Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.5.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr A/3/92
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 czerwca 1992 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski".

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350, Nr 74, poz. 439 i poz. 440, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1992 r. Nr 20, poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się "Regulamin redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski", zwany dalej "regulaminem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Od zadłużenia z tytułu kredytu redyskontowego nie nalicza się odsetek.
§  3. Traci moc zarządzenie nr A/5/89 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 1989 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 13, z 1990 r. Nr 2, poz. 2 i z 1991 r. Nr 5, poz. 14).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin

redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski.
§  1. Regulamin określa zasady i tryb redyskonta przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", weksli zdyskontowanych przez inne banki.
§  2.
1.   Redyskonta weksli dokonują oddziały okręgowe NBP, zwane dalej "oddziałami okręgowymi".
2. 1  Z zastrzeżeniem § 15 oddziały okręgowe mogą przyjmować do redyskonta weksle zdyskontowane przez mające siedzibę w ich okręgach bankowych:
1) centrale banków,
2) oddziały banków upoważnione przez ich centrale do zaciągania kredytu redyskontowego,
3) banki spółdzielcze pozostające w strukturze Banku Gospodarki Żywnościowej,
4) banki spółdzielcze lub inne zrzeszone w bankach regionalnych, zwanych dalej "bankami zrzeszającymi",
5) pozostałe banki nie wymienione w pkt. 3 i 4, których rachunek bieżący prowadzi inny bank mający rachunek w NBP, zwany dalej "bankiem pośredniczącym",

zwane dalej "podawcami weksli".

§  3. Oddział okręgowy ocenia, czy przedstawione do redyskonta weksle są zgodne z wymaganiami określonymi w zarządzeniu nr 17/89 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 1989 r. w sprawie warunków, którym powinny odpowiadać weksle przyjmowane przez Narodowy Bank Polski od innych banków do redyskonta (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 12).
§  4.
1.   Weksle powinny być składane do redyskonta przy listach sporządzanych w 3 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, numerowanych kolejno poczynając od nr 1 w każdym roku.
2. Jeżeli weksle są składane do redyskonta przy kilku listach, oddział okręgowy sporządza w 3 egzemplarzach zestawienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
3. 2  Listy i zestawienia, o których mowa w ust. 1 i 2, po wypełnieniu przez oddział okręgowy stosownie do § 8, przeznaczone są:
1) oryginał - dla komórki księgowości oddziału okręgowego jako zbiorczy dowód księgowy,
2) pierwsza kopia - dla podawcy weksli,
3) druga kopia - dla komórki (zespołu), do której należy merytoryczna obsługa redyskonta weksli.
§  5. Oddział okręgowy potwierdza odbiór weksli złożonych do redyskonta listem według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.
§  6.
1.   Oceny weksli, o których mowa w § 3, dokonuje w oddziale okręgowym komitet redyskontowy.
2. W skład komitetu redyskontowego wchodzą: dyrektor oddziału okręgowego lub osoba przez niego upoważniona oraz co najmniej 3 osoby spośród pracowników oddziału okręgowego, wyznaczone przez dyrektora tego oddziału.
3. Posiedzenia komitetu odbywają się codziennie, z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.
4. Z posiedzenia komitetu sporządzany jest protokół, w którym podaje się:
1) nazwę podawcy weksli,
2) ilości i łączne kwoty weksli:
a) przyjętych do redyskonta,
b) nie przyjętych do redyskonta.
5. Szczegółowy tryb działania komitetów redyskontowych ustalają dyrektorzy oddziałów okręgowych.
§  7. Decyzję o przyjęciu weksla do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału okręgowego lub osoba przez niego upoważniona.
§  8. 3  Po podjęciu decyzji o redyskoncie oddział okręgowy:
1) wypełnia listy i zestawienia, o których mowa w § 4, przy czym:
a) liczby procentowe oblicza się za czas od dnia redyskontowania do dnia płatności weksla, z tym że do ilości dni wlicza się dzień redyskontowania weksla, a pomija dzień płatności weksla,
b) przy obliczaniu liczb procentowych przyjmuje się rok równy 360 dniom, a każdy miesiąc - równy 30 dniom,
c) stosuje stopę redyskontową według obowiązującej stawki;
2) zamieszcza na wekslach przyjętych do redyskonta, nad podpisem podawcy weksli, klauzulę indosową następującej treści:

"Ustępujemy na zlecenie Narodowego Banku Polskiego -

Oddział Okręgowy w ..................

(miejscowość)

............................"

(data redyskontowania weksla)

3) dokonuje na podstawie wypełnionych list odpowiednich księgowań:
a) kwoty kredytu redyskontowanego (nominalna wartość zredyskontowanych weksli),
b) kwoty naliczonych odsetek redyskontowych,
c) kwoty należnej podawcy weksli (nominalna wartość zredyskontowanych weksli pomniejszona o odsetki redyskontowe).
§  9. Weksle nie przyjęte do redyskonta oddział okręgowy zwraca podawcy weksli za zwrotem potwierdzenia odbioru, o którym mowa w § 5.
§  10.
1.   Zredyskontowane weksle są przedstawiane dłużnikowi (akceptantowi, wystawcy) do zapłaty przez oddziały banków, w których dłużnicy mają rachunki (w których weksle są płatne).
2. W celu uzyskania zapłaty oddział okręgowy przesyła zredyskontowane weksle przesyłką poleconą przy liście według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu oddziałowi banku, w którym weksel jest płatny, z takim wyliczeniem, by ten ostatni mógł przedstawić dłużnikowi weksel do zapłaty w terminie płatności bądź najpóźniej w jednym z dwóch dni następnych.
3. Weksle powinny być przed wysłaniem opatrzone na odwrotnej stronie, po ostatnim indosie, indosem pełnomocniczym następującej treści:

"Ustępujemy na zlecenie ....................................

(nazwa oddziału banku, w którym

weksel jest płatny)

- Wartość do inkasa.

....................... ...................

(miejscowość) (data)

.............................

(stempel i podpisy oddziału

okręgowego)

§  11. Zainkasowana od dłużnika kwota weksla podlega przelaniu na rzecz oddziału okręgowego, który weksel zredyskontował.
§  12.
1.   W razie niezapłacenia weksla w terminie oddział banku, w którym dłużnik ma rachunek, zgłasza weksel do protestu w trybie przewidzianym w prawie wekslowym w jednym z dwóch dni powszednich następujących po dniu płatności.
2. Po uzyskaniu klauzuli protestowej oddział banku, o którym mowa w ust. 1, przesyła przesyłką poleconą zaprotestowane weksle oddziałowi okręgowemu, który je zredyskontował i obciąża go równowartością kosztów protestu.
§  13. 4  Po otrzymaniu zaprotestowanego weksla (§ 12 ust. 2) oddział okręgowy obciąża całą kwotą weksla wraz z kosztami protestu i odsetkami za czas po terminie płatności weksla rachunek bieżący odpowiedno:
1) banku, który weksel zdyskontował,
2) Banku Gospodarki Żywnościowej,
3) banku zrzeszającego bądź
4) banku pośredniczącego

i przesyła podawcy weksli zaprotestowany weksel przesyłką poleconą przy liście według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu.

W wypadku, gdy podawcą weksli jest upoważniony oddział banku, bank spółdzielczy pozostający w strukturze BGŻ, bądź bank zrzeszony lub bank, którego rachunek prowadzony jest przez bank pośredniczący, oddział okręgowy przesyła kopię listu odpowiednio do centrali banku, banku zrzeszającego lub banku pośredniczącego.

§  14. Z kwot uzyskanych zgodnie z § 11 i § 13 oddział okręgowy spłaca kredyt redyskontowy udzielony podawcy weksli, zalicza odsetki redyskontowe na dochody bieżące oraz rozlicza inne poniesione koszty i uzyskane dochody.
§  15. 5
1.    Przyjęcie przez NBP weksli do redyskonta uzależnione jest:
1) w wypadku podawców weksli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 - od przedłożenia we właściwych terytorialnie oddziałach okręgowych NBP przez centrale banków:
a) redyskontujących weksle w NBP - bezpośrednio lub poprzez upoważnione przez siebie oddziały,
b) zrzeszających,
c) pośredniczących

oświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu,

2) w wypadku podawców weksli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 - od każdorazowego złożenia we właściwym terytorialnie oddziale okręgowym NBP przez upoważniony do tego przez centralę Banku Gospodarki Żywnościowej oddział wojewódzki tego banku oświadczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do regulaminu.
2. Niezłożenie NBP oświadczeń, o których mowa w ust. 1, powoduje odmowę przyjęcia przez NBP do redyskonta przedkładanych przez zainteresowane banki weksli.
§  16. Dochodzenie roszczeń z zaprotestowanych weksli w trybie zwrotnego poszukiwania należy do kompetencji podawcy weksli.
§  17. Oddziały okręgowe zorganizują - wg zasad obowiązujących w odniesieniu do papierów wartościowych - właściwe segregowanie i przechowywanie weksli znajdujących się w ich posiadaniu, w sposób ułatwiający bieżącą orientację w obiegu dokumentów wekslowych i zapewniający ścisłe przestrzeganie terminów wynikających z prawa wekslowego.
§  18.
1.   Oddziały okręgowe prowadzą imienne kartoteki niesolidnych płatników, które wykorzystują przy ocenie weksli przedstawianych do redyskonta. W związku z tym w razie powtarzających się protestów weksli należy zwracać się do oddziału banku, w którym płatnik ma rachunek, o bieżące informacje, co jest przyczyną tych protestów.
2. Jeżeli uzyskane informacje wykażą, że przyczyną protestów jest zła wola, opieszałość lub zły stan finansowy płatnika wekslowego, oddział okręgowy kwalifikuje go do kategorii niesolidnych płatników i zawiadamia o tym wszystkie oddziały okręgowe.
3. Kartotekę niesolidnych płatników należy aktualizować w miarę uzyskiwania informacji o trwałych zmianach na ich korzyść.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 6

Lista nr.....

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy

w ............ ............. ..............

(miejscowość) (data)

Zestawienie

weksli złożonych do redyskonta przez .........................

Lp.Weksle złożone do redyskontaWeksle nie przyjęte do redyskontaWeksle przyjęte do redyskonta
Nr bieżący listySztukKwotaSztukKwotaSztukKwotaLiczby procentowe
123456789
RazemX

1. Przyjęto ......... sztuk weksli na sumę zł ................

2. Suma liczb procentowych dla weksli zredyskontowanych ......

3. Stopa redyskontowa - dzielnik procentowy ..................

4. Odsetki redyskontowe zł ..................

5. Suma do zaksięgowania na rachunku bieżącym banku (poz. 1/zł-

poz. 4) ..................

.................................

(podpisy za oddział okręgowy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

................................

(stempel oddziału okręgowego NBP

.............. ..................

(miejscowość) (data)

...............................

(nazwa podawcy weksli)

Potwierdzamy odbiór złożonych przez Was do redyskonta .......

sztuk weksli na sumę .............. zł, objętych listą(listami)

nr ............

..............................

(podpisy za oddział okręgowy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

...................................

(stempel oddziału okręgowego NBP)

.................. ...............

(miejscowość) (data)

Przesyłka polecona ..................................

(nazwa banku)

Oddział w .......................

W załączeniu przesyłamy ....... sztuk weksli na łączną sumę ...

...... zł, zredyskontowanych przez nas a płatnych w Waszym

Oddziale, z prośbą o dokonanie czynności związanych z ich

inkasem stosownie do zarządzenia nr A/3/92 Prezesa NBP z dnia

17 czerwca 1992 r.

Przyjęcie tej prośby prosimy traktować jako przyjęcie zlecenia

dokonania tych czynności pod rygorem odpowiedzialności

stosownie do przepisów prawa cywilnego.

...............................

(podpisy za oddział okręgowy)

ZAŁĄCZNIK Nr 5 7

........................ .............. ..........

(stempel oddziału okręgowego NBP) (miejscowość) (data)

............................

(nazwa podawcy weksli)

W załączeniu przesyłamy ...... sztuk weksli na łączną sumę

................zł, zdyskontowanych przez Was,

a zaprotestowanych z powodu niezapłacenia ich przez

akceptantów (wystawców weksli własnych).

Informujemy, że sumą weksli oraz kosztami protestu w wysokości

..................... zł i odsetkami za czas po terminie

płatności weksla w wysokości ..................... zł NBP

obciążył:

- rachunek bieżący Waszego banku nr ........ w ...............

(nazwa jednostki

..............................................................

organizacyjnej NBP prowadzącej rachunek bieżący banku)1)

- rachunek bieżący nr ..... ..................................

(nazwa banku prowadzącego rachunek

.........................., prowadzony przez .................

podawcy weksli) (nazwa jednostki

..............................................................

organizacyjnej NBP prowadzącej rachunek bieżący banku)2)

Do wiadomości:

- (gdy podawcą weksli jest upoważniony przez centralę oddział

banku)

Centrala .................................................

(nazwa banku)

- (gdy podawcą weksli jest bank pozostający w strukturze BGŻ,

bank zrzeszony lub bank, którego rachunek bieżący prowadzi

bank pośredniczący)

..............................................................

(nazwa banku prowadzącego rachunek podawcy weksli)

___________________________

1) dotyczy podawców weksli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1

i 2 regulaminu

2) dotyczy podawców weksli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3,

4 i 5 regulaminu.

ZAŁĄCZNIK Nr 6 8

........................ .............. ..........

(stempel centrali banku) (miejscowość) (data)

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy

w ..................

W razie zaprotestowania weksli z powodu niezapłacenia ich w

terminie przez akceptantów (wystawców weksli własnych) -

zredyskontowanych przez ..................x) w Oddziale

Okręgowym, upoważniamy NBP do obciążenia naszego rachunku

bieżącego nr ..... w .........................................

(nazwa jednostki organizacyjnej NBP

prowadzącej rachunek)

kwotą takich weksli wraz z kosztami protestu i odsetkami za

czas po terminie płatności.

...........................

(podpisy za centralę banku)

________________________

x) wpisać odpowiednio wyrazy:

- "nas" - w wypadku korzystania z kredytu redyskontowego

wyłącznie przez centralę banku,

- "upoważniony/e przez nas oddział/y ........................"

(nazwa/y oddziału/ów)

- w wypadku rozdzielenia przez centralę banku limitu kredytu

redyskontowego na oddziały banku i upoważnienia ich do

zaciągania kredytu redyskontowego,

- "zrzeszony/e w naszym banku ..............................."

(nazwa/y zrzeszonego/ych banku/ów)

- w wypadku banków spółdzielczych lub innych zrzeszonych w

bankach regionalnych,

- " ........................." - w wypadku banku, którego

(nazwa banku)

rachunek bieżący prowadzi bank pośredniczący.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 9

.................................

(stempel oddziału wojewódzkiego

Banku Gospodarki Żywnościowej)

.................... ............

(miejscowość) (data)

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy

w ..................

W związku z zamierzonym przedstawieniem przez ................

(nazwa banku spółdzielczego)

Oddziałowi Okręgowemu do redyskonta zdyskontowanego przez ten

bank weksla na kwotę ............. zł, wystawionego w dniu

.............przez .......................... i

zaakceptowanego przez ......................... z terminem

płatności ................. informujemy, że - z upoważnienia

centrali Banku Gospodarki Żywnościowej - wyrażamy zgodę na

przedstawienie przez w/w bank spółdzielczy tego weksla do

redyskonta i - w razie zredyskontowania go przez NBP -

upoważniamy NBP, w wypadku zaprotestowania przedmiotowego

weksla z powodu niezapłacenia go w terminie przez

wystawcę/akceptanta, do obciążenia rachunku bieżącego Banku

Gospodarki Żywnościowej nr ......... w .......................

(nazwa jednostki

..............................................................

organizacyjnej NBP prowadzącej rachunek)

kwotą tego weksla wraz z kosztami protestu i odsetkami za czas

po terminie płatności.

..................................

(podpisy za oddział wojewódzki

Banku Gospodarki Żywnościowej)

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
2 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
4 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
5 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
6 Załącznik Nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
7 Załącznik Nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
8 Załącznik Nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.
9 Załącznik Nr 7 dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia Nr A/5/92 z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.11.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.