Wprowadzenie Regulaminu Pracy w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.22

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 104 oraz art. 1041-1043 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się Regulamin Pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Centralą Kasy", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1. 
Regulamin, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Centrali Kasy.
2. 
Sposobem podania treści Regulaminu Pracy do wiadomości pracowników jest jego złożenie do wglądu w każdej komórce organizacyjnej Centrali Kasy w dniu 22 września 2005 r.
§  3. 
1. 
Zobowiązuję dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali Kasy do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu Pracy oraz do przyjęcia od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy.
2. 
Za dołączenie do akt osobowych oświadczeń, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia.
§  4. 
Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc Zarządzenie Nr 18 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRACY

Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Warszawa, wrzesień 2005

I.

Postanowienia ogólne

§  1. 
Regulamin Pracy, zwany dalej "Regulaminem", ustala organizację i porządek w procesie pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej "Centralą Kasy" oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§  2. 
Postanowieniami Regulaminu objęci są pracownicy zatrudnieni w Centrali Kasy na podstawie umowy o pracę.
§  3. 
Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
§  4. 
Czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Centrali Kasy wykonuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwany dalej "Prezesem Kasy".

II.

Podstawowe prawa i obowiązki pracowników

§  5. 
1. 
Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:
1)
zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,
2)
terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,
3)
wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz w okresach urlopów,
4)
jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,
5)
wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami bhp,
6)
tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.
2. 
Do podstawowych obowiązków pracowników należy:
1)
przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych przepisów prawa,
2)
rzetelne, staranne i terminowe wykonywanie pracy,
3)
wykorzystanie w pełni czasu pracy na pracę zawodową,
4)
stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą wykonywanej pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i treścią zawartej umowy o pracę,
5)
przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
6)
poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim,
7)
przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
8)
przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,
9)
dbanie o dobro oraz mienie pracodawcy,
10)
przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
11)
zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
12)
podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
13)
nie podejmowanie dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Kasy. Powyższe nie dotyczy radcy prawnego, który może być zatrudniony jednocześnie u kilku pracodawców i w wymiarze przekraczającym jeden etat,
14)
nie wykonywanie zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami,
15)
złożenie oświadczenia o swoim stanie majątkowym przy nawiązaniu stosunku pracy oraz na żądanie Prezesa Kasy,
16)
uprzedzenie bądź zawiadomienie o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności w pracy nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy,
17)
dostarczenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy nie później niż wciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedotrzymanie tego terminu powoduje obniżenie o 25 % wysokości zasiłku przysługującego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika,
18)
noszenie identyfikatora osobistego na terenie Centrali Kasy,
19)
przestrzeganie Regulaminu pracy.
3. 
Pracownikom zabrania się:
1)
spożywania na terenie Centrali Kasy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania pod wpływem takich napojów lub środków,
2)
palenia tytoniu na terenie Centrali Kasy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych - wyraźnie oznaczonych przez Biuro Administracji i Inwestycji,
3)
opuszczania w czasie pracy miejsca pracy, bez zgody bezpośrednio przełożonego,
4)
wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy niebędących własnością pracownika KRUS,
5)
wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

III.

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy

§  6. 
1. 
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1)
zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2)
organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
3)
przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
4)
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)
zapewnić przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych na zasadach określonych w przepisach prawa pracy,
6)
terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
7)
ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8)
stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
9)
zaspokajać, w miarę posiadanych środków potrzeby socjalne pracowników,
10)
stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
11)
prawidłowo prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
12)
informować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
13)
wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
14)
udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Z treścią przepisów dotyczących równego traktowania, pracownicy mogą zapoznać się w Biurze Kadr i Szkolenia zwanym dalej "Biurem Kadr",
15)
informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.
16)
przeciwdziałać mobbingowi,
18)
informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą,
19)
niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
20)
naprawić szkodę wyrządzoną wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy zgodnie z orzeczeniem o odszkodowaniu.
2. 
Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
1)
korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,
2)
wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego,
3)
określania zakresu obowiązków pracowniczych każdego z pracowników, zgodnie z postanowieniami umów o pracę i obowiązujących przepisów.

IV.

Czas pracy

§  7. 
1. 
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. 
Pracownik zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania pracy, którą powinien potwierdzić podpisem na liście obecności.
3. 
Czas pracy powinien być wykorzystywany wyłącznie na świadczenie pracy. Samowolne przerwy w pracy lub jej wcześniejsze zakończenie stanowi naruszenie obowiązków pracownika.
§  8. 
1. 
Rozkład i wymiar czasu pracy określają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 86, poz. 953 z późn. zm.).
1)
W stosunku do osób niepełnosprawnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
2)
W stosunku do radców prawnych przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.),
3)
W zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach obowiązują przepisy Kodeksu pracy.
2. 
Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, których czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo oraz radców prawnych, dla których czas pracy w siedzibie Centrali Kasy nie może być krótszy niż dwie piąte czasu pracy ustalonego w zawartej umowie o pracę. Do czasu pracy radcy prawnego zalicza się także czas niezbędny do załatwienia spraw poza siedzibą Centrali Kasy, a w szczególności w sądach i w innych organach oraz czas przygotowania się do tych czynności.
3. 
Pracownicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
4. 
Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze ustalają indywidualne umowy o pracę.
5. 
W indywidualnych sprawach dotyczących zmiany godzin rozpoczynania i kończenia pracy decyzję podejmuje Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia, zwany dalej "Dyrektorem Biura Kadr" - z upoważnienia Prezesa Kasy, na wniosek pracownika, zaopiniowany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej.
6. 
Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa w pracy, wliczana do czasu pracy.
7. 
Pracownikom po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego przysługuje 10 minutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy.
§  9. 
1. 
Praca wykonywana w godzinach od 21.00 do 7.00 jest pracą w porze nocnej. Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
2. 
Niedziela, święta i dni określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 następnego dnia.

3.1 Jeżeli wymagają tego potrzeby Centrali Kasy, pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz niedziele i święta.

3.2 Przepis pkt 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat oraz innych przypadków, określonych w odrębnych przepisach.

4.1 Za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy pracownikowi przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub wolny czas z tym, że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

4.2 Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych przysługuje wolny czas za pracę poza normalnymi godzinami pracy za pracę wykonywaną w porze nocnej oraz w niedzielę lub święto.

V.

Wypłata wynagrodzenia za pracę

§  10. 
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.
§  11. 
Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków, premii i nagród określają przepisy:
1)
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku, Nr 7, poz. 25 z późn. zm.),
2)
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 86, poz. 953 z późn. zm.),
3)
ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 roku, Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.),
4)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
5)
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 roku, Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
6)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2004 roku, Nr 155, poz. 1633 z późn. zm.),
7)
zarządzenia Nr 34 Prezesa Kasy z dnia 4.12.2000 r. z późn. zm. w sprawie utworzenia funduszu motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
8)
Zarządzenia Nr 20 Prezesa Kasy z dnia 19.05.2000 r. z późn. zm. w sprawie zasad premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  12. 
1. 
Wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu z dołu, najpóźniej w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Wynagrodzenie za pracę pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi płatne jest raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.
3. 
Pracodawca na żądanie pracownika jest obowiązany każdorazowo po wypłacie wynagrodzenia udostępnić pracownikowi do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.
§  13. 
1. 
Wynagrodzenie przekazywane jest na wskazane przez pracownika konto bankowe, po uprzednim złożeniu przez pracownika odpowiedniego pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
2. 
Na życzenie pracownika wypłata wynagrodzenia może być dokonywana w kasie zlokalizowanej w siedzibie pracodawcy (Warszawa Al. Niepodległości 190 w godz. 10.00-13.00.

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.

§  14. 
Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają potrąceniu należności:
1)
określone w art. 87 Kodeksu pracy,
2)
inne należności, niż wymienione w art. 87 Kodeksu pracy, na których potrącenie pracownik wyraził zgodę na piśmie, do wysokości określonej w art. 871 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

VI.

Urlopy i zwolnienia od pracy

§  15. 
1. 
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu pracy i przepisy szczególne. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

2.1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z ust. 5.

2.2. Plan urlopów sporządza się w poszczególnych komórkach organizacyjnych i po zatwierdzeniu przez Prezesa Kasy podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w danej komórce organizacyjnej.

3. 
Na wniosek pracownika urlop może być dzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
4. 
Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego następuje na wniosek pracownika po pisemnym wyrażeniu zgody przez bezpośredniego przełożonego. Uprzednio pracownik Biura Kadr na wniosku urlopowym potwierdza zatrudnienie pracownika i posiadane uprawnienia urlopowe w danym roku kalendarzowym.

5.1 Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym (tzw. urlop na żądanie).

5.2 Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

5.3 Pracownik, który zgłosił zamiar wykorzystania urlopu na żądanie w dniu jego rozpoczęcia, zobowiązany jest potwierdzić jego wykorzystanie na wniosku urlopowym następnego dnia po wykorzystaniu urlopu.

6. 
Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustaleniami pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
7. 
W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.
8. 
W razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania umowy o pracę lub powołania pracownika do zasadniczej, okresowej lub zawodowej służby wojskowej, do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego albo do odbycia przeszkolenia wojskowego trwającego dłużej niż 3 miesiące lub skierowania do pracy za granicą - pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§  16. 
1. 
Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
2. 
Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§  17. 
1. 
Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:
1)
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),
2)
dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
3)
skierowanemu do pracy za granicą - na okres skierowania,
4)
na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym za granicą,
5)
na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza siedzibą pracodawcy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.
2. 
Bezpłatny urlop może być udzielony pracownikowi podejmującemu naukę w szkole lub formach pozaszkolnych bez skierowania pracodawcy.
§  18. 
1. 
W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy:
1)
bez prawa do wynagrodzenia:
a)
w celu wykonywania zadań lub czynności:
członka komisji pojednawczej,
obowiązku świadczeń osobistych,
radnego,
powszechnego obowiązku obrony,
stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji,
komisji pojednawczej,
NIK w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym, uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej działającej u pracodawcy (jeżeli pracownik jest członkiem tej rady),
występowania w charakterze biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, karnym sądowym,
występowania w charakterze ławnika,
uczestniczenia w działaniach ratowniczych, jeżeli pracownik jest członkiem OSP.
2)
z prawem do wynagrodzenia w celu;

- przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,

- oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,

- uczestniczenia w akcji ratowniczej GOPR, jeżeli pracownik jest jego członkiem,

2. 
Na wniosek pracownika pracodawca wydaje zaświadczenie, określające wysokość utraconego przez pracownika wynagrodzenia, w celu uzyskania przez niego od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tytułu, w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.
§  19. 
1. 
Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
2. 
Wyjście poza teren Centrali Kasy w godzinach pracy w celach prywatnych, jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora (Wicedyrektora) właściwego biura i dokonaniu odpowiedniego wpisu do rejestru wyjść prywatnych znajdującego się w sekretariacie Biura Kadr.
3. 
Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Centrali Kasy, mających siedzibę poza głównym budynkiem Centrali, dokonują odpowiedniego wpisu do rejestru wyjść prywatnych znajdującego się w tej komórce.
4. 
W przypadku Dyrektora właściwego biura wyjście w celach prywatnych jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Kasy (Z-cy Prezesa Kasy).
5. 
Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
6. 
Czas odpracowania zwolnienia winien być odnotowany w rejestrze prowadzonym w sekretariacie każdej komórki organizacyjnej.
7. 
Przebywanie w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy może mieć miejsce jedynie za zgodą dyrektora (wicedyrektora) właściwego biura, odnotowaną w rejestrze oraz po uprzednim zgłoszeniu pracownikom ochrony.
8. 
Do dnia 10 każdego miesiąca, rejestry odpracowań wyjść prywatnych, należy przekazać do Biura Kadr w celu rozliczenia czasu pracy każdego pracownika za miniony okres rozliczeniowy.
§  20. 
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, z zachowaniem jego prawa do wynagrodzenia, na czas obejmujący:
1)
2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma i macochy,
2)
1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
§  21. 
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§  22. 
Urlopu wypoczynkowego i innych urlopów przewidzianych w Kodeksie Pracy oraz przepisach szczególnych udziela:

1) Prezes Kasy - zastępcom Prezesa,

- dyrektorom komórek organizacyjnych,

2) Dyrektor komórki organizacyjnej - wicedyrektorom oraz podległym pracownikom.

VII.

Organizacja i porządek pracy

§  23. 
1. 
Praca w Centrali Kasy odbywa się w systemie jednozmianowym.
2. 
Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.
3. 
W przypadku spóźnienia pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do Biura Kadr w celu dokonania usprawiedliwienia.
4. 
Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza Centralę Kasy, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego pracownika.
§  24. 
O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego.
§  25. 
1. 
Opuszczenie całości lub części dnia pracy bez uprzedniej zgody przełożonego, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1)
choroba pracownika lub członka rodziny wymagającego sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,
2)
odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,
3)
okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia przez pracownika potwierdzonego przez dyrekcję placówki,
4)
wykonywanie obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania,
5)
zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji,
6)
konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny,
7)
inne przyczyny usprawiedliwione przez przepisy powszechnie obowiązujące.
2. 
Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.
§  26. 
Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną należy do Dyrektora Biura Kadr.
§  27. 
1. 
Pracownik obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Biuro Kadr o wszelkich zmianach dotyczących:
1)
stanu rodzinnego, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2)
miejsca zamieszkania,
3)
wykształcenia,
4)
stosunku do służby wojskowej.
2. 
Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownika w pracy, wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy i inne związane z nieobecnością pracownika w pracy, pracownik składa w Sekretariacie Biura Kadr.

VIII.

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§  28. 
W stosunku do pracownika, który nie przestrzega ustalonego porządku, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu - mogą być zastosowane kary porządkowe:
1)
kara upomnienia,
2)
kara nagany.
§  29. 
1. 
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być stosowana również kara pieniężna.
2. 
Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrali Kasy.
§  30. 
1. 
Kary porządkowej nie można zastosować po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. 
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
§  31. 
Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu Pracy.
§  32. 
1. 
Kary porządkowe stosuje Prezes Kasy na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika i zawiadamia o tym pracownika na piśmie wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia dołącza się do akt osobowych pracownika.
2. 
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może, w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu, wnieść sprzeciw do Prezesa Kasy. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
3. 
Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
4. 
Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika, po roku nienagannej pracy.

IX.

Wyróżnienia i nagrody

§  33. 
1. 
Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć w pracy, pracownikowi mogą być przyznane:
1)
pisemna pochwała z włączeniem do akt osobowych - udzielana na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej,
2)
nagrody pieniężne:
a)
za jakość i efektywność pracy,
b)
za szczególne osiągnięcia w pracy.
2. 
Katalog nagród, o którym mowa w ust. 1, nie ogranicza swobody Prezesa Kasy i dyrektorów komórek organizacyjnych w stosowaniu innych form wyróżniania i nagradzania pracowników.

X.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrona przeciwpożarowa

§  34. 
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:
1)
znać przepisy i zasady bhp oraz przeciwpożarowe,
2)
uczestniczyć w organizowanych szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,
3)
dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
4)
poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,
5)
niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia.
§  35. 
Pracodawca, w ramach przepisów bhp i p.poż, jest w szczególności zobowiązany do:
1)
organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2)
zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,
3)
kierowania pracowników na badania lekarskie,
4)
dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
§  36. 
Zabrania się pracownikom:
1)
wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
2)
samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia ze strony pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.
§  37. 
1. 
Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w przypadku, gdy ma on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.
2. 
Przyjęcie do wiadomości instrukcji ochrony przeciwpożarowej, odbycia wstępnego szkolenia bhp oraz zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
§  38. 
1. 
Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.
2. 
Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1, pracownik powinien niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia, informując o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.
3. 
Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych w ust. 1 i 2 pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

XI.

Ochrona pracy kobiet

§  39. 
Kobiety w ciąży mogą pracować przy obsłudze monitorów ekranowych tylko za pisemną zgodą lekarza.
§  40. 
Ochronę pracy kobiet regulują przepisy działu ósmego art. 176-891 Kodeksu Pracy.

XII.

Przepisy końcowe

§  41. 
1. 
Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. 
Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.
§  42. 
Prezes Kasy przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy po uprzednim uzgodnieniu terminu.
§  43. 
W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przede wszystkim przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych a następnie Kodeksu pracy oraz inne przepisy wynikające z regulacji innych ustaw i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
§  44. 
Pracownik poświadcza zapoznanie się z Regulaminem, składając pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.
§  45. 
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.