Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2007.1.11

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/06
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. zarządzenia, wprowadzone przez § 1 zarządzenia nr 11/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniającego nin. zarządzenie (Dz.Urz.CBA.08.3.34), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez nin. zarządzenie.

.................................................

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 49, poz. 527), w związku z art. 772 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§  1.
Wprowadza się regulamin wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", ustalający warunki wynagradzania za pracę i inne świadczenia związane z pracą oraz zasady ich przyznawania, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Regulamin wynagradzania pracowników CBA podaje się do wiadomości pracowników niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Regulamin

wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1.
Postanowienia regulaminu wynagradzania pracowników CBA, zwanego dalej "regulaminem", dotyczą pracowników zatrudnionych w CBA na podstawie umowy o pracę, zwanych dalej "pracownikami".
§  2.
Miesięczne wynagrodzenie pracowników ustala Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej "pracodawcą".
§  3.
Przed dopuszczeniem do pracy pracownik zostaje zapoznany z regulaminem przez upoważnionego pracownika/funkcjonariusza Departamentu Kadr i Szkolenia CBA. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt.

Rozdział  II

Wynagrodzenie za pracę

§  4.
1.
Miesięczne wynagrodzenie pracowników składa się z:
1)
wynagrodzenia zasadniczego - w wysokości określonej dla poszczególnych stanowisk w załączniku do regulaminu;
2)
dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 5% osobistego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego po 5 latach pracy, wzrastającego o 1% po każdym dalszym roku pracy do 20% po 20 latach pracy.
2.
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§  5.
1.
Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.
2.
Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
§  6.
Pracownikom przysługują także:
1)
dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i godzinach nocnych;
2)
dodatkowe wynagrodzenie roczne;
3)
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
4)
wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

- w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie i innych przepisach szczególnych.

Rozdział  III

Premie

§  7.
W ramach posiadanych przez CBA środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy.
§  8.
1.
Premia ma charakter uznaniowy i powinna być odzwierciedleniem oceny jakości pracy pracownika przez pracodawcę oraz pełnić funkcję motywacyjną.
2.
Wysokość premii nie może przekraczać 30% wynagrodzenia zasadniczego.
3.
Wysokość premii jest uzależniona od charakteru, złożoności i efektów pracy.
4.
Wysokość premii jest ustalana na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w okresach od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, z zastrzeżeniem § 9.
§  9.
1.
Pracodawca może w każdej chwili podwyższyć albo obniżyć wysokość, a także pozbawić premii, jeżeli ulegną zmianie warunki, które stanowiły podstawę do ustalenia jej wysokości albo do jej przyznania.
2.
Premia może być obniżona w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ustalonego porządku i zasad pracy lub opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia.
3.
W przypadku obniżenia premii określa się czas, na jaki dokonano jej zmiany, nie dłuższy niż do terminu przyznania nowej premii.
4.
W przypadku obniżenia wysokości dotychczasowej premii przywrócenie poprzedniej wysokości następuje automatycznie, po upływie terminu zmiany.
5.
Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedstawia się pracownikowi pisemnie, z podaniem ich przyczyny.
§  10.
Środki uzyskane z tytułu niewykorzystania funduszu premiowego powiększają fundusz nagród, o którym mowa w § 12.

Rozdział  IV

Odprawa rentowa lub emerytalna

§  11.
1.
Pracownikowi przechodzącemu na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo na emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1)
miesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony co najmniej 20 lat.
2.
Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się okresy zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy, na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.
Pracownik, który raz otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Rozdział  V

Fundusz nagród

§  12.
1.
W CBA tworzy się, fundusz nagród.
2.
Fundusz nagród pozostaje w dyspozycji pracodawcy z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Rozdział  VI

Nagrody jubileuszowe

§  13.
1.
Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.
W razie równoczesnego pozostawania w więcej, niż jednym stosunku pracy do okresu pracy, uprawniającego do nagrody, wlicza się jeden z tych okresów.
4.
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z upływem ostatniego okresu uprawniającego do nagrody.
5.
Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
6.
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
7.
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
8.
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo na emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej pozostało mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

Rozdział  VII

Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych

§  14.
1.
Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu do dnia 27 każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
2.
Pracodawca, na wniosek pracownika, jest obowiązany udostępnić mu do wglądu dokumentację płacową oraz przekazać odcinek listy płac z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia.
§  15.
1.
Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie CBA albo przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
2.
Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej, a w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty, do rąk współmałżonka.
3.
Wypłaty wynagrodzenia dokonuje właściwa komórka organizacyjna Departamentu Finansów CBA.

Rozdział  VIII

Inne świadczenia związane z pracą

§  16.
Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, w drodze do lub z pracy lub zachorował na chorobę zawodową przysługują z tego tytułu świadczenia określone w odrębnych przepisach.
§  17.
1.
W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy albo w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.
2.
Wysokość odprawy i sposób jej naliczania określa Kodeks pracy.
§  18.
Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów delegacji służbowej w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  19.
Pracownik używający własnego pojazdu do celów służbowych może otrzymać zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§  20.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM
Lp.Stanowisko służboweStawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych
1Dyrektor departamentu7.800
2Zastępca dyrektora departamentu7.400
3Naczelnik wydziału7.200
4Zastępca naczelnika wydziału6.200-7.000
5Kierownik sekcji, zespołu5.300-6.000
6Starszy specjalista4.600-5.200
7Specjalista3.600-4.400
8Młodszy specjalista2.850
9Pracownik techniczny2.000-3.300