Wprowadzenie "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2006.12.14

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 33/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych"

Na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119 i Nr 190, poz. 1401) uchwala się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.
Traci moc uchwała nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim" (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 11 oraz Nr 18, poz. 25).
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2007 r.

ZAŁĄCZNIK 

Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych

Rozdział  1

PRZEPISY OGÓLNE

§  1.
1.
Regulamin określa zasady i tryb postępowania w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej "NBP", przy realizacji:
  1)
poleceń wypłaty dokonywanych w obrocie zagranicznym w walutach obcych i w walucie krajowej, zwanej dalej "PLN";
  2)
poleceń wypłaty dokonywanych w obrocie krajowym w euro;
  3)
operacji czekowych dokonywanych w obrocie zagranicznym w walutach obcych;
  4)
skupu i sprzedaży walut obcych.
2.
Rozliczenie operacji bankowych, o których mowa w ust. 1, następuje tylko w formie bezgotówkowej - przez uznanie lub obciążenie rachunku bankowego posiadacza rachunku.
3.
Na dowód rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, posiadacz rachunku otrzymuje wyciąg bankowy zawierający następujące dane: kwotę operacji, nazwę zleceniodawcy, nazwę beneficjenta, tytuł płatności, datę waluty, zastosowany kurs walut obcych i kwotę kosztów realizacji polecenia wypłaty.
§  2.
Polecenia wypłaty realizowane są w następujących walutach: USD, EUR, CHF, GBP, AUD, CZK, DKK, JPY, CAD, NOK, SEK i PLN.
§  3.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1)
bank beneficjenta - bank rozliczający z beneficjentem otrzymane polecenie wypłaty;
  1a) 1
 bank pośredniczący - bank, za pośrednictwem którego bank zleceniodawcy kieruje polecenie wypłaty do banku beneficjenta;
  2)
bank zleceniodawcy - bank prowadzący rachunek bankowy zleceniodawcy;
  3)
Bankowość Elektroniczna - oprogramowanie umożliwiające posiadaczowi rachunku bankowego w NBP składanie poleceń przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej, składające się z systemu centralnego oraz modułów VideoTEL, CL@nd, VideoTEL BIS;
  4)
B2B - międzysystemowy interfejs, łączący Zintegrowany System Księgowy (ZSK) NBP z systemem informatycznym posiadacza rachunku, umożliwiający posiadaczowi rachunku bezpośrednie przekazywanie do NBP poleceń przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku, w postaci elektronicznej;
  5)
beneficjent - posiadacz rachunku lub inny podmiot, na rzecz którego wystawione jest polecenie wypłaty;
  6)
BIC - Kod Identyfikujący Bank (Bank Identifier Code);
  7)
czek bankierski, zwany dalej "czekiem" - czek wystawiony zgodnie z przepisami ustawy Prawo czekowe przez bank lub inną instytucję świadczącą usługi bankierskie, w którym jako trasat wskazany jest bank zagraniczny będący bankiem korespondentem banku wystawcy czeku;
  8)
czek podróżniczy - czek emitowany przez banki, licencjonowane instytucje i biura podróży zawierający:
a)
przyrzeczenie wystawcy

– zapłacenia określonej na czeku kwoty osobie, której podpis sygnujący znajduje się na czeku, jeśli czek jest wystawiony na walutę kraju, w którym znajduje się siedziba banku wystawcy lub jego oddziału;

– wykupienia czeku przedstawionego do zapłaty przez osobę, której podpis sygnujący znajduje się na czeku, jeżeli czek jest wystawiony na walutę innego kraju, w którym znajduje się siedziba banku wystawcy lub jego oddziału;

b)
lub polecenie prezesa albo skarbnika wystawcy udzielone oddziałowi zagranicznemu wystawcy lub samemu wystawcy, zapłaty określonej na czeku kwoty pieniężnej;
  9)
czek z wystawienia niebankowego - czek wystawiony przez osoby prawne nie będące bankami lub osoby fizyczne;
  10)
data realizacji - data, w której następuje obciążenie rachunku bankowego posiadacza rachunku;
  11)
data waluty - data, w której następuje obciążenie lub uznanie rachunku nostro NBP;
  12)
data waluty spot - data obciążenia rachunku nostro NBP na drugi dzień roboczy licząc od daty realizacji;
  13)
data waluty today - data obciążenia rachunku nostro NBP w dacie realizacji;
  14)
dyspozycja - dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty za granicę składana przez zleceniodawcę w formie papierowej lub przesyłana w formie elektronicznej, tj. z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B, upoważniająca NBP do obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy w celu wystawienia polecenia wypłaty za granicę;
  15)
dzień dokonania rozliczenia - dzień, w którym NBP obciąża rachunek bankowy posiadacza rachunku z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji od banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej, zawierającej dane pozwalające na dokonanie rozliczenia;
  16) 2
 EuroELIXIR - system rozliczeniowy eksploatowany przez KIR S.A. umożliwiający wymianę zleceń płatniczych w euro między bankami krajowymi i rejestrację wzajemnych wierzytelności z tego tytułu oraz wymianę innych komunikatów elektronicznych między uczestnikami systemu, w tym z NBP, w zakresie zleceń płatniczych w formie wystandaryzowanego komunikatu SWIFT typu MT 103+ lub SEPA CT;
  17)
IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (International Bank Account Number) - numer rachunku bankowego, o którym mowa w zarządzeniu nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 26 i z 2003 r. Nr 10, poz. 15);
  17a) 3
 identyfikator polecenia wypłaty - unikatowy numer polecenia wypłaty nadawany przez:
a)
bank wystawcę i zamieszczany w poleceniu wypłaty (zwany też TRN),
b)
bezpośrednio przez zleceniodawcę i zamieszczany w dyspozycji w przypadku komunikatu SEPA CT- nieobligatoryjnie;
  18)
indos - przeniesienie praw do otrzymania kwoty czeku na inny podmiot przez umieszczenie na czeku, jego odwrotnej stronie lub na załączonej do niego karcie dodatkowej (przedłużku), odpowiedniego oświadczenia i podpisu indosanta; indos in blanco - zamieszczany jest tylko na odwrotnej stronie czeku lub na przedłużku i zawiera jedynie podpis indosanta;
  19)
indosant - osoba, która przenosi prawa z czeku na inną osobę w drodze indosu;
  20)
inkaso - operacja bankowa polegająca na przeniesieniu przez indos praw wynikających z czeku na bank przyjmujący czek do opłacenia w celu przedstawienia go do zapłaty, która następuje po opłaceniu czeku przez trasata;
  21) 4
 koszty realizacji polecenia wypłaty - określenie oznaczające zasady pokrywania kosztów pobieranych przez NBP, bank krajowy lub bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej:
a)
OUR - oznacza, że wszystkie koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa zleceniodawca,
b)
BEN - oznacza, że wszystkie koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa beneficjent,
c)
SHA - (w komunikacie SEPA CT - SLEV) oznacza, że koszty realizacji polecenia wypłaty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a koszty powstałe po stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent;
  22) 5
 (uchylony);
  23)
kursy walut obcych - wyrażone w złotych kursy średnie oraz kupna i sprzedaży walut obcych ogłaszane w tabeli kursów NBP;
  24)
lista inkasowa - lista czeków złożonych do inkasa składana wraz z czekiem przedstawianym do opłacenia;
  25)
oddział - Oddział Okręgowy w Warszawie i pozostałe oddziały okręgowe NBP - prowadzące rachunek bankowy posiadacza rachunku;
  26)
podawca czeku - posiadacz rachunku przedstawiający czek do realizacji;
  27) 6
 polecenie wypłaty - wysłane lub otrzymane przez NBP zlecenie płatnicze w formie:
a)
telekomunikacyjnej z wykorzystaniem:

- wystandaryzowanych kluczowanych komunikatów SWIFT typu: MT 103, MT 103+, MT 199, MT 202, MT 202 COV, MT 299, MT 400 lub MT 499, lub

- wystandaryzowanego komunikatu SEPA CT, lub

- kluczowanej depeszy telegraficznej,

b)
czeku;
28) 
polecenie wypłaty z zagranicy - polecenie wypłaty otrzymane w walutach obcych i w walucie krajowej w obrocie zagranicznym oraz polecenie wypłaty otrzymane w euro w obrocie krajowym;
  29)
polecenie wypłaty za granicę - polecenie wypłaty wysłane w walutach obcych i w walucie krajowej w obrocie zagranicznym oraz polecenie wypłaty wysłane w euro w obrocie krajowym;
  30)
posiadacz rachunku - podmiot, który posiada rachunek bankowy w oddziale, z wyłączeniem banków krajowych;
  31)
rachunek nostro NBP - rachunek bieżący NBP w danej walucie obcej prowadzony przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej;
  32)
remitent - wymieniona w treści czeku osoba, na którą lub na polecenie której czek został wystawiony;
  32a) 7
 SEPA - Jednolity Obszar Płatności w Euro (Single Euro Payments Area) - obszar, na którym osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz inni uczestnicy obrotu gospodarczego wysyłają i otrzymują płatności w euro na terytorium Europy, zarówno krajowe, jak i transgraniczne, w oparciu o te same podstawowe zasady, prawa i obowiązki, bez względu na miejsce dokonywania operacji z wykorzystaniem wystandaryzowanego komunikatu SEPA CT;
32b)
  8  SEPA CT - (SEPA Credit Transfer) - wystandaryzowany instrument płatniczy (komunikat) przeznaczony do dokonywania przelewów w euro w ramach SEPA;
  33)
SORBNET - EURO - system obsługi rachunków bankowych prowadzonych w Centrali NBP, w którym dokonywane są rozrachunki międzybankowe w euro;
  34)
SWIFT - teleinformatyczny system telekomunikacyjny o zasięgu globalnym do przesyłania międzybankowych informacji w formacie wystandaryzowanych kluczowanych i niekluczowanych komunikatów SWIFT;
  35) 9
 SWIFT Cheque - usługa polegająca na wystawieniu przez bank korespondenta NBP czeku na rzecz wskazanego remitenta po otrzymaniu z NBP komunikatu SWIFT typu MT 103 zawierającego dane remitenta;
  36) 10
 TARGET2 - transeuropejski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) dla dokonywania rozrachunku płatności w euro składający się z krajowych komponentów, prowadzonych przez poszczególne banki centralne Unii Europejskiej na Jednolitej Wspólnej Platformie (Single Shared Platform);
  36a)
  11  TARGET2-NBP - polski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), stanowiący komponent systemu TARGET2, prowadzony przez NBP;
  37)
trasat - płatnik czeku, bank, na który czek jest ciągniony i który ma czek wykupić;
37a) 12
 tytuł płatności - informacja dotycząca przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem obrotu dewizowego w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe;
  38)
umowa - umowa rachunku bankowego;
  39)
ustawa Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119 i Nr 190, poz. 1401);
  40) 13
 ustawa Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769);
  41) 14
 ustawa Prawo dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 410);
  42)
waluta dyspozycji - waluta obca lub PLN wskazane przez zleceniodawcę w dyspozycji w celu wypłacenia beneficjentowi;
  43) 15
 zlecenie - zlecenie sprzedaży lub wypłaty zagranicznych środków płatniczych; zlecenie skupu lub wpłaty zagranicznych środków płatniczych składane w celu sprzedaży, wypłaty albo skupu lub wpłaty zagranicznych środków płatniczych;
  44)
zleceniodawca - posiadacz rachunku lub inny podmiot, z polecenia którego wystawiane jest polecenie wypłaty.
§  4.
1.
Zmiany w postanowieniach regulaminu przekazywane są posiadaczowi rachunku na piśmie. Zmiany te przesyłane są posiadaczowi rachunku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczane za pokwitowaniem.
2.
Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zmian, o których mowa w ust. 1, może wypowiedzieć umowę. Brak wypowiedzenia umowy oznacza, że posiadacz rachunku wyraził zgodę na powyższe zmiany.
§  5.
Postanowienia regulaminu w zakresie Bankowości Elektronicznej lub B2B mają zastosowanie, o ile umowa tak stanowi.
§  6. 16
1.
 Za realizację poleceń wypłaty i operacji czekowych NBP pobiera prowizje i opłaty, których wysokość określa taryfa prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP.
2.
NBP obciąża rachunek bankowy posiadacza rachunku z tytułu kosztów realizacji polecenia wypłaty lub operacji czekowych banku krajowego, banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej na podstawie otrzymanego przez NBP żądania zapłaty lub stwierdzenia obciążenia na rachunku nostro NBP, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, w przypadku:
  1)
polecenia wypłaty z zagranicy zawierającego opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN lub SHA;
  2)
polecenia wypłaty za granicę zawierającego opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub SHA, o których mowa w § 22 ust. 1;
  3) 17
 polecenia wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, wystawionego w walutach obcych EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF, GBP i PLN z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub BEN, o których mowa w § 22 ust. 1a;
  4)
czeku wysłanego do inkasa;
  5)
zwrotu wysłanego polecenia wypłaty za granicę z powodu wskazania nieprawidłowych lub niepełnych danych o beneficjencie lub zleceniodawcy lub reklamacji.
3.
NBP pomniejsza kwotę polecenia wypłaty o prowizję NBP w przypadku polecenia wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN.
4.
Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje rozliczenia kosztów realizacji polecenia wypłaty lub operacji czekowych banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej na podstawie upoważnienia posiadacza rachunku do obciążenia jego rachunku bankowego, z tym że w przypadku:
  1)
dyspozycji lub listy inkasowej składanych w formie papierowej - upoważnienie zawarte jest przez posiadacza rachunku w treści dyspozycji lub listy inkasowej;
  2)
dyspozycji przesłanej w formie elektronicznej, polecenia wypłaty z zagranicy, o którym mowa w ust.2 pkt 1, i zwrotu wysłanego polecenia wypłaty za granicę, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 - upoważnienie, o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu, składane jest jednorazowo w oddziale lub, w sytuacji posiadania kilku rachunków bankowych dla tego rodzaju operacji, Oddział Okręgowy w Warszawie każdorazowo wystąpi do posiadacza rachunku o złożenie takiego upoważnienia, które przekazywane jest do oddziału.
5.
Oddział Okręgowy w Warszawie rozlicza koszty realizacji polecenia wypłaty lub operacji czekowych, o których mowa w ust. 2, w dniu dokonania rozliczenia poprzez obciążenie rachunku bankowego posiadacza rachunku prowadzonego w:
  1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość kwoty kosztów przeliczonej z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia, chyba że umowa stanowi inaczej;
  2)
walucie obcej - kwotą kosztów. W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu dokonania rozliczenia.
§  7. 18
 (uchylony).

Rozdział  2

POLECENIA WYPŁATY Z ZAGRANICY

§  8.
1.
Polecenie wypłaty z zagranicy otrzymane z SORBNET-EURO, EuroELIXIR lub w formie komunikatu MT103 ze SWIFT, jest automatycznie rozliczane z beneficjentem, zgodnie ze wskazaniem banku zleceniodawcy, poprzez uznanie rachunku bankowego beneficjenta prowadzonego w:
  1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty waluty polecenia wypłaty przeliczonej z zastosowaniem kursu kupna walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu daty waluty polecenia wypłaty;
  2)
walucie obcej - kwotą waluty polecenia wypłaty. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu daty waluty polecenia wypłaty.
2.
Rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia wpływu do NBP polecenia wypłaty z zagranicy, jednak nie wcześniej niż w dniu daty waluty, z zastrzeżeniem § 9.
3. 19
 Jeżeli polecenie wypłaty z zagranicy MT 103 zawiera opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN lub SHA oznacza to, że beneficjent może zostać obciążony kosztami realizacji polecenia wypłaty banku zleceniodawcy lub banku pośredniczącego, z tym że w przypadku walut obcych:
  1)
EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF i GBP - rachunek beneficjenta zostanie uznany kwotą polecenia wypłaty, z zachowaniem § 6 ust. 2 pkt 1;
  2)
USD, AUD, JPY i CAD - rachunek beneficjenta zostanie uznany kwotą polecenia wypłaty pomniejszoną o ewentualne koszty banku zleceniodawcy lub banku pośredniczącego.
4.
Polecenie wypłaty z zagranicy w PLN zawierające informację, że środki na realizację tej płatności znajdują się na rachunku w banku krajowym rozlicza się z beneficjentem najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia otrzymania tych środków przez NBP.
5. 20
 Beneficjent otrzyma, faksem lub pocztą elektroniczną, informację zawierającą dodatkowe dane zawarte w poleceniu wypłaty z zagranicy w formie komunikatu SEPA CT, najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego otrzymaniu.
§  9.
 Termin, o którym mowa w § 8 ust. 2 może ulec przedłużeniu z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowej korespondencji wyjaśniającej z bankiem wystawcą polecenia wypłaty z zagranicy, w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie płatności (niekompletność danych w otrzymanym poleceniu wypłaty, błędne dane, brak wskazania rachunku bankowego beneficjenta).
§  10. 21
 (uchylony).
§  11.
1.
Beneficjent może złożyć pisemną reklamację w oddziale prowadzącym jego rachunek bankowy, w szczególności dotyczącą przyczyn nieterminowego rozliczenia otrzymanego polecenia wypłaty z zagranicy.
2.
Beneficjent informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.
3.
W przypadku opóźnienia w uznaniu rachunku bankowego beneficjenta z tytułu realizacji przelewu transgranicznego w terminie określonym w § 8 ust. 2 NBP wypłaca beneficjentowi odsetki ustawowe z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe.
§  12.
1.
Polecenie wypłaty z zagranicy rozliczone na rachunek bankowy beneficjenta może być zwrócone do zleceniodawcy na wniosek banku wystawcy lub beneficjenta, stosownie do ust. 2.
2.
Po otrzymaniu od beneficjanta pisemnego upoważnienia, o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu, do obciążenia jego rachunku bankowego, Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje zwrotu polecenia wypłaty z zagranicy do banku wystawcy.
3.
Rachunek bankowy beneficjenta obciąża się kwotą wynikającą z rozliczenia otrzymanego polecenia wypłaty z zagranicy w dniu dokonywania zwrotu polecenia wypłaty. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu daty uznania rachunku bankowego beneficjenta.
4.
W przypadku, gdy operacja jest wykonywana z oprocentowanego rachunku bankowego dokonuje się korekty odsetek. Kwotę odsetek nalicza się od kwoty polecenia wypłaty z zagranicy za okres od dnia dokonania uznania rachunku bankowego do dnia poprzedzającego dzień obciążenia rachunku bankowego beneficjenta.
§  12a. 22
1.
 Polecenie wypłaty z zagranicy otrzymane w formie komunikatu SEPA CT może być odwołane przez bank zleceniodawcy poprzez skierowanie do NBP żądania odwołania polecenia wypłaty. Po wpływie do NBP żądania odwołania i stwierdzeniu przez oddział, że rachunek bankowy beneficjenta został uznany kwotą wskazanego polecenia wypłaty, beneficjent otrzyma informację o żądaniu odwołania polecenia wypłaty z zagranicy otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT, o treści określonej w załączniku nr 9 do regulaminu.
2.
Beneficjent po otrzymaniu z oddziału informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie uzupełnia ją o oświadczenie upoważniające NBP do obciążenia rachunku bankowego kwotą wynikającą z otrzymanego przez NBP żądania odwołania polecenia wypłaty lub odmawiające takiego upoważnienia.
3.
W przypadku wyrażenia przez beneficjenta zgody na zwrot środków, rachunek bankowy beneficjenta obciąża się, z zachowaniem § 12 ust. 3.
4.
W przypadku gdy operacja, o której mowa w ust. 3, wykonywana jest z oprocentowanego rachunku bankowego dokonuje się korekty odsetek, z zachowaniem § 12 ust. 4.

Rozdział  3

POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ

§  13. 23
1.
 Polecenie wypłaty za granicę wystawiane jest na podstawie i zgodnie z treścią dyspozycji, przekazanej w formie papierowej lub przesłanej z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B w celu dokonania przekazu stanowiącego obrót dewizowy z zagranicą, w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe.
2.
W przypadku przesyłania dyspozycji w formie elektronicznej zleceniodawca wybiera w polu dotyczącym kontroli dewizowej opcję "nie dotyczy".
3. 24
 Realizacja dyspozycji zawierającej niepełne dane o zleceniodawcy, w szczególności brak nazwy, adresu lub numeru rachunku bankowego, lub nieprawidłowe dane beneficjenta, w tym nieprawidłowy numer jego rachunku bankowego, może skutkować odmową lub zwłoką w wykonaniu polecenia wypłaty przez bank pośredniczący lub bank beneficjenta. W tych przypadkach zleceniodawca może być obciążony dodatkowymi kosztami banku pośredniczącego lub banku beneficjenta, które rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.
4.
  25  W przypadku wystąpienia kosztów, o których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek otrzymany z Oddziału Okręgowego w Warszawie, zleceniodawca zobowiązany jest do upoważnienia tego oddziału do obciążenia rachunku bankowego kwotą kosztów.
§  14.
  26  (uchylony).
§  14a.
  27
1.
 Dyspozycja przestaną z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B w przypadku, gdy umowa tak stanowi, realizowana jest w walutach, o których mowa w § 2.
2.
Na podstawie dyspozycji, o której mowa w ust. 1, realizuje się polecenie wypłaty za granicę z wykorzystaniem SWIFT, poprzez SORBNET-EURO lub EuroEUXIR wyłącznie w formie komunikatu MT 103+.
§  15. 28
1.
 W celu wystawienia polecenia wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, w dniu daty realizacji dyspozycja podlega automatycznej kontroli kompletności i poprawności danych w niej zawartych oraz kontroli uczestnictwa banku beneficjenta w TARGET2, SORBNET-EURO, EuroELIXIR lub w SWIFT.
2.
W przypadku negatywnych wyników kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i § 18, gdy dyspozycja została:
  1)
przesłana w formie elektronicznej - w dniu daty realizacji nastąpi automatyczne odrzucenie dyspozycji do zleceniodawcy wraz z podaniem przyczyny odrzucenia; zleceniodawca po uzupełnieniu danych może ponownie przesłać dyspozycję do realizacji;
  2)
złożona w formie papierowej - w dniu daty realizacji oddział kontaktuje się ze zleceniodawcą w celu dokonania korekty danych dyspozycji lub poinformowania o nieprzyjęciu dyspozycji do realizacji, z powodu określonego w § 28 ust. 2.
3.
Zleceniodawca może skontaktować się z oddziałem, w celu potwierdzenia uczestnictwa banku beneficjenta w TARGET2, SORBNET-EURO, EuroELIXIR bądź w SWIFT lub podania prawidłowego BIC banku beneficjenta, aby uniknąć automatycznego odrzucenia z tego powodu dyspozycji przesyłanej w formie elektronicznej.
§  16. 29
1.
  30  Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta inna niż euro i PLN, to polecenie wypłaty za granicę realizowane jest, z wyjątkiem czeku, z wykorzystaniem SWIFT ze wskazaną datą waluty spot - jeżeli dyspozycja złożona jest w formie papierowej w oddziale do godz. 13.00 lub przesłana w formie elektronicznej do godz. 16.00 w dniu daty realizacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
 Polecenie wypłaty za granicę niespełniające kryteriów określonych standardami SWIFT, zostaje automatycznie odrzucone najpóźniej w dniu daty waluty wraz z podaniem przyczyny odrzucenia oraz następuje automatyczne księgowanie środków na rachunku przejściowym uznań w walutach obcych do wyjaśnienia prowadzonym w Oddziale Okręgowym w Warszawie. W dniu odrzucenia płatności Oddział Okręgowy w Warszawie weryfikuje dane, a następnie ponownie kieruje polecenie wypłaty do realizacji z wykorzystaniem SWIFT bądź zwraca środki na rachunek zleceniodawcy z tytułu płatności oraz, w przypadku posiadaczy rachunków bankowych w Oddziale Okręgowym w Warszawie, prowizji NBP i informuje o przyczynie zwrotu. W przypadku posiadaczy rachunków bankowych w oddziale okręgowym innym niż Oddział Okręgowy w Warszawie, w dniu otrzymania informacji z Oddziału Okręgowego w Warszawie, Oddział ten zwraca zleceniodawcy pobraną prowizję NBP i informuje o przyczynie zwrotu.
§  17. 31
 Jeżeli walutą dyspozycji jest euro to polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, realizowane jest, z zastrzeżeniem § 18, poprzez SORBNET-EURO lub EuroELIXIR:
  1)
ze wskazaną datą waluty today - jeżeli dyspozycja złożona jest w formie papierowej w oddziale do godz. 11.30 lub przesłana w formie elektronicznej do godz. 12.30 w dniu daty realizacji, lub
  2)
ze wskazaną datą waluty spot - jeżeli dyspozycja złożona jest w formie papierowej w oddziale do godz. 13.00 lub przesłana w formie elektronicznej do godz. 16.00, w dniu daty realizacji.
§  18. 32
1.
 Polecenie wypłaty za granicę w walucie euro, z wyjątkiem czeku, realizowane jest z wykorzystaniem SWIFT w przypadku, gdy:
  1)
bank beneficjenta nie jest uczestnikiem TARGET2 dla operacji transgranicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
  2)
bank beneficjenta nie jest uczestnikiem SORBNET-EURO, TARGET2-NBP lub EuroELIXIR dla operacji krajowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
  3)
istnieją inne przyczyny niż określone w pkt 1, 2 i 4, dla których realizacja dyspozycji poprzez SORBNET-EURO lub EuroELIXIR jest niemożliwa, w szczególności w przypadku awarii TARGET2, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR uniemożliwiającej realizację dyspozycji w terminie gwarantującym rozliczenie zgodne ze wskazaną datą waluty;
  4)
umowa rachunku bankowego tak stanowi.
2.
Polecenie wypłaty za granicę w walucie euro, z wyjątkiem czeku, wystawiane ze wskazaną datą waluty today w sytuacji gdy bank beneficjenta nie jest uczestnikiem TARGET2 dla operacji transgranicznych lub gdy bank beneficjenta nie jest uczestnikiem SORBNET-EURO, TARGET2-NBP lub EuroELIXIR dla operacji krajowych - w dniu daty realizacji jest automatycznie odrzucone do zleceniodawcy wraz z podaniem przyczyny odrzucenia. W tym przypadku w celu realizacji płatności zleceniodawca powinien przesłać ponownie dyspozycję, która realizowana jest z wykorzystaniem SWIFT z datą waluty spot.
3.
Polecenie wypłaty za granicę w walucie euro, z wyjątkiem czeku, wystawiane ze wskazaną datą waluty spot, w sytuacji gdy bank beneficjenta nie jest uczestnikiem TARGET2 dla operacji transgranicznych lub gdy bank beneficjenta nie jest uczestnikiem SORBNET-EURO, TARGET2-NBP lub EuroELIXIR dla operacji krajowych - w dniu daty realizacji jest automatycznie skierowane do realizacji z wykorzystaniem SWIFT, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2.
§  19.
1.
W przypadku, gdy kwota dyspozycji jest większa niż 50.000 euro polecenie wypłaty za granicę realizowane jest w SORBNET-EURO, z zastrzeżeniem § 18.
2.
W przypadku, gdy kwota dyspozycji jest równa lub mniejsza niż 50.000 euro polecenie wypłaty za granicę realizowane jest w EuroELIXIR, z zastrzeżeniem § 18.
§  20.
Dyspozycja realizowana w trybie określonym w § 17 pkt 1 rozliczana jest w SORBNET-EURO w tym samym dniu roboczym.
§  21.
Dyspozycja realizowana w trybie określonym w § 17 pkt 1 rozliczana jest w EuroELIXIR:
  1)
w tym samym dniu roboczym - w przypadku operacji krajowych;
  2)
następnego dnia roboczego - w przypadku operacji transgranicznych.
§  22.
1. 33
 Polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, zawierające opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub SHA, z zastrzeżeniem ust. 1a, oznacza, że bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej zwróci się do NBP z żądaniem zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub obciąży rachunek nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym. Koszty rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.
1a.
  34  Polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, w walutach obcych EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF, GBP i PLN z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub BEN, z zastrzeżeniem ust. 2, oznacza, że zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowo innymi, niż wskazane w ust. 1, kosztami banku krajowego, banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. Koszty rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.
2.
  35  Polecenie wypłaty za granicę w walucie euro realizowane poprzez EuroELIXIR może zawierać opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty:
  1)
w formie komunikatu MT 103+:
a)
wyłącznie SHA - dla operacji transgranicznych,
b)
BEN, OUR i SHA - dla operacji krajowych;
  2)
w formie komunikatu SEPA CT - wyłącznie SLEV.
3. 36
 (uchylony).
4.
  37  (uchylony).
§  23.
1. 38
 Zleceniodawca może złożyć pisemną reklamację w oddziale dotyczącą realizacji dyspozycji, w tym nieotrzymania środków przez beneficjenta lub niedotrzymania terminu wykonania polecenia wypłaty za granicę. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że polecenie wypłaty było wykonane przez bank zleceniodawcy, bank pośredniczący lub bank beneficjenta prawidłowo, lub było wykonane nieprawidłowo z winy zleceniodawcy, to ewentualnymi kosztami banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej zostanie obciążony zleceniodawca. Koszty rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.
1a.
  39  (uchylony).
2.
 Zleceniodawca informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.
3.
Zleceniodawcy zostaną wypłacone odsetki ustawowe z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe w przypadku opóźnienia w wykonaniu przelewu transgranicznego w terminie określonym w § 16 i § 17.
4.
W przypadku niewykonania zlecenia wystawienia przelewu transgranicznego, na wniosek zleceniodawcy, Oddział Okręgowy w Warszawie obowiązany jest uznać rachunek zleceniodawcy lub postawić do jego dyspozycji w terminie 14 dni roboczych następujących po złożeniu wniosku kwotę zlecenia nie większą jednak niż do równowartości w złotych kwoty 50.000 euro z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe.
§  24.
Jeżeli polecenie wypłaty za granicę wystawione jest w innej formie niż telekomunikacyjna, to odpowiedzialność NBP jest ograniczona do zachowania należytej staranności w wyborze podmiotu, za którego pośrednictwem wykona płatność.
§  25. 40
1.
 Na wniosek zleceniodawcy, Oddział Okręgowy w Warszawie, z zastrzeżeniem § 25a, podejmuje reklamację w banku beneficjenta w celu zwrotu wysłanego polecenia wypłaty za granicę. W przypadku otrzymania zwrotu Oddział Okręgowy w Warszawie, najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia wpływu zwrotu polecenia wypłaty do NBP, uznaje rachunek bankowy zleceniodawcy prowadzony w:
  1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zwrotu przeliczonej z zastosowaniem kursu kupna walut obcych obowiązującego w dniu daty waluty otrzymanego zwrotu;
  2)
walucie obcej - kwotą zwrotu. W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą, stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu daty waluty otrzymanego zwrotu.
2.
W przypadku otrzymania zwrotu polecenia wypłaty, z przyczyn niezależnych od NBP, w walucie wysłanego polecenia wypłaty za granicę lub w walucie innej niż waluta wysłanego polecenia wypłaty za granicę, kwotę otrzymanego zwrotu rozlicza się, zgodnie ze wskazaniem banku wystawcy, najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia wpływu zwrotu polecenia wypłaty do NBP, poprzez uznanie rachunku zleceniodawcy prowadzonego w:
  1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zwrotu przeliczonej z zastosowaniem kursu kupna walut obcych obowiązującego w dniu daty waluty otrzymanego zwrotu;
  2)
walucie obcej - kwotą zwrotu. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu daty waluty otrzymanego zwrotu.

Zleceniodawca jest niezwłocznie informowany telefonicznie przez Oddział Okręgowy w Warszawie o szczegółach otrzymanego zwrotu. Zleceniodawca może złożyć pisemną reklamację, w szczególności dotyczącą warunków realizacji przez bank wystawcę otrzymanego zwrotu. Ewentualne koszty banku wystawcy z tytułu reklamacji obciążają zleceniodawcę. Zleceniodawca informowany jest przez Oddział Okręgowy w Warszawie na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

§  25a. 41
1.
 NBP może, w terminie 10 dni roboczych od dnia daty waluty wskazanej w poleceniu wypłaty za granicę, na wniosek zleceniodawcy, odwołać polecenie wypłaty wysłane w formie komunikatu SEPA CT poprzez skierowanie do banku beneficjenta żądania odwołania polecenia wypłaty, jeżeli powodem żądania jest:
a)
podwójne wysłanie polecenia wypłaty za granicę,
b)
techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty,
c)
sfałszowanie polecenia wypłaty.
2.
Zleceniodawca składa w oddziale wniosek o wystawienie żądania odwołania polecenia wypłaty za granicę wysłanego w formie komunikatu SEPA CT, o treści określonej w załączniku nr 10 do regulaminu, w celu podjęcia przez oddział czynności związanych z odwołaniem polecenia wypłaty za granicę w banku beneficjenta.
3.
Jeżeli zleceniodawca wnioskuje o odwołanie polecenia wypłaty za granicę wysłanego w formie komunikatu SEPA CT z przyczyny innej niż wskazana w ust. 1, zastosowanie ma § 25 ust. 1.
4.
W przypadku otrzymania zwrotu środków z tytułu realizacji żądania odwołania, rozliczenie ze zleceniodawcą następuje zgodnie z § 25 ust. 1. Ewentualne koszty banku beneficjenta z tytułu zwrotu odwoływanego polecenia wypłaty obciążają zleceniodawcę.
5.
W przypadku otrzymania odmowy odwołania polecenia wypłaty za granicę wysłanego w formie komunikatu SEPA CT, zleceniodawca otrzyma z oddziału informację o przyczynie odmowy w formie uzupełnionego wniosku o wystawienie żądania odwołania, o którym mowa w ust. 1.
§  26.
Polecenie wypłaty za granicę wystawia się w Oddziale Okręgowym w Warszawie na podstawie i zgodnie z treścią dyspozycji, o której mowa w § 27, przyjmowanej w oddziale prowadzącym rachunek bankowy zleceniodawcy.
§  27. 42
1.
 Na podstawie dyspozycji złożonej w formie papierowej realizuje się polecenie wypłaty za granicę z wykorzystaniem SWIFT, poprzez SORBNET-EURO lub EuroELIXIR w formie komunikatu MT 103+ lub SEPA CT.
2.
Dyspozycja złożona w formie papierowej w oddziale, o treści określonej w załączniku nr 1 do regulaminu, zawiera następujące dane:
  1)
formę realizacji: telekomunikacyjne lub czekiem;
  2)
identyfikator polecenia wypłaty za granicę nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT - nieobligatoryjnie;
  3)
datę waluty: today, spot;
  4)
symbol i kwotę waluty dyspozycji - cyfrowo i słownie;
  5)
nazwę, adres i kraj zleceniodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON;
  6)
nazwę, adres i kraj beneficjenta;
  7) 43
 tytuł płatności - nieobligatoryjnie;
  8)
wskazanie opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty;
  9)
nazwę oddziału prowadzącego rachunek bankowy zleceniodawcy wraz z pełnym numerem tego rachunku;
  10)
stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentu płatniczego w imieniu zleceniodawcy;
  11)
nazwę i siedzibę lub BIC banku beneficjenta oraz numer rachunku bankowego beneficjenta - w przypadku realizacji polecenia wypłaty w formie telekomunikacyjnej; dla waluty dyspozycji euro - BIC banku beneficjenta oraz numer rachunku bankowego beneficjenta w standardzie IBAN;
12)  44
 (uchylony).
§  28.
  45
1.
 W oddziale przyjmującym dyspozycję w formie papierowej przeprowadza się kontrolę formalną i merytoryczną dyspozycji, o której mowa w § 13 ust. 1, polegającą na sprawdzeniu:
  1)
zgodności podpisów zleceniodawcy na dyspozycji ze wzorami podpisów;
  2)
prawidłowości wypełnienia dyspozycji;
  3)
poprawności IBAN, jeżeli został wskazany.
2.
Dyspozycji nie przyjmuje się od zleceniodawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wypełnionej dyspozycji lub, gdy wskazany IBAN nie spełnia wymogów identyfikacji określonych standardem IBAN.
§  29.
1.
Dyspozycja składana przez zleceniodawcę w formie papierowej dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowana jest na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia zleceniodawcy dla oddziału przyjmującego dyspozycję do obciążenia jego rachunku bankowego, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1, z tytułu:
  1)
płatności - rachunek bankowy obciąża się w dniu złożenia dyspozycji kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty dyspozycji przeliczonej z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej, oraz
  2)
prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się w dniu złożenia dyspozycji kwotą prowizji NBP przeliczoną z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej.
2.
Dyspozycja składana przez zleceniodawcę w formie papierowej dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowana jest na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia zleceniodawcy dla oddziału przyjmującego dyspozycję do obciążenia jego rachunku bankowego, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1, z tytułu:
  1)
płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą waluty obcej w dniu złożenia dyspozycji. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu złożenia dyspozycji, oraz
  2)
prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu złożenia dyspozycji.
3.
Dyspozycja przesłana przez zleceniodawcę do oddziału w formie elektronicznej jest rozliczana automatycznie w dniu daty realizacji, z zachowaniem ust. 1 i 2.
§  30.
1. 46
 Polecenie wypłaty wystawione w formie czeku realizowane jest przez Oddział Okręgowy w Warszawie na podstawie dyspozycji złożonej przez zleceniodawcę w formie papierowej, zwierającej dane określone w § 27 ust. 2 oraz wskazanie:
  1)
Oddziału Okręgowego w Warszawie - w zawartym w treści dyspozycji upoważnieniu zleceniodawcy do obciążenia rachunku bankowego z tytułu płatności i prowizji NBP;
  2)
opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR - w przypadku SWIFT Cheque dla czeku wystawionego w USD;
  3) 47
 opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN, OUR lub SHA - w przypadku SWIFT Cheque dla czeku wystawionego w GBP.
2.
 Oddział Okręgowy w Warszawie, po otrzymaniu dyspozycji i stwierdzeniu prawidłowego upoważnienia rozlicza ją zgodnie z § 29 ust. 1 i 2 oraz wystawia polecenie wypłaty za granicę w formie czeku.
3.
W przypadku otrzymania niezrealizowanego czeku wysłanego jako polecenie wypłaty za granicę lub otrzymania zwrotu środków za czek wystawiony w ramach SWIFT Cheque Oddział Okręgowy w Warszawie w dniu otrzymania odpowiednio czeku lub uznania na rachunku nostro NBP:
  1)
powiadamia o tym zleceniodawcę bezpośrednio lub przez oddział, który przyjął dyspozycję do realizacji;
  2)
uznaje rachunek bankowy zleceniodawcy prowadzony w:
a)
złotych - kwotą w złotych, którą był obciążony rachunek bankowy z tytułu płatności,
b)
walucie obcej - kwotą w walucie obcej, którą był obciążony rachunek bankowy z tytułu płatności; w przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu sprzedaży czeku.
§  31.
1.
Jeżeli walutą dyspozycji jest PLN, to polecenie wypłaty za granicę w PLN, z wyjątkiem czeku, realizowane jest w dniu daty realizacji przez Oddział Okręgowy w Warszawie poprzez uznanie prowadzonych przez bank krajowy rachunków nostro banku beneficjenta lub banku pośredniczącego i jednoczesne wysłanie do banku beneficjenta komunikatu MT 103.
2.
Dyspozycja składana przez zleceniodawcę w formie papierowej dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych, realizowana jest na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia zleceniodawcy dla oddziału przyjmującego dyspozycję do obciążenia jego rachunku bankowego, z tytułu:
  1)
płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą w złotych w dniu złożenia dyspozycji, oraz
  2)
prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej.
3.
Dyspozycja składana przez zleceniodawcę w formie papierowej dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowana jest na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia zleceniodawcy dla oddziału przyjmującego dyspozycję do obciążenia jego rachunku bankowego z tytułu:
  1)
płatności - rachunek bankowy obciąża się w dniu złożenia dyspozycji kwotą stanowiącą równowartość w walucie obcej kwoty dyspozycji przeliczonej z zastosowaniem kursu kupna walut obcych obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, oraz
  2)
prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się w dniu złożenia dyspozycji kwotą prowizji NBP przeliczonej z zastosowaniem kursu kupna walut obcych obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej.
4.
Dyspozycja przesłana przez zleceniodawcę do oddziału w formie elektronicznej rozliczana jest automatycznie w dniu daty realizacji z zachowaniem ust. 2 i 3.
5.
W przypadku polecenia wypłaty za granicę w PLN zleceniodawca powinien wskazać bank korespondenta, w którym bank beneficjenta prowadzi rachunek nostro w PLN, w celu zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział  4

INKASO CZEKÓW

§  32.
1.
Czeki przyjmowane są przez oddziały wyłącznie w trybie inkasa.
2.
Do inkasa przyjmowane są następujące rodzaje czeków:
  1)
czeki wystawione na NBP przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej;
  2)
czeki wystawione przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej na bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej;
  3)
czeki z wystawienia niebankowego;
  4)
czeki podróżnicze;
  5)
inne dokumenty płatnicze pełniące w obrocie zagranicznym rolę czeku, np. Money Order, World Money Order.
§  33.
1.
Podawca czeku wypełnia i składa listę inkasową:
  1)
w trzech egzemplarzach, o treści określonej w załączniku nr 4 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w oddziale okręgowym innym niż Oddział Okręgowy w Warszawie. Na liście inkasowej umieszcza upoważnienie dla tego oddziału okręgowego do dokonania obciążenia z tytułu prowizji NBP i upoważnienie dla Oddziału Okręgowego w Warszawie do obciążenia jego rachunku bankowego z tytułu kosztów banku zagranicznego oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej,
  2)
w dwóch egzemplarzach, o treści określonej w załączniku nr 5 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w Oddziale Okręgowym w Warszawie. Na liście inkasowej umieszcza upoważnienie dla tego Oddziału do dokonania obciążenia z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.
2.
Prowizję NBP rozlicza się w dniu złożenia listy inkasowej, chyba że umowa stanowi inaczej, na podstawie zawartego w treści listy inkasowej upoważnienia podawcy czeku dla oddziału przyjmującego listę inkasową do obciążenia jego rachunku bankowego, z tym że rachunek bankowy prowadzony w:
  1)
złotych - obciąża się kwotą prowizji NBP;
  2)
walucie obcej - obciąża się kwotą stanowiącą równowartość kwoty prowizji NBP przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego walut obcych obowiązującego w dniu złożenia listy inkasowej.
§  34.
Czeki przyjmowane do inkasa muszą zawierać indos złożony przez remitenta.
§  35.
1.
Uznanie rachunku bankowego remitenta za przyjęte do inkasa czeki następuje po otrzymaniu uznania na rachunku nostro NBP, najpóźniej w 16 tygodniu licząc od dnia ich złożenia.
2.
Rozliczenie następuje z zastosowaniem kursu walut obcych obowiązującego w dniu daty waluty uznania rachunku nostro NBP.
3.
Rozliczenia dokonuje się poprzez uznanie rachunku bankowego remitenta prowadzonego w:
  1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty waluty obcej, przeliczonej z zastosowaniem kursu kupna walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej;
  2)
walucie obcej - kwotą walut obcych. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.
4.
W przypadku otrzymania uznania na rachunku nostro NBP pomniejszonego o koszty banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej rachunek bankowy remitenta uznaje się równowartością tej kwoty.
5.
Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od NBP, w szczególności w przypadku zaginięcia przesyłki z czekami w drodze między Oddziałem Okręgowym w Warszawie a bankiem zagranicznym, oddziałem banku zagranicznego, instytucją kredytową lub oddziałem instytucji kredytowej.
6.
Podawca czeku może złożyć w oddziale, który przyjął zlecenie, pisemną reklamację po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
7.
Podawca czeku informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.
§  36. 48
 W przypadku otrzymania obciążenia na rachunku nostro NBP z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej za opłacony czek na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 33, Oddział Okręgowy w Warszawie rozlicza te koszty z zachowaniem § 6 ust. 5.
§  37.
 Czek przyjęty do inkasa i nieopłacony przez trasata zwracany jest remitentowi wraz z podaniem przyczyny nieopłacenia.

Rozdział  5

SPRZEDAŻ CZEKÓW

§  38. 49
1.
  50  Sprzedaży czeków banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub oddziałów instytucji kredytowych dokonuje wyłącznie Oddział Okręgowy w Warszawie na zlecenie posiadacza rachunku oraz z zachowaniem § 13.
2.
  51  Sprzedaż czeków realizowana jest w następujących walutach obcych: USD, CAD, GBP i EUR, z tym że sprzedaż czeków w ramach SWIFT Cheque ograniczona jest do kwoty w wysokości 10.000 USD i 10.000 GBP, stosownie dla waluty USD i GBP.
§  39.
1.
Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje sprzedaży czeków w dniu otrzymania zlecenia złożonego w oddziale w formie papierowej, o treści określonej w załączniku nr 6 do regulaminu.
2.
Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje sprzedaży czeków w dniu daty realizacji zlecenia otrzymanego w formie elektronicznej, pod warunkiem że:
  1) 52
 zlecenie ze wskazaniem sposobu realizacji "Wysłane przez NBP" wpłynęło do Oddziału Okręgowego w Warszawie do godz. 13.00 w dniu daty realizacji; w przypadku SWIFT Cheque posiadacz rachunku umieszcza w zleceniu obok tytułu płatności wyraz kodowy "CHQB" i opcję kosztów realizacji, zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2 lub 3;
  2)
zlecenie ze wskazaniem sposobu realizacji "Zleceniodawcy w oddziale" wpłynęło do Oddziału Okręgowego w Warszawie do godz. 12.00 w dniu daty realizacji, z zastrzeżeniem § 41.
3. 53
 W przypadku gdy zlecenie sprzedaży czeku otrzymane w formie elektronicznej zawiera:
  1)
niekompletne dane - zwracane jest do zleceniodawcy z podaniem przyczyny zwrotu;
  2)
nieprawidłowe dane - Oddział Okręgowy w Warszawie zwraca się telefonicznie do zleceniodawcy lub oddziału okręgowego innego niż Oddział Okręgowy w Warszawie, w celu ich wyjaśnienia.
§  40.
1.
Zlecenie składane przez posiadacza rachunku w formie papierowej dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowane jest w dniu złożenia zlecenia na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia posiadacza rachunku dla oddziału przyjmującego zlecenie do obciążenia jego rachunku bankowego z tytułu:
  1)
płatności - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zlecenia przeliczonej z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej, oraz
  2)
prowizji NBP - kwotą prowizji NBP przeliczoną z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej.
2.
Zlecenie składane przez posiadacza rachunku w formie papierowej dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowane jest w dniu złożenia zlecenia na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia posiadacza rachunku dla oddziału przyjmującego zlecenie do obciążenia jego rachunku bankowego z tytułu:
  1)
płatności - kwotą waluty obcej. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu złożenia zlecenia.
  2)
prowizji NBP - kwotą prowizji NBP przeliczoną z zastosowaniem kursu średniego walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu złożenia zlecenia.
3.
Zlecenie przesłane przez posiadacza rachunku do Oddziału Okręgowego w Warszawie w formie elektronicznej rozliczane jest automatycznie w terminie, o którym mowa w § 39 ust. 2, zgodnie z ust. 1 i 2.
§  41.
1.
Odbiór czeków w Oddziale Okręgowym w Warszawie następuje w dniu daty realizacji; w przypadku wpływu zlecenia w formie elektronicznej po godz. 12.00 odbiór czeków następuje w następnym dniu roboczym.
2.
Odbiór czeków w oddziale okręgowym innym niż Oddział Okręgowy w Warszawie, który przyjął zlecenie, następuje w czwartym dniu roboczym licząc od dnia złożenia zlecenia.
3.
W przypadku jednoczesnego zakupu wartości dewizowych w postaci czeków i gotówki na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 39 ust. 1, kwoty w walutach obcych do wypłaty w gotówce wypłacane są w oddziale, który to zlecenie przyjął i w którym następuje odbiór czeków.
§  42.
1.
Czek banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej przedstawia się do zapłaty w banku zagranicznym, oddziale banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziale instytucji kredytowej:
  1)
w odniesieniu do czeków płatnych w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, gdzie obowiązują terminy przyjęte zwyczajowo przez banki tych państw, w terminie:
a)
trzech miesięcy od daty wystawienia - dla czeków płatnych w Wielkiej Brytanii,
b)
sześciu miesięcy od daty wystawienia - dla czeków płatnych w USA i Kanadzie;
  2)
w odniesieniu do czeków płatnych w innych krajach niż wymienione w pkt 1 obowiązują określone ustawą Prawo czekowe następujące terminy:
a)
do 20 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wystawiony w kraju europejskim lub w kraju pozaeuropejskim położonym w basenie Morza Śródziemnego,
b)
do 70 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wystawiony w innym kraju niż wymieniony w lit. a.
2.
Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1, zostaną przekroczone, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej realizują czeki bankierskie wystawione przez NBP w trybie inkasa.
3.
Posiadacz rachunku jest zobowiązany, na wniosek oddziału, do podania daty przedstawienia czeku do zapłaty w banku zagranicznym, oddziale banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziale instytucji kredytowej drogą telefoniczną, faxem lub pocztą elektroniczną.
§  43.
1.
Posiadacz rachunku może złożyć pisemną reklamację w oddziale, który przyjął zlecenie, w zakresie sprzedaży czeków, w szczególności dotyczącą nieprawidłowo wystawionego czeku przez Oddział Okręgowy w Warszawie.
2.
Posiadacz rachunku informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.
§  44.
1.
Czeki sprzedane przez NBP, niewykorzystane za granicą przedstawia się do skupu w oddziale, w którym zostały nabyte wraz ze zleceniem, o treści określonej w załączniku nr 7 do regulaminu.
2.
Rozliczenie z posiadaczem rachunku następuje w dniu przedstawienia czeku do skupu poprzez uznanie jego rachunku bankowego prowadzonego w:
  1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty czeku, przeliczonej z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu dokonania operacji sprzedaży czeku, chyba że umowa stanowi inaczej;
  2)
walucie obcej - kwotą waluty obcej. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu sprzedaży czeku.
§  45.
1.
W przypadku zaginięcia lub kradzieży czeku wystawionego przez NBP posiadacz rachunku składa w oddziale informację o zaginięciu lub kradzieży czeku, będącą podstawą do sporządzenia przez Oddział Okręgowy w Warszawie zastrzeżenia czeku.
2.
Informacja zawiera następujące dane:
  1)
nazwę wystawcy czeku;
  2)
numer czeku;
  3)
symbol i kwotę waluty obcej czeku;
  4)
nazwę posiadacza rachunku;
  5)
nazwę trasata;
  6)
datę wystawienia czeku.
3.
Zastrzeżenia skupu czeku dokonuje się w dniu otrzymania informacji, a jeżeli informacja wpłynęła do Oddziału Okręgowego w Warszawie po godzinie 15.00 w następnym dniu roboczym.
4.
Potwierdzenie przyjęcia zastrzeżenia czeku przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej jest podstawą do rozliczenia operacji z posiadaczem rachunku.
5. 54
 Zastrzeżenie czeku wysłane przez NBP do banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej może skutkować obciążeniem rachunku nostro NBP przez te podmioty kosztami realizacji zastrzeżenia czeku. Koszty te rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.
§  46.
1.
Posiadacz rachunku może złożyć pisemną reklamację w oddziale, który przyjął informację, o której mowa w § 45, w zakresie zastrzeżenia czeków, w szczególności dotyczącą nieterminowego wykonania zastrzeżenia.
2.
Posiadacz rachunku informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

Rozdział  6

WALUTY OBCE

§  47.
1.
Przedmiotem skupu i sprzedaży są waluty obce, których kursy ogłaszane są w tabeli kursów kupna i sprzedaży NBP, z zastrzeżeniem że:
  1)
są one prawnym środkiem płatniczym w kraju emitenta;
  2)
nie są nadmiernie uszkodzone lub zużyte, a w odniesieniu do banknotów odpowiadają "Zalecanym kryteriom oceny banknotów walut obcych";
  3)
autentyczność ich nie budzi wątpliwości.
2.
"Zalecane kryteria oceny banknotów walut obcych", o których mowa w ust. 1 pkt 2, udostępniane są w oddziale na życzenie posiadacza rachunku.
§  48. 55
 (uchylony).
§  49.
 Sprzedaży lub wypłaty walut obcych dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 39 ust. 1 oraz na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia posiadacza rachunku dla oddziału przyjmującego zlecenie do obciążenia jego rachunku bankowego, z tym że zlecenie dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w:
  1)
złotych - realizowane jest na kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty sprzedanych walut obcych przeliczonej z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu dokonania rozliczenia, lub
  2)
walucie obcej - realizowane jest na kwotę wypłacanych lub sprzedanych walut obcych; gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu dokonania rozliczenia.
§  50.
Skupu lub wpłaty walut obcych dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 44 ust. 1. Rachunek bankowy prowadzony w:
  1)
złotych - uznaje się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty skupionych walut obcych przeliczonej z zastosowaniem kursu kupna walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia, chyba że umowa stanowi inaczej;
  2)
walucie obcej - uznaje się kwotą wpłacanych lub skupionych walut obcych; gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu dokonania rozliczenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik  Nr 1 56

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA

Załącznik  Nr 2 57

stempel posiadacza rachunku

miejscowość, data
REGON

 NARODOWY BANK POLSKI

 ...................................................*

UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* ........................................................................................................................

nr ..................................................................................................................................................

z tytułu:

**a) kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej;

**b) zwrotu kwoty w wysokości ................................................................................................

rozliczonego polecenia wypłaty z zagranicy, z wyłączeniem zwrotu wykonywanego w związku z otrzymanym żądaniem odwołania polecenia wypłaty z zagranicy otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT.

stempel i podpisy

posiadacza rachunku

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w*....................................

Potwierdzamy zgodność podpisów ze wzorami podpisów.

***Data przesłania do Oddziału Okręgowego w Warszawie ......................................................

***Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ................

***Operację z tytułu **a/b zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny .....................

stempel służbowy i podpis

* Nazwa oddziału okręgowego NBP.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Nie dotyczy żądania odwołania płatności.

Załącznik  Nr 3 58

 (uchylony).

Załącznik  Nr 4 59

stempel zleceniodawcy
miejscowość, data realizacji
REGON
NARODOWY BANK POLSKI .........................*

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR ....

Prosimy o opłacenie czeków o następujących danych:

(wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia)

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

o łącznej wartości .........................................................................................................................

Tytuł płatności** ..........................................................................................................................

Równowartością kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznać nasz rachunek bankowy nr ..................................................................................................... prowadzony w* ......................

Upoważniamy Oddział Okręgowy w* ...................... do obciążenia naszego rachunku bankowego nr .......................................................................................... z tytułu prowizji NBP.

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* ................... nr ................................................................................................

z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

Oświadczamy, że znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych", stanowiący załącznik do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z późn. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

stempel i podpisy osób

upoważnionych do dysponowania rachunkiem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY INDOSANTA

Potwierdzamy przyjęcie czeków oraz zgodność podpisów ze wzorami podpisów.

Operację z tytułu opłacenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ..........

Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ..............

Prowizję w kwocie PLN ...................................... pobrano w dniu .............................................

stempel dzienny stempel służbowy i podpis

*) nazwa oddziału okręgowego NBP

**) nieobligatoryjnie

Załącznik  Nr 5 60

stempel zleceniodawcy
miejscowość, data realizacji
REGON
NARODOWY BANK POLSKI

Oddział Okręgowy w Warszawie

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR ....

Prosimy o opłacenie czeków o następujących danych:

(wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia)

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

o łącznej wartości .........................................................................................................................

Tytuł płatności** ..........................................................................................................................

Równowartością kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznać nasz rachunek bankowy nr ........................................................................... prowadzony w*.................................................

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego

prowadzonego w*........................... nr..........................................................................................

z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

Oświadczamy, że znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych", stanowiący załącznik do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z późn. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

stempel i podpisy osób upoważnionych

do dysponowania rachunkiem

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Potwierdzamy przyjęcie czeków oraz zgodność podpisów ze wzorami podpisów.

Operację z tytułu opłacenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ..........

Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ..............

Prowizję w kwocie PLN .................... pobrano w dniu ..............................................................

stempel dzienny stempel służbowy i podpis

*) nazwa oddziału okręgowego NBP

**) nieobligatoryjnie

Załącznik  Nr 6 61

stempel zleceniodawcy
miejscowość, data realizacji
REGON
NARODOWY BANK POLSKI ..........................*

ZLECENIE SPRZEDAŻY / WYPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

Prosimy o sprzedaż /wypłatę** zagranicznych środków płatniczych:

KWOTA W GOTÓWCE .............................................................................................................

KWOTA W CZEKACH ..............................................................................................................

Tytuł płatności**** ......................................................................................................................

Do odbioru upoważnia się ............................................................................................................

numer dowodu osobistego ...........................................................................................................

Upoważniamy Oddział Okręgowy w* ................. do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu:

**a) płatności nr ...........................................................................................................................

**b) prowizji NBP nr ...................................................................................................................

Oświadczamy, że znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych", stanowiący załącznik do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z późn. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

stempel i podpisy osób upoważnionych

do dysponowania rachunkiem

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* .................

*** "Potwierdzamy zgodność podpisów ze wzorami podpisów.

*** Operację z tytułu sprzedaży czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ...........

*** Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny .....

*** "Prowizję w kwocie PLN ......................... pobrano w dniu ...............................................

stempel dzienny stempel służbowy i podpis

*) nazwa oddziału okręgowego NBP

**) niepotrzebne skreślić

***) dotyczy sprzedaży czeków

****) nieobligatoryjnie

Załącznik  Nr 7 62

stempel zleceniodawcy
miejscowość, data realizacji
REGON
NARODOWY BANK POLSKI ..........................*

ZLECENIE SPRZEDAŻY / WYPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

Prosimy o sprzedaż /wypłatę** zagranicznych środków płatniczych:

KWOTA W GOTÓWCE .............................................................................................................

KWOTA W CZEKACH ..............................................................................................................

Tytuł płatności**** ......................................................................................................................

Do odbioru upoważnia się ............................................................................................................

numer dowodu osobistego ...........................................................................................................

Upoważniamy Oddział Okręgowy w* ................. do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu:

**a) płatności nr ...........................................................................................................................

**b) prowizji NBP nr ...................................................................................................................

Oświadczamy, że znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych", stanowiący załącznik do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z późn. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

stempel i podpisy osób upoważnionych

do dysponowania rachunkiem

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* .................

*** "Potwierdzamy zgodność podpisów ze wzorami podpisów.

*** Operację z tytułu sprzedaży czeku zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny ...........

*** Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny .....

*** "Prowizję w kwocie PLN ......................... pobrano w dniu ...............................................

stempel dzienny stempel służbowy i podpis

*) nazwa oddziału okręgowego NBP

**) niepotrzebne skreślić

***) dotyczy sprzedaży czeków

****) nieobligatoryjnie

Załącznik  Nr 8 63

 (uchylony).

Załącznik  Nr 9 64

INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY Z ZAGRANICY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ...........
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* ....................................Data przesłania do beneficjenta żądania odwołania polecenia wypłaty z zagranicy: .......................................

miejscowość data

Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanym poleceniu wypłaty z zagranicy - jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji)

................................................................................

Symbol waluty: EUR

Kwota w walucie wskazana w odwoływanym poleceniu wypłaty .......................

Kwota słownie ..................................................................

Data waluty wskazana w odwoływanym poleceniu wypłaty ...........................

ZLECENIODAWCABENEFICJENT
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty:

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty:

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Osoba odpowiedzialna za zwrot odwoływanego polecenia wypłaty, nr tel.

........................................

BANK ZLECENIODAWCYBANK BENEFICJENTA
Nazwa banku zleceniodawcy i BIC wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: ......

.......................................

Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany w odwoływanym poleceniu wypłaty: ..............................

.......................................

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW

Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany w odwoływanym poleceniu wypłaty: ..............................

.......................................

Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:**

□ - podwójne wysłanie polecenia wypłaty

□ - techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty

□ - sfałszowanie polecenia wypłaty

WYPEŁNIA BENEFICJENT
Upoważniamy Oddział Okręgowy NBP w* .............. do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* .............................. nr .............................................................................. z tytułu dokonania zwrotu kwoty w EUR w wysokości ............................... wynikającej z otrzymanego żądania odwołania polecenia wypłaty.
Odmawiamy upoważnienia Oddziału Okręgowego NBP w* .................. do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu otrzymanego żądania odwołania polecenia wypłaty z powodu ................................................................
Oświadczamy, że znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych", stanowiący załącznik do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z późn. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
REGON

[][][][][][][][][][][][][][]

Stempel zleceniodawcyPodpisy zleceniodawcy
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* .............
Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty z zagranicy

.................................................................................

Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty z zagranicy

.................................................................................

Data i rodzaj przekazanej odpowiedzi

.................................................................................

Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty z zagranicy

.................................................................................

Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym

Stempel dzienny

Stempel służbowy i podpis
______

*) Nazwa oddziału okręgowego NBP.

**) Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.

Załącznik  Nr 10 65

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT
WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* ....................................Data złożenia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty za granicę: .......................................

miejscowość data

Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanej dyspozycji - jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji)

................................................................................

Symbol waluty: EUR

Kwota w walucie wskazana w odwoływanej dyspozycji ..............................

Kwota słownie ..................................................................

Data realizacji odwoływanej dyspozycji .........................................

ZLECENIODAWCABENEFICJENT
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji:

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Osoba odpowiedzialna za żądanie odwołania dyspozycji, nr tel.

........................................

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji:

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

BANK ZLECENIODAWCYBANK BENEFICJENTA
Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW

Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany w odwoływanej dyspozycji: ...........................

.......................................

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji

.......................................

.......................................

Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany w odwoływanej dyspozycji:

........................................

........................................

Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:**

□ - podwójne wysłanie polecenia wypłaty

□ - techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty

□ - sfałszowanie polecenia wypłaty

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* ........................................

nr .............................................................................. z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

Oświadczamy, że znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych", stanowiący załącznik do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z późn. zm.) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
REGON

[][][][][][][][][][][][][][]

Stempel zleceniodawcyPodpisy zleceniodawcy
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* .............
Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty za granicę

................................................................................

Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty za granicę

................................................................................

Data i rodzaj otrzymanej odpowiedzi

.................................................................................

Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty za granicę

.................................................................................

Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym

Stempel dzienny

Stempel służbowy i podpis
*) Nazwa oddziału okręgowego NBP.

**) Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.

1 Załącznik § 3 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
2 Załącznik § 3 pkt 16:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 3/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.

3 Załącznik § 3 pkt 17a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.
4 Załącznik § 3 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.
5 Załącznik § 3 pkt 22 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 21/2008 z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.9.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 maja 2008 r.
6 Załącznik § 3 pkt 27:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 3/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.

7 Załącznik § 3 pkt 32a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 3/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 stycznia 2008 r.
8 Załącznik § 3 pkt 32b dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 3/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 stycznia 2008 r.
9 Załącznik § 3 pkt 35 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.
10 Załącznik § 3 pkt 36 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 21/2008 z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.9.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 maja 2008 r.
11 Załącznik § 3 pkt 36a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 21/2008 z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.9.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 maja 2008 r.
12 Załącznik § 3 pkt 37a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 14/2007 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
13 Załącznik § 3 pkt 40 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) uchwały nr 3/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 stycznia 2008 r.
14 Załącznik § 3 pkt 41 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 14/2007 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
15 Załącznik § 3 pkt 43 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 14/2007 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
16 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
17 Załącznik § 6 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 4/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.2.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 marca 2010 r.
18 Załącznik § 7 uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 14/2007 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
19 Załącznik § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
20 Załącznik § 8 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 3/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 stycznia 2008 r.
21 Załącznik § 10 uchylony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2010 r.
22 Załącznik § 12a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.
23 Załącznik § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 14/2007 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
24 Załącznik § 13 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 44/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.17.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 grudnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.

25 Załącznik § 13 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 44/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.17.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 grudnia 2007 r.
26 Załącznik § 14 uchylony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2010 r.
27 Załącznik § 14a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.
28 Załącznik § 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 21/2008 z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.9.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 maja 2008 r.
29 Załącznik § 16 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.
30 Załącznik § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 44/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.17.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2008 r.
31 Załącznik § 17 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 44/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.17.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2008 r.
32 Załącznik § 18:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 21/2008 z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.9.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 maja 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.

33 Załącznik § 22 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 61/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.23.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.

34 Załącznik § 22 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 4/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.2.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 marca 2010 r.

35 Załącznik § 22 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.
36 Załącznik § 22 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. c) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
37 Załącznik § 22 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. c) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
38 Załącznik § 23 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 61/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.23.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.

39 Załącznik § 23 ust. 1a uchylony przez § 1 pkt 8 lit. b) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2010 r.
40 Załącznik § 25 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.
41 Załącznik § 25a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.
42 Załącznik § 27 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.
43 Załącznik § 27 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2010 r.
44 Załącznik § 27 ust. 2 pkt 12 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. b) uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2010 r.
45 Załącznik § 28 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 14/2007 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
46 Załącznik § 30 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 35/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.
47 Załącznik § 30 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 5 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.
48 Załącznik § 36 zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
49 Załącznik § 38 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 14/2007 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
50 § 38 ust. 1 zmieniony przez uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2010 r.
51 Załącznik § 38 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.
52 Załącznik § 39 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.
53 Załącznik § 39 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 12 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
54 Załącznik § 45 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 14/2011 z dnia 2 marca 2011 r. (Dz.Urz.NBP.11.2.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 kwietnia 2011 r.
55 Załącznik § 48 uchylony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 14/2007 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
56 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr 14/2007z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 35/2008z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.14.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

57 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 14/2011 z dnia 2 marca 2011 r. (Dz.Urz.NBP.11.2.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 kwietnia 2011 r.

58 Załącznik nr 3 uchylony przez § 1 pkt 9 uchwały nr 14/2007z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
59 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 14 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
60 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.
61 Załącznik nr 6:

-zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr 14/2007z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.

62 Załącznik nr 7:

-zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr 14/2007z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 17 uchwały nr 93/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.21.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 stycznia 2010 r.

63 Załącznik nr 8 uchylony przez § 1 pkt 11 uchwały nr 14/2007z dnia 18 maja 2007 r. (Dz.Urz.NBP.07.5.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 2007 r.
64 Załącznik nr 9 dodany przez § 1 pkt 9 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.
65 Załącznik nr 10 dodany przez § 1 pkt 10 uchwały nr 49/2010 z dnia 11 października 2010 r. (Dz.Urz.NBP.10.13.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2010 r.