Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia sprawozdania LPIR-8 "Plan/Wykonanie cięć w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe"

ZM.800.3.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  (zwanego dalej Statutem) - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2 3  ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§  1. 
1.  Wprowadzam sprawozdanie LPIR-8 "Plan/Wykonanie cięć w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe" będące zbiorczym zestawieniem informacji o planowanych oraz wykonanych cięciach w ramach prowadzonej gospodarki leśnej.
2.  Wprowadzam do stosowania instrukcję sporządzania sprawozdania LPIR-8, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
1.  Sprawozdanie LPIR-8 udostępnione jest w webSILP (Sprawozdawczość) w formie gotowych raportów.
§  3. 
1.  Plan cięć określony w sprawozdaniu LPIR-8 zatwierdzany jest wraz z zatwierdzeniem właściwej wersji planu w nadleśnictwie. Terminy zatwierdzania poszczególnych wersji planu przekazywane są w odrębnym trybie przez komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. planowania.
2.  Sprawozdanie LPIR-8 w zakresie wykonania cięć zatwierdzane jest automatycznie wraz z zatwierdzeniem sprawozdania rocznego LPIR-1. Terminy zatwierdzenia sprawozdania rocznego LPIR-1 przekazywane są w odrębnym trybie przez komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. planowania.
§  4. 
1.  Traci moc Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami.
2.  Traci moc Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 lipca 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami w części dotyczącej sprawozdania LPIR-8.
3.  Traci moc Decyzja nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania LPIR-8 "Plan/Wykonanie cięć w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe" generowanego w modułach Planowanie -SILP oraz webSILP.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r; stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych.