Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2019.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. poz. 134, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się regulamin w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w których są zatrudnieni pracownicy na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, są obowiązani zapoznać podległych im pracowników z regulaminem w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi.
§  3.  Traci moc Regulamin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. poz. 134, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  Ustala się Regulamin funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych 1 , robotniczych i obsługi 2  w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "Regulaminem", który określa wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii.
§  2. 
1.  W ramach środków na wynagrodzenia pracowników, o których mowa w § 1, tworzy się fundusz premiowy w wysokości 15% środków planowanych na ten cel.
2.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, po konsultacji ze związkami zawodowymi, może okresowo podwyższyć lub obniżyć wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1.
§  3.  W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej ustala się premię regulaminową.
§  4. 
1.  Pracownikowi spełniającemu kryteria określone w Regulaminie przysługuje premia regulaminowa w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.  Wysokość premii określona w ust. 1 może zostać obniżona w części lub potrącona w całości w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w Regulaminie.
§  5. 
1.  Premia regulaminowa w pełnej wysokości przysługuje za:
1) terminowe i prawidłowe wykonanie określonych w zakresie obowiązków zadań;
2) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) przestrzeganie postanowień regulaminu pracy i służby;
4) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
2.  Pracownikowi może być obniżona premia regulaminowa w przypadkach:
1) niewykonania zadań w wyznaczonym terminie;
2) wykonywania pracy w sposób niedbały;
3) naruszenia dyscypliny pracy;
4) opuszczeniem stanowiska pracy bez usprawiedliwienia;
5) nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
6) spowodowania szkody w mieniu pracodawcy;
7) naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
8) ukarania pracownika jedną z kar przewidzianych w kodeksie pracy;
9) innych uzasadnionych przyczyn.
3.  Pracownika pozbawia się w całości premii w przypadkach:
1) stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu lub spożywania alkoholu w miejscu pracy;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej dłużej niż 1 dzień;
3) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lub 3, które nastąpiły po naliczeniu premii regulaminowej lub po jej wypłacie za dany miesiąc, pozbawienie lub obniżenie premii następuje w kolejnym miesiącu.
§  6. 
1.  Prawo do premii regulaminowej przysługuje za czas faktycznie przepracowany, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Premia jest pomniejszona proporcjonalnie za czas absencji, za którą wypłacono: wynagrodzenie za czas choroby ze środków pracodawcy, zasiłek chorobowy (w tym z ubezpieczenia wypadkowego), zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński oraz świadczenie rehabilitacyjne.
3.  Kwota wypłaconej premii wchodzi do podstawy wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku i wynagrodzenia za czas choroby.
§  7. 
1.  Decyzję o wysokości przyznanej premii i obniżeniu jej wysokości w części podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik wykonuje zadania.
2.  Wniosek w sprawie przyznania i obniżenia w części premii sporządza kierownik komórki organizacyjnej w terminie do 20 dnia miesiąca, którego premia dotyczy.
3.  Pozbawienie premii z przyczyn określonych w § 5 ust. 3 następuje z urzędu i nie wymaga odrębnej decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§  8.  Premie regulaminową wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.
§  9.  Traci moc regulamin Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1 Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowi tabelę XII w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
2 Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji stanowi tabelę XIII w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.