Wprowadzenie "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank... - OpenLEX

Wprowadzenie "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2022.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 9/2015
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski"

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się "Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
1. 
Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", wypowie dotychczasowe warunki umów o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt oraz umów o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych zawarte na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
2. 
Wraz z wypowiedzeniem, o którym mowa w ust. 1, NBP doręczy bankom - kredytobiorcom regulamin, o którym mowa w § 1.
§  3. 
Uchwałę stosuje się do umów zawartych od dnia jej wejścia w życie.
§  4. 
Traci moc uchwała nr 7/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 4 i Nr 20, poz. 24, z 2012 r. poz. 3 oraz z 2013 r. poz. 11).
§  5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2015 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski

DZIAŁ  I

Przepisy ogólne

§  1. 
Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki udzielania, zabezpieczania, wykorzystania i spłaty:
1)
kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w systemie SKARBNET4 lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz z papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych;
2)
kredytu wykorzystywanego i spłacanego w ciągu dnia operacyjnego, zwanego dalej "kredytem technicznym", zabezpieczonego poprzez przeniesienie na Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", praw z papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w systemie SKARBNET4 lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
§  2. 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)
bank - bank krajowy, oddział instytucji kredytowej oraz oddział banku zagranicznego;
2)
deklaracja - deklarację wykorzystania i spłaty kredytu lombardowego;
3)
DOK - Departament Operacji Krajowych w Centrali NBP;
4)
DSP - Departament Systemu Płatniczego w Centrali NBP;
5)
informacja dodatkowa - informację zawartą w przekazywanej przez bank do KDPW dyspozycji, dotyczącej ustanowienia lub zniesienia blokady papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP;
6)
informacja o numerach rachunków - informacja o numerach rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych banku;
7)
karta wzorów podpisów - złożony przez bank dokument, zawierający wzory podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, sporządzony w formie papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna);
8)
KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
9)
papiery wartościowe - dopuszczone przez NBP jako zabezpieczenie spłaty kredytu lombardowego i kredytu technicznego, których lista zamieszczana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl):
a)
nominowane w złotych zdeponowane w systemie SKARBNET4 - bony skarbowe i bony pieniężne NBP,
b)
nominowane w złotych zdeponowane w KDPW - obligacje skarbowe i obligacje NBP oraz inne dłużne papiery wartościowe,
c)
nominowane w walutach obcych - dłużne papiery wartościowe nominowane w walutach obcych;
10)
system SKARBNET4 - działający w DOK system rejestracji bonów, w którym są prowadzone przez NBP rachunki i konta depozytowe bonów oraz realizowane operacje na papierach wartościowych;
11)
umowa z KDPW - umowę dotyczącą zasad i trybu blokowania obligacji i innych papierów wartościowych akceptowanych przez Narodowy Bank Polski rejestrowanych na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ustanowieniem na nich zastawu na rzecz Narodowego Banku Polskiego, zawartą w dniu 15 lipca 2009 r. pomiędzy NBP a KDPW;
12)
umowa o kredyt lombardowy - umowę o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt;
13)
umowa o kredyt techniczny - umowę o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych;
14)
zawiadomienie o zastawie - zawiadomienie o planowanym dokonaniu zastawu papierów wartościowych, nominowanych w walutach obcych na rzecz NBP w Banku Euroclear z siedzibą w Brukseli, zwanym dalej "Bankiem Euroclear";
15)
zlecenie płatnicze - zlecenie wystawione przez bank na spłatę kredytu lombardowego w korespondencji z jego rachunkiem bieżącym;
16)
zlecenie:
a)
przemieszczenia bonów skarbowych - zlecenie przemieszczenia w systemie SKARBNET4 bonów skarbowych z rachunku bonów skarbowych banku na rachunek bonów skarbowych NBP,
b)
przemieszczenia bonów pieniężnych NBP - zlecenie przemieszczenia w systemie SKARBNET4 bonów pieniężnych NBP z rachunku bonów pieniężnych NBP banku na prowadzony dla NBP rachunek bonów pieniężnych NBP,
c)
zmniejszenia stanu bonów skarbowych - zlecenie przemieszczenia w systemie SKARBNET4 bonów skarbowych z prowadzonego dla NBP rachunku bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych banku,
d)
zmniejszenia stanu bonów pieniężnych NBP - zlecenie przemieszczenia w systemie SKARBNET4 bonów pieniężnych NBP z prowadzonego dla NBP rachunku bonów pieniężnych NBP na rachunek bonów pieniężnych NBP banku,
e)
odwołania - zlecenie odwołania zlecenia przemieszczenia bonów skarbowych lub zlecenia przemieszczenia bonów pieniężnych NBP,
f)
przemieszczenia papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW - zlecenie przemieszczenia w KDPW papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW z rachunku papierów wartościowych NBP na konto depozytowe lub rachunek papierów wartościowych banku;
17)
fixing skarbowych papierów wartościowych - działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych kupna/sprzedaży dla skarbowych papierów wartościowych, zgodnie z "Regulaminem Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych" zamieszczonym na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);
18)
obligacje fixingowe - obligacje skarbowe nominowane w złotych zdeponowane w KDPW, będące przedmiotem fixingu skarbowych papierów wartościowych dopuszczone przez NBP jako zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego;
19)
wartość rynkowa bonów skarbowych - wartość bonów skarbowych obliczana w sposób określony w § 34 uchwały nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 12, z 2019 r. poz. 10 oraz z 2022 r. poz. 2);
20)
wartość rynkowa obligacji fixingowych - wartość obligacji fixingowych w danym dniu operacyjnym, obliczana na bazie Kursów Fixingowych z poprzedniego dnia operacyjnego, ustalonych na drugiej sesji fixingowej; Kursy Fixingowe ustalane są zgodnie z § 5 Regulaminu, o którym mowa w pkt 17, i ogłaszane przez BondSpot S.A. na stronie internetowej (www.bondspot.pl).
§  3. 
1. 
Kredyty, o których mowa w § 1, mogą być udzielone, z zastrzeżeniem ust. 2, bankowi, który:
1)
posiada rachunek bieżący w DSP;
2)
jest uczestnikiem systemu SKARBNET4 lub uczestnikiem bezpośrednim KDPW; warunek ten nie jest wymagany w przypadku banków zawierających umowę o kredyt lombardowy zabezpieczony wyłącznie zastawem na prawach z papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych;
3)
jest uczestnikiem depozytu papierów wartościowych lub depozyt papierów wartościowych prowadzi jego rachunek papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych; warunek ten jest wymagany w przypadku banków zawierających umowę o kredyt lombardowy zabezpieczony zastawem na prawach z papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych;
4)
zawarł z NBP umowę o kredyt lombardowy lub umowę o kredyt techniczny, sporządzoną odpowiednio według wzoru określonego w załącznikach nr 1 albo nr 2 do Regulaminu;
5)
złożył zabezpieczenie spłaty kredytów;
6)
złożył, nie później niż w dniu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 4, kartę wzorów podpisów, sporządzoną według wzoru i zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu;
7)
złożył, nie później niż w dniu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 4, informację o numerach kont podmiotowych banku w KDPW, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu.
2. 
W przypadku kredytu lombardowego kredyt ten może być udzielony bankowi, który do umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, dołączył:
1)
pełnomocnictwo, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do umowy o kredyt lombardowy;
2)
informację o numerach rachunków, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 1 do umowy o kredyt lombardowy, jeżeli kredyt zabezpieczony jest papierami wartościowymi nominowanymi w walutach obcych.
§  4. 
1. 
Podstawą wyliczania kwoty kredytu lombardowego jest wartość nominalna papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
2. 
Podstawą wyliczania kwoty kredytu technicznego jest wartość rynkowa lub wartość nominalna papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu, przy czym wartość rynkową stosuje się wyłącznie w odniesieniu do obligacji fixingowych oraz bonów skarbowych.
3. 
Wartość rynkowa obligacji fixingowych jest stosowana do wyliczenia kwoty kredytu technicznego:
1)
od dnia operacyjnego następującego po dniu, w którym dana obligacja po raz pierwszy była przedmiotem fixingu;
2)
do dnia operacyjnego, w którym dana obligacja po raz ostatni była przedmiotem fixingu.
4. 
W przypadku braku w danym dniu operacyjnym kursu fixingowego dla danej obligacji, do wyliczenia kwoty kredytu technicznego w następnym dniu operacyjnym stosuje się kurs fixingowy z dnia poprzedniego. Powyższą zasadę stosuje się przez 5 kolejnych dni operacyjnych.
5. 
Od następnego dnia operacyjnego po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, do wyliczania kwoty kredytu zabezpieczonego daną obligacją fixingową stosuje się wartość nominalną, przy czym wartość nominalna jest stosowana do dnia operacyjnego następującego po dniu ponownego ustalenia kursu fixingowego.
6. 
Kwota kredytów, o których mowa w § 1, jest ustalana, w zależności od rodzaju przyjętego zabezpieczenia, według następujących wzorów:

Wzór nr 1

dla kredytu lombardowego zabezpieczonego papierami wartościowymi nominowanymi w złotych oraz kredytu technicznego zabezpieczonego papierami wartościowymi, niebędącymi przedmiotem fixingu papierami wartościowymi nominowanymi w złotych zdeponowanymi w KDPW i bonami pieniężnymi NBP

L = Wnx (1 - h)

gdzie:

L - kwota kredytu,

Wn - wartość nominalna papierów wartościowych,

h - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości nominalnej papierów wartościowych zabezpieczający przed ryzykiem finansowym (haircut). Wysokość wskaźników haircuts ogłaszana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).

Wzór nr 2

dla kredytu technicznego zabezpieczonego obligacjami fixingowymi i bonami skarbowymi

L = (Wr + c) x (1 - hr)

gdzie:

L - kwota kredytu,

Wr - wartość rynkowa obligacji fixingowych/wartość rynkowa bonów skarbowych,

c - wartość narosłych, niezapadłych i niewypłaconych odsetek naliczonych na drugi dzień operacyjny po dniu ustalenia kursu fixingowego stosowanego do wyliczenia wartości W; w przypadku obligacji skarbowych zerokuponowych i bonów skarbowych c = 0,

hr - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości nominalnej obligacji fixingowych i bonów skarbowych zabezpieczający przed ryzykiem finansowym (haircut). Wysokość wskaźników haircuts ogłaszana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).

Wzór nr 3

dla kredytu lombardowego zabezpieczonego papierami wartościowymi nominowanymi w walutach obcych

L = Wn x (1-h) x Kw

gdzie:

L - kwota kredytu,

Wn - wartość nominalna papierów wartościowych,

h - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości nominalnej papierów wartościowych zabezpieczający przed ryzykiem finansowym (haircut). Wysokość wskaźników haircuts ogłaszana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl),

Kw - średni kurs walutowy (waluta/PLN) z dnia poprzedniego, ogłaszany przez NBP.

§  5. 
1. 
W razie zaistnienia, według oceny NBP, zagrożenia dla realizacji celów przyjętych w Założeniach polityki pieniężnej ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, NBP może:
1)
wstrzymać udzielanie bankom kredytu lombardowego lub technicznego;
2)
ograniczyć wysokość udzielanego kredytu lombardowego lub technicznego.
2. 
NBP za pomocą bankowych systemów informacyjnych zawiadomi banki o:
1)
zaistnieniu sytuacji, o których mowa w ust. 1;
2)
przywróceniu udzielania kredytu lombardowego lub technicznego;
3)
odstąpieniu od ograniczenia wysokości udzielanego kredytu lombardowego lub technicznego.
§  6. 
Osoby upoważnione przez bank w karcie wzorów podpisów podpisują następujące dokumenty:
1)
umowę o kredyt lombardowy lub kredyt techniczny;
2)
pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;
3)
zlecenia;
4)
deklaracje;
5)
informację o numerach rachunków;
6)
zawiadomienie o zastawie;
7)
wniosek, o którym mowa w § 28 pkt 2;
8)
informację o numerach kont podmiotowych, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7.
§  7. 
1. 
Dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 3 i 4, bank przekazuje w sposób przewidziany dla składania ofert i zleceń, określony w "Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" stanowiącym załącznik do uchwały nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 12, z 2019 r. poz. 10 oraz z 2022 r. poz. 2), z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, nadsyłane telefaksem powinny być sporządzone według wzorów określonych w załącznikach do umowy o kredyt lombardowy lub kredyt techniczny i podpisane przez osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów.
3. 
Dopuszcza się sporządzanie dokumentów, o których mowa w § 6, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty bank przekazuje na adres e-mailowy Departamentu Operacji Krajowych (cred@nbp.pl).
4. 
Dokumenty złożone w sposób określony w ust. 1-3 są traktowane jako oryginały, które stanowią dla stron wyłączny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.
5. 
Dokumenty nieodpowiadające warunkom określonym w ust. 1-3 zostaną odrzucone przez NBP.

DZIAŁ  II

Kredyt lombardowy

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  8. 
NBP udziela bankom kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z papierów wartościowych.
§  9. 
Termin, na który został ustanowiony zastaw powinien upływać najpóźniej:
1)
piątego dnia roboczego:
a)
przed terminem wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbowych - w przypadku bonów skarbowych,
b)
przed dniem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu przez emitenta zastawionych papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW - w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW;
2)
drugiego dnia roboczego przed terminem wykupu przez emitenta bonów pieniężnych NBP - w przypadku bonów pieniężnych NBP;
3)
siódmego dnia roboczego przed terminem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych - w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych.
§  10. 
Do ustanawiania zastawu na prawach z papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w systemie SKARBNET4 i KDPW stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odrębne przepisy.
§  11. 
1. 
Kredyt lombardowy, z zastrzeżeniem ust. 2, bank spłaca w następnym dniu operacyjnym po dniu, w którym został udzielony.
2. 
NBP może ustalić inny, niż wynikający z ust. 1, okres wykorzystania kredytu lombardowego.
§  12. 
Warunkiem udzielenia kredytu lombardowego w danym dniu operacyjnym jest spłata uprzednio wykorzystanego kredytu.
§  13. 
Kredyt lombardowy jest oprocentowany według stopy zmiennej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.
§  14. 
1. 
Odsetki od kredytu lombardowego są obliczane za dni jego wykorzystywania.
2. 
DSP pobiera odsetki z rachunku bieżącego banku w ostatnim dniu operacyjnym miesiąca, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4 i 5.
3. 
NBP zastrzega sobie pierwszeństwo realizacji dyspozycji własnej obciążenia rachunku bieżącego banku z tytułu należnych odsetek.
§  15. 
Bank może wykorzystywać kredyt lombardowy w danym dniu operacyjnym po złożeniu w NBP deklaracji, sporządzonej odpowiednio według wzorów określonych w załącznikach nr 2-4 do umowy o kredyt lombardowy.
§  16. 
1. 
Deklarację, o której mowa w § 15, przekazywaną telefaksem, bank opatruje stemplem dziennym metalowym jako potwierdzenie daty pewnej ustanowienia zastawu.
2. 
Bank składa deklarację w godzinach od 8.00 do 17.30, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. 
Termin składania deklaracji w ostatnim dniu operacyjnym utrzymywania rezerwy obowiązkowej wydłuża się do godziny 18.00.
4. 
NBP może ustalić inny, niż wynikający z ust. 2 i 3, termin składania deklaracji.
§  17. 
Termin spłaty kredytu lombardowego upływa w ostatnim dniu jego wykorzystania, określonym w deklaracji.
§  18. 
Spłaty kredytu lombardowego bank dokonuje w kwocie i terminie określonych w deklaracji, składając zlecenie płatnicze w DSP w godzinach od 7.30 do 17.30.
§  19. 
1. 
Kwota kredytu lombardowego niespłaconego w terminie staje się zadłużeniem przeterminowanym w następnym dniu operacyjnym po:
1)
upływie terminu spłaty określonego w deklaracji lub
2)
dniu, w którym bank naruszył warunki określone w § 10 pkt 2 umowy o kredyt lombardowy, lub
3)
dniu określonym jako wymagalny termin spłaty kredytu lombardowego, który postawiony został w stan natychmiastowej wymagalności stosownie do § 20 umowy o kredyt lombardowy.
2. 
Kwota, o której mowa w ust. 1, jest oprocentowana według stopy stanowiącej dwukrotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego, o której mowa w § 13.
3. 
Odsetki od kwoty, o której mowa w ust. 1, pobierane są zgodnie z § 14 ust. 2.

Rozdział  2

Wykorzystanie i spłata kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP

§  20. 
1. 
Wykorzystanie kredytu lombardowego następuje po ustanowieniu przez bank zastawu i złożeniu deklaracji, sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do umowy o kredyt lombardowy.
2. 
Okres wykorzystania kredytu lombardowego jest równy okresowi na jaki ustanowiony został zastaw.
3. 
NBP, po spłacie przez bank kredytu lombardowego zgodnie z deklaracją, o której mowa w ust. 1, dokonuje zwolnienia zastawionych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP, stanowiących zabezpieczenie spłaty tego kredytu.

Rozdział  3

Wykorzystanie i spłata kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW

§  21. 
1. 
Zasady i tryb ustanawiania zastawu na prawach z papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW określa umowa z KDPW.
2. 
NBP przekazuje bankowi kserokopię umowy z KDPW.
3. 
Zlecenia dotyczące ustanawiania i zwalniania w KDPW zastawu, o którym mowa w ust. 1, bank składa na zasadach określonych przez KDPW.
4. 
W każdej dyspozycji składanej w KDPW, dotyczącej ustanowienia lub zniesienia blokady papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP, bank umieszcza informację dodatkową, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 8 do umowy o kredyt lombardowy.
5. 
Udokumentowaniem dokonania zastawu w KDPW jest potwierdzenie realizacji dyspozycji banku dotyczącej ustanowienia blokady papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP.
§  22. 
Wykorzystanie kredytu lombardowego następuje po złożeniu deklaracji, sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do umowy o kredyt lombardowy oraz udokumentowaniu dokonania zastawu, o którym mowa w § 21 ust. 5.
§  23. 
1. 
Okres wykorzystywania kredytu lombardowego nie może być dłuższy niż okres zastawu ustanowionego na papierach wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW.
2. 
Bank może utrzymywać zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności przyszłej.
§  24. 
Brak udokumentowania ustanowienia zastawu w wysokości umożliwiającej wykorzystanie deklarowanej kwoty kredytu lombardowego, jak też niezłożenie lub błędne wypełnienie przez bank informacji dodatkowej, o której mowa w § 21 ust. 4, stanowią podstawę do odmowy udzielenia kredytu.
§  25. 
1. 
Zwolnienie zastawionych papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW następuje na zasadach określonych w umowie z KDPW.
2. 
Niezbędnym warunkiem zwolnienia zastawionych papierów wartościowych jest spłata kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z tych papierów.

Rozdział  4

Wykorzystanie i spłata kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych

§  26. 
1. 
Wykorzystanie kredytu lombardowego następuje po ustanowieniu przez bank zastawu i złożeniu deklaracji, sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy o kredyt lombardowy.
2. 
Bank ustanawia na rzecz NBP, a NBP przyjmuje zastaw na prawach z papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych, poprzez ich przeniesienie na rachunek NBP prowadzony w Banku Euroclear. Informacja o numerze tego rachunku zostaje przekazana bankowi przez NBP wraz z egzemplarzem zawartej umowy o kredyt lombardowy.
3. 
Przed ustanowieniem zastawu na prawach z papierów wartościowych na rzecz NBP w Banku Euroclear, bank obowiązany jest przesłać do NBP, za pośrednictwem telefaksu, zawiadomienie o zastawie, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do umowy o kredyt lombardowy.
4. 
Kserokopię warunków i zasad dotyczących zastawu, ustalonych przez Bank Euroclear, NBP przekazuje bankowi.
§  27. 
1. 
Potwierdzeniem dokonania przez bank operacji zastawu w Banku Euroclear jest wyciąg z rachunku NBP, potwierdzający zarejestrowanie papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych na rachunku NBP, stanowiący udokumentowanie ustanowienia zastawu.
2. 
Udokumentowanie ustanowienia zastawu, o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek udzielenia kredytu lombardowego.
§  28. 
NBP zwalnia zastawione papiery wartościowe nominowane w walutach obcych poprzez ich przeniesienie z rachunku papierów wartościowych NBP w Banku Euroclear na rachunek banku:
1)
po spłacie przez bank kredytu lombardowego;
2)
na wniosek banku, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do umowy o kredyt lombardowy;
3)
po upływie terminu, o którym mowa w § 9 pkt 3, jeżeli bank nie wykorzystuje kredytu lombardowego.

Rozdział  5

Zaspokajanie roszczeń NBP

§  29. 
1. 
W przypadku gdy bank nie spłaci w terminie zadłużenia z tytułu kredytu lombardowego lub należnych odsetek, NBP przystępuje do spełnienia świadczenia obciążonego zastawem.
2. 
W celu spełnienia świadczenia obciążonego zastawem NBP, z zastrzeżeniem ust. 8:
1)
przejmuje, a następnie sprzedaje zastawione:
a)
bony skarbowe i obligacje skarbowe - w następnym dniu roboczym,
b)
pozostałe papiery wartościowe nominowane w złotych zdeponowane w KDPW, z wyłączeniem obligacji NBP - w ciągu trzech dni roboczych

- po cenie rynkowej możliwej do uzyskania w dniu sprzedaży lub przedstawia je do wykupu przez emitenta;

2)
sprzedaje - w następnym dniu roboczym - zastawione papiery wartościowe nominowane w walutach obcych po najlepszej oferowanej cenie rynkowej;
3)
przejmuje, a następnie umarza zastawione bony pieniężne NBP lub obligacje NBP.
3. 
Przejęcie papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, następuje na podstawie wystawionej przez NBP dyspozycji przeniesienia zastawionych papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w systemie SKARBNET4 lub KDPW.
4. 
Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przez NBP lub wykupu przez emitenta zastawionych papierów wartościowych nominowanych w złotych, NBP przeznacza na spłatę zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych przeliczane są na złote według kursu średniego NBP z dnia rozliczenia z bankiem.
5. 
Zaspokojenie roszczeń NBP z tytułu zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami następuje również w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
6. 
Jeżeli środki pieniężne, o których mowa w ust. 4:
1)
przewyższają wymagane roszczenia - NBP zwraca nadwyżkę tych środków na rachunek bieżący banku w DSP;
2)
nie zaspokoją w całości roszczenia - NBP wystąpi na drogę postępowania sądowego.
7. 
Postępowanie, o którym mowa w ust. 6, stosuje się również w przypadku przejęcia i umorzenia bonów pieniężnych NBP i obligacji NBP.
8. 
NBP może zdecydować o umorzeniu zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, do wysokości wartości przejętych papierów wartościowych ustalanej na koniec dnia, w którym kredyt nie został spłacony. NBP dokonuje wyceny zastawionych papierów wartościowych przy zachowaniu należytej staranności. Wycena będzie ostateczna i obowiązująca dla stron.
9. 
Jeżeli wartość zastawionych papierów wartościowych przewyższa wierzytelność NBP, NBP zobowiązuje się do zwrotu nadwyżki papierów wartościowych lub ekwiwalentu środków pieniężnych.
§  30. 
1. 
W razie naruszenia przez bank warunków określonych w § 10 pkt 2 umowy o kredyt lombardowy i braku możliwości zaspokojenia roszczeń NBP, NBP wzywa bank do zapłaty zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez bank wezwania.
2. 
W przypadku gdy zadłużenie przeterminowane nie zostanie spłacone w terminie określonym w ust. 1, NBP dochodzi swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

DZIAŁ  III

Kredyt techniczny

§  31. 
1. 
Przedmiotem przewłaszczenia w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego są papiery wartościowe nominowane w złotych zdeponowane w systemie SKARBNET4 lub w KDPW.
2. 
Zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego stanowią papiery wartościowe nominowane w złotych zdeponowane w:
1)
systemie SKARBNET4, będące:
a)
bonami skarbowymi - których termin wykupu przypada nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego po dniu ustanowienia zabezpieczenia,
b)
bonami pieniężnymi - których termin wykupu przypada nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu ustanowienia zabezpieczenia;
2)
KDPW - dla których termin ustalenia praw do ich wykupu przypada nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego po dniu ustanowienia zabezpieczenia.
§  32. 
1. 
Kredyt techniczny wykorzystany i spłacony w tym samym dniu operacyjnym nie podlega oprocentowaniu.
2. 
Kredyt techniczny spłacony w następnym dniu operacyjnym po dniu jego wykorzystania jest oprocentowany według stopy kredytu lombardowego, o której mowa w § 13.
3. 
Odsetki od kwoty kredytu technicznego spłaconego w następnym dniu operacyjnym po dniu jego wykorzystania pobiera DSP, z rachunku bieżącego banku w DSP, wraz ze spłatą kredytu technicznego, z zastrzeżeniem § 42 ust. 1.
§  33. 
1. 
Udzielanie kredytu technicznego w każdym dniu operacyjnym dokonywane będzie przez NBP poprzez przekazywanie środków na rachunek bieżący banku w DSP w wysokości ustalonej odpowiednio według wzoru nr 1 lub nr 2, określonych w § 4 ust. 6, w godzinach od 8.00 do 17.30.
2. 
Zlecenia bank składa w NBP w godzinach od 8.00 do 17.30.
3. 
Udzielony kredyt techniczny może być wykorzystywany przez bank w godzinach od 8.00 do 18.00.
§  34. 
1. 
Zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych i zlecenie przemieszczenia bonów pieniężnych NBP, bank sporządza odpowiednio według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do umowy o kredyt techniczny.
2. 
Realizacja zleceń, o których mowa w ust. 1, oznacza złożenie przez bank zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego.
3. 
Papiery wartościowe objęte zleceniami, o których mowa w ust. 1, nie będą przemieszczane na rachunek NBP na początek dnia operacyjnego, w którym:
1)
do terminu wykupu bonów skarbowych pozostaje 1 dzień roboczy;
2)
następuje wykup bonów pieniężnych.
§  35. 
1. 
Dyspozycje dotyczące przemieszczenia na rachunek papierów wartościowych w KDPW dla NBP papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego, bank składa w KDPW na zasadach określonych przez KDPW.
2. 
Udokumentowaniem dokonania operacji, o której mowa w ust. 1, jest przekazane przez KDPW do NBP potwierdzenie realizacji dyspozycji przewłaszczenia papierów wartościowych nominowanych w złotych z rachunku papierów wartościowych banku na rzecz NBP.
3. 
Złożenie przez bank zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego następuje z chwilą otrzymania przez NBP potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2.
§  36. 
1. 
W oparciu o złożone przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego, NBP wylicza, na podstawie odpowiednio wzoru nr 1 lub nr 2, określonych w § 4 ust. 6, kwotę kredytu technicznego pozostającą do dyspozycji banku na jego rachunku bieżącym w DSP.
2. 
Kwota kredytu technicznego ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia złożonego przez bank zabezpieczenia, o którym mowa w § 37.
§  37. 
1. 
Bank może w każdym dniu operacyjnym dokonać zmniejszenia lub zwiększenia złożonego zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego.
2. 
W celu zmniejszenia złożonego zabezpieczenia bank składa do NBP:
1)
zlecenie zmniejszenia stanu bonów skarbowych, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do umowy o kredyt techniczny, lub
2)
zlecenie zmniejszenia stanu bonów pieniężnych NBP, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy o kredyt techniczny, lub
3)
zlecenie przemieszczenia papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW, na podstawie którego NBP wystawi instrukcję dla KDPW, na zasadach określonych przez KDPW, celem przemieszczenia uprzednio przewłaszczonych papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW z rachunku papierów wartościowych NBP na konto depozytowe albo rachunek papierów wartościowych prowadzony w KDPW dla banku. Wzór zlecenia przemieszczenia papierów określa załącznik nr 3 do umowy o kredyt techniczny.
3. 
Realizacja zleceń, o których mowa w ust. 2, następuje pod warunkiem, że papiery objęte takimi zleceniami nie stanowią zabezpieczenia wykorzystywanego przez bank kredytu technicznego.
4. 
W celu zwiększenia złożonego zabezpieczenia bank składa:
1)
w systemie SKARBNET4 zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych lub zlecenie przemieszczenia bonów pieniężnych NBP, o których mowa w § 34 ust. 1, lub
2)
w KDPW dyspozycję, o której mowa w § 35 ust. 1.
§  38. 
1. 
Spłata kredytu technicznego następuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w każdym dniu operacyjnym o godzinie 18.00, w drodze realizacji dyspozycji NBP obciążającej rachunek bieżący banku w DSP kwotą odpowiadającą udzielonemu kredytowi technicznemu.
2. 
NBP może ustalić inną, niż określona w ust. 1, godzinę spłaty kredytu technicznego.
3. 
Jeżeli kredyt techniczny zostanie spłacony w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz w sytuacji, o której mowa w § 39 ust. 1, stanowiące jego zabezpieczenie:
1)
papiery wartościowe nominowane w złotych zdeponowane w systemie SKARBNET4 zostaną, na koniec dnia operacyjnego, przemieszczone w systemie SKARBNET4 z rachunku NBP na rachunek banku z oznaczeniem, że są one przeznaczone na zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego; na początku następnego dnia operacyjnego zostaną one ponownie przemieszczone na odpowiednie rachunki NBP, z zastrzeżeniem § 34 ust. 3, § 42 ust. 8 oraz § 44, z jednoczesnym wyliczeniem kwoty kredytu technicznego;
2)
papiery wartościowe nominowane w złotych zdeponowane w KDPW zostaną, na koniec dnia operacyjnego, przemieszczone w KDPW z rachunku papierów wartościowych NBP na konto depozytowe albo rachunek papierów wartościowych banku na podstawie instrukcji wystawionej przez NBP.
§  39. 
1. 
Jeżeli dyspozycja NBP, o której mowa w § 38 ust. 1, nie zostanie zrealizowana, NBP anuluje ją i wystawia nową dyspozycję na częściową spłatę kredytu technicznego do wysokości salda na rachunku bieżącym banku w DSP.
2. 
Kwota niespłaconego kredytu technicznego, udzielonego i wykorzystanego w danym dniu operacyjnym, podlega spłacie w następnym dniu operacyjnym do godziny 10.30.
§  40. 
1. 
W przypadku częściowej spłaty kredytu technicznego, o której mowa w § 39 ust. 1:
1)
zabezpieczenie niespłaconej kwoty kredytu technicznego stanowić będą, w pierwszej kolejności przewłaszczone bony pieniężne NBP i bony skarbowe, a następnie obligacje NBP, obligacje skarbowe i pozostałe papiery wartościowe nominowane w złotych, zdeponowane w KDPW, o kolejnych najbliższych terminach zapadalności;
2)
nastąpi przeliczenie, na podstawie odpowiednio wzoru nr 1 lub nr 2, określonych w § 4 ust. 6, niespłaconej kwoty kredytu technicznego na wartość nominalną papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie jego spłaty, o których mowa w pkt 1, z zaokrągleniem w górę do pełnych wielokrotności ich nominałów.
2. 
Przewłaszczone papiery wartościowe o wartości nominalnej ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i najbliższych terminach zapadalności stanowią zabezpieczenie niespłaconej kwoty kredytu technicznego i nie podlegają przemieszczeniu na rachunek banku.
§  41. 
1. 
Bank obowiązany jest zgromadzić, na rachunku bieżącym w DSP, środki w wysokości zadłużenia w NBP, obejmującego kwotę kredytu technicznego, o której mowa w § 39 ust. 2, i należne odsetki, najpóźniej do godziny 10.30 w następnym dniu operacyjnym.
2. 
Nie dopuszcza się częściowej spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Spłata zadłużenia w terminie i wysokości, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze realizacji dyspozycji NBP wystawionych na początku dnia operacyjnego, obciążających rachunek bieżący banku w DSP kwotami odpowiadającymi wysokości niespłaconego w poprzednim dniu kredytu technicznego oraz należnych odsetek.
4. 
Jeżeli bank zgromadzi środki na rachunku bieżącym w DSP w wysokości niespłaconego w poprzednim dniu operacyjnym kredytu technicznego oraz należnych odsetek w terminie, o którym mowa w ust. 1, i zadłużenie banku z tego tytułu zostanie spłacone:
1)
papiery wartościowe, o których mowa w § 40 ust. 2, zostaną przemieszczone na rachunek banku;
2)
bank - z zastrzeżeniem § 44 - może jeszcze uzyskać w danym dniu operacyjnym kredyt techniczny.
§  42. 
1. 
Jeżeli bank nie zgromadzi środków w wysokości i terminie, o których mowa w § 41 ust. 1, zaspokojenie wierzytelności NBP następuje z przewłaszczonych papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w systemie SKARBNET4 lub KDPW, stanowiących zabezpieczenie niespłaconego kredytu technicznego. Zaspokojenie wierzytelności NBP jest równoznaczne ze spłatą kredytu technicznego oraz należnych odsetek.
2. 
Przewłaszczone papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, NBP:
1)
umarza - w przypadku bonów pieniężnych NBP oraz obligacji NBP;
2)
sprzedaje:
a)
w następnym dniu roboczym - w przypadku bonów skarbowych i obligacji skarbowych,
b)
w ciągu trzech dni roboczych - w przypadku pozostałych papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW, z wyłączeniem obligacji NBP

- po cenie rynkowej możliwej do uzyskania w dniu sprzedaży lub przedstawia je do wykupu przez emitenta.

3. 
Jeżeli środki pieniężne, uzyskane ze sprzedaży lub wykupu papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2:
1)
nie zaspokoją w całości roszczenia, NBP wystąpi na drogę postępowania sądowego;
2)
przewyższają wymagane roszczenia, NBP zwraca nadwyżkę tych środków na rachunek bieżący banku w DSP.
4. 
Postępowanie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku umorzenia bonów pienięż nych NBP i obligacji NBP.
5. 
NBP może zdecydować o umorzeniu wierzytelności, o której mowa w ust. 1, do wysokości wartości przewłaszczonych papierów wartościowych ustalanej na koniec dnia, w którym kredyt nie został spłacony. NBP dokonuje wyceny zastawionych papierów wartościowych przy zachowaniu należytej staranności. Wycena będzie ostateczna i obowiązująca dla stron.
6. 
Jeżeli wartość przewłaszczonych papierów wartościowych przewyższa wierzytelność NBP, NBP zobowiązuje się do zwrotu nadwyżki papierów wartościowych lub ekwiwalentu środków pieniężnych.
7. 
Do czasu spłaty kredytu technicznego z dnia poprzedniego, w danym dniu operacyjnym bankowi nie będzie udzielany kredyt techniczny, jak również nie będą rejestrowane przez NBP zlecenia przemieszczenia bonów skarbowych i zlecenia przemieszczenia bonów pieniężnych NBP oraz dyspozycje dotyczące przemieszczenia papierów wartościowych z KDPW.
8. 
Bank może odwołać złożone zabezpieczenie w części niestanowiącej zabezpieczenia niespłaconego kredytu technicznego wykorzystanego w poprzednim dniu operacyjnym, składając w NBP zlecenie odwołania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy o kredyt techniczny.
§  43. 
NBP zastrzega sobie pierwszeństwo realizacji dyspozycji własnej obciążenia rachunku bieżącego banku w DSP z tytułu spłaty kredytu technicznego niespłaconego w poprzednim dniu operacyjnym oraz należnych odsetek, z wyłączeniem zajęć egzekucyjnych.
§  44. 
Jeżeli dwukrotnie w danym miesiącu kredyt techniczny nie zostanie z przyczyn leżących po stronie banku spłacony w terminie, o którym mowa w § 38 ust. 1, NBP wstrzymuje udzielanie bankowi kredytu technicznego na okres trzydziestu dni kalendarzowych, bez odrębnego zawiadomienia, począwszy od następnego dnia operacyjnego po dniu, w którym kredyt techniczny nie został przez bank po raz drugi spłacony.

Załącznik Nr  1

UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt

grafika

Załącznik Nr  1

Informacja* o numerach rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych Banku

Załącznik Nr  2

Deklaracja

Załącznik Nr  3

Deklaracja

Załącznik Nr  4

Deklaracja

Załącznik Nr  5

Zawiadomienie

Załącznik Nr  6

Wniosek

Załącznik Nr  7

PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik Nr  8

Informacja dodatkowa

Załącznik Nr  2

UMOWA o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych

grafika

Załącznik Nr  1

Zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP (dalej: "rachunek NBP")

Załącznik Nr  2

Zlecenie przemieszczenia bonów pieniężnych NBP na prowadzony dla NBP rachunek bonów pieniężnych NBP (dalej: "rachunek NBP")

Załącznik Nr  3

Zlecenie przemieszczenia papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w KDPW

Załącznik Nr  4

Zlecenie zmniejszenia stanu bonów pieniężnych NBP

Załącznik Nr  5

Zlecenie zmniejszenia stanu bonów skarbowych

Załącznik Nr  6

Zlecenie odwołania zlecenia przemieszczenia bonów skarbowych/bonów pieniężnych NBP* na prowadzony dla NBP rachunek bonów skarbowych/bonów pieniężnych NBP*

Załącznik Nr  3

Karta wzorów podpisów

Załącznik Nr  4

Informacja*