniej 3 lat i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe.
8. 
Przyznanie pożyczki w przypadku umowy użyczenia, o której mowa w ust. 7, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy użyczającym jest małżonek, krewny w linii prostej (wstępni i zstępni I i II stopnia) lub powinowaty pierwszego stopnia w linii prostej osoby uprawnionej. Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa wynika z oświadczenia osoby uprawnionej.
9. 
Pożyczka, o której mowa w ust. 7, może być udzielona osobie uprawnionej pod warunkiem złożenia oświadczenia, że nie jest właścicielem lub współwłaścicielem jakiejkolwiek nieruchomości w kraju lub za granicą i wynajmowany lub użytkowany lokal mieszkalny (dom lub mieszkanie) stanowią jedyne miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
10. 
Przy rozpatrywaniu wniosku należy brać pod uwagę sytuację życiową, rodzinną lub materialną osoby uprawnionej. Pierwszeństwo w przyznawaniu pożyczek mieszkaniowych mają pracownicy, którzy występują po raz pierwszy z wnioskiem lub którzy nie posiadają własnego lokalu mieszkalnego.
§  7. 
1. 
Pożyczkobiorca ma prawo do złożenia wniosku o udzielenie kolejnej pożyczki - nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od całkowitej spłaty udzielonej poprzednio pożyczki (okres karencji).
2. 
Udzielenie kolejnej pożyczki lub skrócenie okresu karencji następuje na wniosek pracownika pod warunkiem, że CFM KRUS posiada wystarczające środki finansowe. Decyzję o terminie rozpatrzenia takich wniosków podejmuje Administrator CFM KRUS.
3. 
W przypadku pracowników tej samej lub różnych jednostek organizacyjnych KRUS, którzy są jednocześnie współmałżonkami, zamieszkującymi w tym samym lokalu, pożyczki na cele określone w § 3 mogą być przyznane tylko jednemu z nich.
§  8. 
1. 
Rata pożyczki jest potrącana przez zakład pracy z wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z CFM KRUS, zwanej dalej "umową pożyczki".
2. 
W przypadku, kiedy potrącana przez zakład pracy kwota z wynagrodzenia pracownika nie stanowi pełnej kwoty raty, wobec określonych zgodnie z art. 871 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy kwot wolnych od potrąceń, pożyczkobiorca zobowiązuje się w terminie do 20 każdego miesiąca do uregulowania na wskazane konto jednostki organizacyjnej KRUS pozostałej kwoty raty pożyczki do pełnej jej wysokości. Pożyczkobiorca składa w tym zakresie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział  4

Tryb udzielania pożyczek

§  9. 
1. 
Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z CFM KRUS, zwany dalej "wnioskiem", jest składany przez osobę uprawnioną do komórki właściwej ds. socjalnych w jednostce organizacyjnej KRUS stosownie do miejsca zatrudnienia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. 
Wniosek złożony przez pracownika oraz załączniki do wniosku podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym przez komórkę ds. socjalnych danej jednostki organizacyjnej KRUS i zaopiniowaniu stosownie do postanowień § 6 ust. 2 i 3.
3. 
Wnioski, które zostały zweryfikowane i zaopiniowane pozytywnie są przekazywane do Administratora CFM KRUS raz w miesiącu kalendarzowym.
4. 
Wnioski, które wpłynęły z poszczególnych jednostek w danym miesiącu kalendarzowym rozpatrywane są przez Administratora CFM KRUS w kolejnym miesiącu kalendarzowym, według kolejności wpływu do Centrali KRUS.
5. 
W przypadku niewystarczających środków na realizację wszystkich wniosków, które wpłynęły w danym miesiącu kalendarzowym, wnioski powinny być rozpatrywane sukcesywnie w kolejnych miesiącach, zgodnie z kolejnością wpływu.
§  10. 
1. 
Pracownik, który ubiega się o pożyczkę jest zobowiązany do przedstawienia we wniosku dwóch poręczycieli aktualnie zatrudnionych w jego zakładzie pracy na okres nie krótszy niż przewidywany czas trwania spłaty pożyczki, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
2. 
Zmiana poręczyciela następuje w drodze aneksu do umowy pożyczki najpóźniej do dnia rozwiązania stosunku pracy z poręczycielem albo w ciągu 30 dni od wniosku poręczyciela lub pożyczkobiorcy o dokonanie zmiany osoby poręczyciela. Komórki właściwe ds. socjalnych w jednostkach organizacyjnych KRUS są zobowiązane do bieżącego monitorowania zmian w zakresie osób zatrudnionych. Wzór aneksu do umowy pożyczki stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. 
Pracownik może być poręczycielem nie więcej niż dla dwóch innych pracowników, którzy ubiegają się o pożyczkę z CFM KRUS.
§  11. 
1. 
Do wniosków na cele, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 - 5 należy dołączyć oświadczenie osoby uprawnionej o posiadaniu prawa do lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania), zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do wniosku.
2. 
Osoba uprawniona jest zobowiązana do okazania oryginału aktu notarialnego lub przydziału na mieszkanie własnościowe pracownikowi komórki ds. socjalnych w celu potwierdzenia posiadania prawa do lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania). W przypadku, gdy nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą, osoba uprawniona jest zobowiązana do podania w oświadczeniu jej numeru.
3. 
Przyznanie pożyczki osobie uprawnionej, w przypadku posiadania więcej niż jednego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania), jest możliwe wyłącznie w przypadku remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania), złożenia oświadczenia przez pracownika, że jest to lokal mieszkalny, w którym osoba uprawniona prowadzi swoje gospodarstwo domowe.
4. 
W przypadku zakupu lub budowy pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) osoba uprawniona jest zobowiązana do dołączenia do wniosku o pożyczkę na ten cel, oświadczenia o nieposiadaniu (obecnie i w przeszłości) na własność lokalu mieszkalnego oraz ważne pozwolenie/zgłoszenie na budowę, akt notarialny potwierdzający kupno mieszkania lub domu albo przydział na mieszkanie własnościowe. Wniosek powinien być złożony w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu notarialnego lub uzyskania przydziału mieszkania własnościowego. W przypadku niemożności dostarczenia aktu notarialnego przed udzieleniem pożyczki, Administrator CFM KRUS może w uzasadnionych przypadkach przyznać pożyczkę w oparciu o przedłożone przez osobę uprawnioną zobowiązanie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
5. 
W przypadku umowy najmu lub umowy użyczenia osoba uprawniona jest zobowiązana do okazania oryginału umowy i złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu.
§  12. 
1. 
Osoba uprawniona jest zobowiązana do przedstawienia do wglądu pracownikowi komórki właściwej ds. socjalnych w jednostce organizacyjnej KRUS wszystkich posiadanych dokumentów, które w sposób wystarczający potwierdzą prawo do uzyskania pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, osoba uprawniona jest zobowiązana do przekazania kopii dokumentów, których otrzymanie potwierdza pracownik komórki właściwej ds. socjalnych.
2. 
Osoba uprawniona jest zobowiązana w szczególności do przedstawienia do wglądu oryginałów poniższych dokumentów:
1)
w przypadku pokrycia kosztów wykupu zajmowanego lokalu na własność - zaświadczenie o wykupie zajmowanego lokalu mieszkalnego na własność (lub o jego nabyciu) wraz z podaną kwotą stanowiącą wartość lokalu mieszkalnego;
2)
w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu - aktualne pozwolenie na budowę domu oraz inne dokumenty, które uprawdopodobnią zasadność wniosku (np. dziennik budowy, akt notarialny dotyczący zakupu działki budowlanej itp.);
3)
w przypadku ubiegania się o pożyczkę na przystosowanie lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, dokument stwierdzający cel przystosowania mieszkania oraz inne dokumenty, które uprawdopodobnią zasadność wniosku (np. projekt przebudowy, kosztorys prac, akt własności nieruchomości itp.);
4)
w przypadku ubiegania się o pomoc w spłacie kredytu udzielonego na zakup lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) przez bank - akt notarialny potwierdzający prawo do nieruchomości, umowa kredytowa z bankiem oraz aktualny harmonogram spłat kredytu w postaci zaświadczenia z banku lub wydruku harmonogramu spłat kredytu z konta bankowego;
5)
w przypadku ubiegania się o pożyczkę na remont lub modernizację lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) - dokumenty potwierdzające prawo własności do lokalu mieszkalnego jako właściciel lub współwłaściciel albo dokumenty potwierdzające ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowę najmu lub umowę użyczenia.
3. 
Administrator CFM KRUS zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, które pozwolą na uprawdopodobnienie zasadności wniosku. Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie przez pracownika może spowodować odmowę rozpatrzenia wniosku.
§  13. 
1. 
Każdy wniosek podlega ostatecznej weryfikacji formalnej i merytorycznej w komórce właściwej ds. socjalnych w Centrali KRUS.
2. 
Po weryfikacji wniosku i podjęciu pozytywnej decyzji przez Administratora CFM KRUS, sporządzana jest umowa pożyczki. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
3. 
Umowa pożyczki określa w szczególności:
1)
wysokość przyznanej pożyczki;
2)
warunki spłaty pożyczki;
3)
poręczycieli i ich odpowiedzialność.
4. 
Umowa pożyczki podpisywana jest przez Administratora CFM KRUS albo osoby upoważnione do działania w jego imieniu w przypadku nieobecności.
5. 
Zbiorcza kwota udzielonych w danym miesiącu pożyczek przekazywana jest z konta bankowego CFM KRUS do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS na podstawie zestawienia podpisanych umów. Jednostki organizacyjne KRUS przekazują odpowiednią kwotę pożyczki na konto osobiste wskazane przez pracownika do przekazywania wynagrodzenia. Pracownik może wnioskować o przelanie kwoty pożyczki na inne konto, jednak jest zobowiązany poinformować o tym zakład pracy przed podpisaniem umowy pożyczki odrębnym pismem.
6. 
W przypadku Centrali KRUS kwota pożyczki jest przekazywana bezpośrednio na konto pracownika. Pracownik może wnioskować o przelanie kwoty pożyczki na inne konto, jednak jest zobowiązany poinformować o tym zakład pracy przed podpisaniem umowy pożyczki odrębnym pismem.
7. 
Zbiorcza kwota spłaconych rat pożyczek przez pracowników jest przekazywana co miesiąc przez jednostki organizacyjne KRUS na wskazane konto bankowe CFM KRUS.
§  14. 
1. 
Komórki organizacyjne ds. socjalnych poszczególnych jednostek organizacyjnych KRUS prowadzą rejestr otrzymanych wniosków i przyznanych pożyczek.
2. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej następujące dane:
1)
nazwisko i imię pożyczkobiorcy;
2)
datę wpływu wniosku i datę przesłania do Centrali KRUS;
3)
datę zawarcia umowy pożyczki i nr pożyczki;
4)
rodzaj pożyczki;
5)
wartość udzielonej pożyczki;
6)
liczbę i wysokość rat oraz datę spłaty pożyczki;
7)
inne dane dotyczące terminu spłaty, ewentualnego umorzenia, zawieszenia itp.
3. 
Informacje dotyczące udzielenia, wypłaty, spłaty lub umorzenia pożyczki mieszkaniowej są umieszczane w systemie kadrowo - płacowym KRUS.

Rozdział  5

Zasady spłaty przyznanej pożyczki

§  15. 
1. 
Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej udzielenia.
2. 
Spłata pożyczki następuje w równych ratach miesięcznych, z wyjątkiem pierwszej raty, która jest ratą wyrównującą kwotę odsetek.
3. 
Okres spłaty pożyczki może wynosić 12, 24, 36, 48, 60 lub 72 miesiące.
4. 
Pracownik ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, o czym informuje komórkę organizacyjną właściwą ds. socjalnych. W tym przypadku nie nastąpi skorygowanie odsetek do okresu faktycznej spłaty pożyczki.
§  16. 
1. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę lub z pożyczkobiorcą, niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Na wniosek pożyczkobiorcy, którego wzór stanowi załącznik nr 7 spłata pożyczki może nastąpić w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Administratora CFM KRUS oraz zawarcia aneksu do umowy pożyczki określającego nowe warunki spłaty i wyrażeniu zgody na taką zmianę przez poręczycieli. Wzór aneksu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
3. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem KRUS w związku z jego przejściem na emeryturę lub rentę i złożenia wniosku o objęcie opieką socjalną przez daną jednostkę organizacyjną KRUS, dalsza spłata pożyczki następuje na dotychczasowych warunkach pod warunkiem uzyskania zgody poręczycieli i podpisaniu aneksu do umowy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu.
4. 
Zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§  17. 
1. 
Pożyczkobiorca w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na zdarzenia losowe lub istotne zmiany w sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, może wystąpić do Administratora CFM KRUS z wnioskiem o okresowe zawieszenie spłaty pożyczki i wydłużenie okresu spłaty, na okres w sumie nie dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu trwania całej umowy pożyczki. Okres spłaty pożyczki udzielonej na okres 6 lat ulega w takim przypadku wydłużeniu do 7 lat.
2. 
Wniosek w sprawie zawieszenia i przedłużenia okresu spłaty powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, a do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty, które mogą uprawdopodobnić zasadność wniosku, w szczególności trudną sytuację życiową, rodzinną lub materialną pożyczkobiorcy. Dokumenty nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich lub danych osobowych wrażliwych.
3. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Administratora CFM KRUS dotyczącego zmiany warunków spłaty, konieczne jest zawarcie aneksu do umowy i uzyskanie zgody poręczycieli. Wzór oświadczenia poręczycieli oraz aneksu do umowy pożyczki stanowią odpowiednio załącznik nr 9 i 10 do Regulaminu.
§  18. 
1. 
W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, z którym został rozwiązany stosunek pracy, zobowiązanie do spłaty pozostałej kwoty pożyczki przechodzi na poręczycieli.
2. 
Poręczyciele mogą zwrócić się z wnioskiem do Administratora CFM KRUS o spłatę pozostałej kwoty pożyczki w ratach, zgodnie z umową pożyczki zawartą pomiędzy KRUS a pożyczkobiorcą lub na uzgodnionych warunkach. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu.
§  19. 
1. 
W przypadku śmierci pożyczkobiorcy następuje całkowite umorzenie pozostałej do spłacenia pożyczki na wniosek:
1)
spadkobierców pożyczkobiorcy;
2)
kierującego jednostką organizacyjną KRUS.
2. 
Wniosek należy kierować do Administratora CFM KRUS i powinien zawierać informacje o stanie zadłużenia oraz kopię aktu zgonu zmarłego pożyczkobiorcy.
§  20. 
W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję o przyznaniu pomocy na cele mieszkaniowe ze środków CFM KRUS podejmuje Prezes KRUS na wniosek Administratora CFM KRUS lub Dyrektora oddziału regionalnego KRUS uwzględniając sytuację życiową, rodzinną lub materialną osoby uprawnionej.

Załącznik Nr  1  2  

LpCel przyznania pożyczkiMaksymalna kwota pożyczki w zł
dla osób § 2 pkt 3 lit. adla osób § 2 pkt 3 lit. b
1Zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania)50.000 złnie dotyczy
2Pokrycie kosztów wykupu zajmowanego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) na własność50.000 zł50.000 zł
3Przystosowanie lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności50.000 zł50.000 zł
4Pomoc w spłacie kredytu udzielonego na zakup lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) przez bank50.000 zł50.000 zł
5Remont lub modernizację lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) - § 6 ust. 6 regulaminu35.000 zł35.000 zł
6Remont lub modernizację lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) - § 6 ust. 7 regulaminu20.000 zł20.000 zł

Załącznik Nr  2

OŚWIADCZENIE

(nazwisko i imię) ___________

_____________________________

(adres zamieszkania)

______________________________

(miejsce zatrudnienia i stanowisko)

Oświadczam, że potrącona kwota raty pożyczki nie stanowi pełnej kwoty raty wobec określonych zgodnie z art. 871 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy kwot wolnych od potrąceń. Wobec powyższego zobowiązuje się w terminie do 20 każdego miesiąca do uregulowania na wskazane konto zakładu pracy pozostałej kwoty raty pożyczki do pełnej jej wysokości.

_________________________

 (data i czytelny podpis

 pożyczkobiorcy)

Załącznik Nr  3

ANEKS

DO UMOWY POŻYCZKI NR________

na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS

zawartej w dniu ___________

zawarty w dniu __________ pomiędzy następującymi Stronami:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa Kasy, w imieniu którego działa Administrator CFM KRUS - Dyrektor ___________, Pani/Pan ______________ na podstawie pełnomocnictwa Nr ____ udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniu _______

2. Pani/Pan ___________ zamieszkała/y _________________________________

zatrudniona/y w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie/ Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w ____________,

zwanych dalej łącznie "Stronami"

§  1. 
Na podstawie § 6 umowy Strony postanawiają, że z dniem ______ poręczycielami umowy są następujące osoby, które jednocześnie wyrażają zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci poręczenia:

1. _____________________2. _________________________

 (imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

____________________________________________________

 (adres) (adres)

________________________________________________________

 (adres cd.) (adres cd.)

______________________________________________________________

 (czytelny podpis poręczyciela) (czytelny podpis poręczyciela)

§  2. 
Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczycieli _____________________

(podpis pracownika komórki właściwej ds. socjalnych

jednostki organizacyjnej KRUS)

§  3. 
Aneks sporządzono w 2/3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:
1)
Pożyczkobiorca;
2)
Centrala KRUS (komórka właściwa ds. socjalnych)
3)
oddział regionalny KRUS (w odniesieniu do pożyczki udzielonej pracownikowi Oddziału Regionalnego).
§  4. 
Pozostałe warunki umowy w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pozostają bez zmian.

________________________________________________

 (pożyczkobiorca) (pieczęć i podpis Administratora CFM

 KRUS)

Załącznik Nr  4

WNIOSEK

/imię i nazwisko/ id

pracownika

 Administrator

__________________________________CFM KRUS

 /adres zamieszkania/ Centrala KRUS

__________________________________

/miejsce zatrudnienia i stanowisko/

o przyznanie pożyczki z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS

Proszę o przyznanie pożyczki z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS w kwocie _________ zł z przeznaczeniem na (należy wpisać x przy właściwej pozycji):

□ zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania),

□ pokrycie kosztów wykupu zajmowanego lokalu mieszkaniowego (domu lub mieszkania) na własność,

□ przystosowanie lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

□ pomoc w spłacie kredytu udzielonego na zakup lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) przez bank,

□ remont lub modernizację lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania).

Pożyczkę wraz z odsetkami zobowiązuję się spłacić w ________ ratach miesięcznych.

Oświadczam, że nie jestem obciążony(a) zobowiązaniami, które uniemożliwiłyby mi spłatę pożyczki.

Jestem zatrudniony(a) w jednostce organizacyjnej KRUS od dnia _______, na czas określony do __________/ na czas nieokreślony,

Na poręczycieli proponuję:

Pan/i/ _________________________________ zam. _______________________________

Pan/i/ _________________________________ zam. _______________________________

_______________________________

/potwierdzenie przez pracownika ds. pracowniczych

Ostatnia rata poprzednio udzielonej pożyczki została spłacona

________________________

________________________________

/potwierdzenie przez pracownika komórki

ds. finansowych/

Oświadczam, że znam treść regulaminu zarządzania środkami Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS.

____________________________

/podpis osoby uprawnionej/

Pozytywna opinia Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS/kierownika komórki organizacyjnej lub przełożonego w Centrali KRUS

______________________

/pieczątka, data i podpis/

 _________________________

(miejscowość i data)

Załącznik

o przyznanie pożyczki z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o pożyczkę mieszkaniową z CFM KRUS oświadczam, że:

□ jestem właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania),

□ posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

□ zawarłem umowę najmu z dnia _________ na czas _________

□ zawarłem umowę użyczenia z dnia _________ na czas _________

We wskazanym lokalu mieszkalnym mieszkam i prowadzę swoje gospodarstwo domowe.

Adres lokalu mieszkalnego

(w przypadku niezgodności adresu zamieszkania z adresem lokalu mieszkalnego konieczne złożenie dodatkowego wyjaśnienia)

____________________________

(ulica, miejscowość, poczta)

Akt notarialny potwierdzający prawo własności do lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania)___________________________________

(nr repertorium i data sporządzenia aktu)

Numer księgi wieczystej

(o ile nieruchomość posiada księgę wieczystą i jest możliwe jej zweryfikowanie w Elektronicznych Księgach Wieczystych)

_______/________/________

(numer księgi wieczystej)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego________________________

(data i numer)

Pozwolenie/zgłoszenie na budowę domu_____________________________

(nr pozwolenia/zgłoszenia i data)

Umowa przedwstępna lub umowa deweloperska dotycząca zakupu pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania)______________________________________

(data umowy i ewentualnie numer umowy, jeżeli

nadano)

Umowa najmu lub użyczenia_______________________

(data umowy)

Umowa dotycząca kredytu udzielonego na cele mieszkaniowe_______________________________________

(data umowy i ewentualnie numer umowy, jeżeli

nadano)

________________________

data i czytelny podpis osoby

uprawnionej)

Załączniki do wniosku:4) _____________________________
1) _____________________________5) _____________________________
2) _____________________________6) _____________________________
3) _____________________________
Potwierdzam okazanie do wglądu przez osobę uprawnioną wskazanych dokumentów.

___________________________________

(pieczątka, data i podpis pracownika

komórki właściwej ds. socjalnych)

Załącznik Nr  5

ZOBOWIĄZANIE

(nazwisko i imię)

_______________________________

(adres zamieszkania)

_______________________________

(miejsce zatrudnienia i stanowisko)

W związku z ubieganiem się o pożyczkę mieszkaniową z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS na zakup pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) niniejszym zobowiązuję się okazać akt notarialny stwierdzający nabycie lokalu mieszkalnego w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS przyznanej na ten cel.

W przypadku nie dotrzymania terminu okazania aktu notarialnego zobowiązuję się do zwrotu w całości udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

_____________________________

(data i podpis osoby uprawnionej)

Poręczyciele:

1. Pan/i/ ________________ przyjmuję do wiadomości _______________

(czytelny podpis poręczyciela)

2. Pan/i/ ________________ przyjmuję do wiadomości _______________

(czytelny podpis poręczyciela)

Akt notarialny __________________ został okazany w dniu _____________

(nr repertorium i data sporządzenia aktu)

____________________________

(pieczątka, data i podpis pracownika

komórki właściwej ds. socjalnych)

Załącznik Nr  6

UMOWA POŻYCZKI NR ____

na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS

zawarta w dniu ______ pomiędzy następującymi stronami umowy:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 190: reprezentowaną przez Prezesa Kasy, w imieniu którego działa Administrator CFM KRUS - Dyrektor __________________________________, Pani/Pan _____________________________________________

na podstawie pełnomocnictwa Nr _____ udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniu _______, zwana dalej "pracodawcą",

2. Pani/Pan _____________________ zamieszkała/y _______________________________

zatrudniona/y w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w ___________/Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, zwany dalej "pracownikiem" lub "pożyczkobiorcą".

o następującej treści:

§  1. 
Pracodawca na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.)** oraz zarządzenia nr ______ Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia ______ w sprawie Systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Regulaminu Zarządzania środkami Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS stanowiącego załącznik do wskazanego Zarządzenia, pracownikowi została przyznana zwrotna pożyczka w wysokości _______ zł (słownie: ______________) oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym z przeznaczeniem na _______________
§  2. 
1. 
Udzielona pożyczka podlega spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w kwocie _______ zł w _____ ratach, poczynając od miesiąca ___________
2. 
Pierwsza rata pożyczki wynosi _____ zł, a wysokość pozostałych rat wynosi ____ zł
3. 
Udzielona pożyczka w kwocie ______ zł zostanie wypłacona przez Oddział Regionalny KRUS w _______/Centralę KRUS.
§  3. 
1. 
Pracownik upoważnia jednostkę organizacyjną KRUS - Oddział Regionalny KRUS/Centralę KRUS) do potrącania z wynagrodzenia za pracę oraz ze wszystkich innych przysługujących mu należności od pracodawcy należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy, jak również do ich wpłacania na konto Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS w Banka Gospodarstwa Krajowego I Oddział Warszawa - nr 54 1130 1017 0019 9015 9220 0002.
2. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także spłaty pożyczki w razie postawienia jej do natychmiastowej spłaty i nie może być odwołane przed ostateczną spłatą pożyczki.
§  4. 
1. 
W przypadku, kiedy potrącana przez pracodawcę kwota z wynagrodzenia nie stanowi pełnej kwoty raty, wobec określonych zgodnie z art. 871 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy kwot wolnych od potrąceń, pożyczkobiorca zobowiązuje się w terminie do 20 każdego miesiąca do uregulowania na wskazane konto jednostki organizacyjnej KRUS pozostałej kwoty raty pożyczki do pełnej jej wysokości.
2. 
Pożyczkobiorca informuje pracodawcę o powyższym poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Zarządzania Środkami Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS, o którym mowa w § 1 umowy.
§  5. 
1. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę lub z pożyczkobiorcą niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Na wniosek pożyczkobiorcy spłata pożyczki może nastąpić w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Administratora CFM KRUS oraz zawarcia aneksu do umowy pożyczki określającego nowe warunki spłaty i wyrażeniu zgody na taką zmianę przez poręczycieli.
3. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i złożenia wniosku o objęcie przez daną jednostkę organizacyjną KRUS opieką socjalną dalsza spłata pożyczki następuje na dotychczasowych warunkach pod warunkiem uzyskania zgody poręczycieli i podpisania aneksu do umowy.
4. 
Zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§  6. 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i kodeksu cywilnego.
§  8. 
Niniejsza umowa została sporządzona w 2/3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują;
1)
Pożyczkobiorca;
2)
Centrala KRUS (komórka właściwa ds. socjalnych);
3)
oddział regionalny KRUS (w odniesieniu do pożyczki udzielonej pracownikowi oddziału regionalnego).
§  9. 
1. 
Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniami udzielonymi przez dwóch pracowników zatrudnionych przez okres nie krótszy niż okres na jaki została ustalona spłata pożyczki.
2. 
Poręczyciele wskazani poniżej oświadczają, że zobowiązują się względem pracodawcy, jako wierzyciela, do spłaty pożyczki udzielonej z CFM KRUS na podstawie niniejszej umowy stanowiącej należność główną plus odsetki w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie ureguluje zobowiązania wynikającego z tej umowy.
3. 
W przypadku konieczności zmiany poręczyciela ze względu na rozwiązanie z nim stosunku pracy, pożyczkobiorca jest zobowiązany do wskazania poręczyciela lub poręczycieli w ciągu 14 dni od powzięcia informacji, jednak nie później niż do dnia rozwiązania stosunku pracy z poręczycielem. Nieprzedstawienie we wskazanym terminie innego poręczyciela lub poręczycieli oznacza, że niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.
4. 
Zmiana poręczyciela lub poręczycieli wymaga zawarcia aneksu do umowy, zgodnie z Regulaminem CFM KRUS.

Poręczyciele:

1. ____________________________

(imię i nazwisko poręczyciela)

zamieszkały _______________________

nr dowodu osobistego ___________________

wydany przez _________________________

___________________________________

________________________________

(podpis poręczyciela)

______________________________

(pieczęć jednostki organizacyjnej KRUS, podpis

i pieczątka imienna pracownika ds. pracowniczych właściwej jednostki stwierdzającego własnoręczność podpisu poręczyciela)

2. _________________________________

(imię i nazwisko poręczyciela)

zamieszkały __________________________

nr dowodu osobistego ___________________

wydany przez _______________________

____________________________________

_____________________________

(podpis poręczyciela)

_______________________________

(pieczęć jednostki organizacyjnej KRUS, podpis

i pieczątka imienna pracownika ds. pracowniczych właściwej jednostki stwierdzającego własnoręczność podpisu poręczyciela)

_____________________________________

(czytelny podpis pożyczkobiorcy)

_____________________________________

(pieczęć jednostki organizacyjnej KRUS, podpis

i pieczątka imienna pracownika ds. pracowniczych właściwej jednostki stwierdzającego własnoręczność podpisu poręczyciela)

_____________________________________

(pieczęć i podpis Administratora CFM KRUS)

** każdorazowo należy wskazać aktualny publikator aktu normatywnego

Załącznik Nr  7

WNIOSEK

(nazwisko i imię)

______________________________

(adres zamieszkania)

______________________________

(miejsce zatrudnienia i stanowisko)

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem ____________ zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na spłatę niespłaconej części pożyczki mieszkaniowej udzielonej na podstawie umowy pożyczki nr ______________ na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS, zawartej dnia ___________ w ciągu 12 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy/na dotychczasowych zasadach.*

Niespłaconą kwotę pożyczki w wysokości _________ zł zobowiązuję się spłacać w równych ratach miesięcznych na konto Centrali KRUS/Oddziału Regionalnego w _________

_________________________

(data i podpis pożyczkobiorcy)

Jako poręczyciele solidarnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zmianę postanowień § 2 umowy pożyczki nr ________ na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS zawartej dnia ___________ dotyczącego terminu spłaty i wysokości rat pożyczki.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania przez pożyczkobiorcę we wskazanym terminie, zobowiązujemy się do pokrycia pozostałej do spłaty kwoty pożyczki.

Poręczyciele:

1. Pan/i/ _____________ _________________________

(data i czytelny podpis poręczyciela)

2. Pan/i/ _____________ _________________________

(data i czytelny podpis poręczyciela)

Załącznik Nr  8

ANEKS

DO UMOWY POŻYCZKI NR _____

na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS

zawartej w dniu _________

zawarty w dniu pomiędzy następującymi Stronami:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 190, reprezentowaną przez Prezesa Kasy, w imieniu którego działa Administrator CFM KRUS - Dyrektor _________, Pani/Pan ______________________

na podstawie pełnomocnictwa Nr ___ udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniu _____, zwana dalej "pracodawcą",

2. Pani/Pan ________ zamieszkała/y ___________________________________

zatrudniona/y w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie/ Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w ___________,

zwanych dalej łącznie "Stronami"

§  1. 
Na podstawie § 6 umowy Strony postanawiają, że z dniem § 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

"Pozostała kwota niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 0,00 zł (słownie: _________________) podlega spłacie w ___ równych ratach po 0,00 zł każda poczynając od __________ roku."

§  2. 
Niżej wymienieni poręczyciele wyrażają zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia w postaci poręczenia:

1. ________________ 2. ________________________

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

_________________________________ ___________________________________

(czytelny podpis) (czytelny podpis)

§  3. 
Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczycieli _______________________

(podpis pracownika komórki właściwej ds. socjalnych

jednostki organizacyjnej KRUS)

§  4. 
Aneks sporządzono w 2/3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:
1)
pożyczkobiorca,
2)
Centrala KRUS (komórka właściwa ds. socjalnych)
3)
oddział regionalny KRUS (w odniesieniu do pożyczki udzielonej pracownikowi Oddziału Regionalnego).
§  5. 
Pozostałe warunki umowy w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pozostają bez zmian.

_________________ ______________________________________

(pożyczkobiorca) (pieczęć i podpis Administratora CFM KRUS)

Załącznik Nr  9

OŚWIADCZENIE

W związku z prośbą Pani/Pana _________________________________ dotyczącą zawieszenia pożyczki na okres _________________ miesięcy*/przedłużenia okresu spłaty pożyczki na okres _______________* ze względu na ____________________

____________________________________________________________________

jako poręczyciele oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zmianę postanowień § 2 umowy pożyczki nr ______ na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS zawartej dnia w zakresie terminu spłaty pożyczki. W przypadku nie dokonania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązujemy się do pokrycia pozostałej do spłaty kwoty.

Poręczyciele:

1. Pan/i/ __________________ ________________________________

(data i czytelny podpis

poręczyciela)

2. Pan/i/ __________________ ________________________________

(data i czytelny podpis

poręczyciela)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  10

ANEKS

DO UMOWY POŻYCZKI NR _________

na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS

zawartej w dniu _____________

zawarty w dniu ___________ pomiędzy następującymi Stronami:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 190, reprezentowaną przez Prezesa KRUS, w imieniu którego działa Administrator CFM KRUS - Dyrektor __________, Pani/Pan ______________________ na podstawie pełnomocnictwa Nr ____ udzielonego przez Prezesa KRUS w dniu _______, zwana dalej "pracodawcą",

2. Pani/Pan _________________ zamieszkała/y ________________________________ zatrudniona/y w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie/Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w ______,

zwanych dalej łącznie "Stronami"

§  1. 
Na podstawie § 6 umowy Strony postanawiają, że z dniem do § 2 umowy dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

"Spłata pozostałej kwoty pożyczki wraz z odsetkami w wysokości 0,00 zł zostaje zawieszona na okres do __________ miesięcy tj: od _______ roku do ________ roku.

§  2. 
Niżej wymienieni poręczyciele wyrażają zgodę na wydłużenie trwania zabezpieczenia w postaci poręczenia:

1. ________________ 2. ________________________

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

_________________________________ ___________________________________

(czytelny podpis) (czytelny podpis)

§  3. 
Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczycieli _______________________

(podpis pracownika komórki właściwej ds. socjalnych

jednostki organizacyjnej KRUS)

§  4. 
Aneks sporządzono w 2/3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:
1)
Pożyczkobiorca;
2)
Centrala KRUS (komórka właściwa ds. socjalnych);
3)
oddział regionalny KRUS (w odniesieniu do pożyczki udzielonej pracownikowi oddziału regionalnego).
§  5. 
Pozostałe warunki umowy w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pozostają bez zmian.

_________________ ______________________________________

(pożyczkobiorca) (pieczęć i podpis Administratora CFM KRUS)

Załącznik Nr  11

WNIOSEK

ADMINISTRATOR CFM KRUS

CENTRALA KRUS

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Panią/Panem _______________która/y zaprzestała/ł spłaty rat pożyczki, my poręczyciele solidarnie współodpowiedzialni za pokrycie należnej kwoty, zwracamy się z prośbą o:

□ umożliwienie spłaty pozostałej części pożyczki mieszkaniowej niespłaconej przez pożyczkobiorcę na warunkach umowy pożyczki nr ________ na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS zawartej dnia ___________

□ umożliwienie spłaty pozostałej części pożyczki mieszkaniowej niespłaconej przez pożyczkobiorcę na warunkach umowy pożyczki nr __________ na cele mieszkaniowe z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego KRUS zawartej dnia _________ w ________ ratach miesięcznych na konto Oddziału Regionalnego/Centrali KRUS w ____________

Poręczyciele:

1. Pan/i/ _____________ _________________________

(data i czytelny podpis poręczyciela)

2. Pan/i/ _____________ _________________________

(data i czytelny podpis poręczyciela)

1 Z dniem 1 stycznia 2019 r. in. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2018.1316) przez art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1608).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 36 z dnia 5 listopada 2019 r. (Dz.Urz.PKRUS.2019.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.