Wprowadzenie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2019.9

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 22
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) ustala się, co następuje:
§  1. 
W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są obowiązani zapoznać podległych im pracowników z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
§  3. 
Traci moc Regulamin z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakładowego funduszy świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

grafika

Załącznik Nr  1

KOMISJA DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Załącznik Nr  2

WNIOSEK O DOPŁATĘ DO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO

Załącznik Nr  3

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Załącznik Nr  4

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ PIENIĘŻNĄ

Załącznik Nr  5

WNIOSEK O POŻYCZKĘ NA CELE MIESZKANIOWE

Załącznik Nr  6

PORĘCZENIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

Załącznik Nr  7

Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik Nr  8

WNIOSEK O KONTYNUACJĘ SPŁATY POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W RATACH PO USTANIU ZATRUDNIENIA POŻYCZKOBIORCY W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Załącznik Nr  9

ZGODA NA KONTYNUACJĘ PORĘCZENIA POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO USTANIU ZATRUDNIENIA POŻYCZKOBIORCY W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Załącznik Nr  10

Wysokość świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik Nr  11

Klauzula informacyjna