Dz.Urz.MON.2018.168

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 października 2018 r.

DECYZJA Nr 142/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych Komendanta, Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia oraz dowódców pododdziałów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 28, 30 i 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu, zwanego dalej "CSAiU";
2) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU;
3) proporce rozpoznawcze dowódców pododdziałów Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca rozpoznawczego Komendanta CSAill, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Baterii Dowodzenia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Kompanii Wsparcia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Baterii Artylerii Rakietowej Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Baterii Artylerii Samobieżnej Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Kompanii Zaopatrzenia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Kompanii Remontowej Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 8;
9) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Kompanii Zabezpieczenia Szkolenia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 9;
10) wzór proporca rozpoznawczego Komendanta Ośrodka Szkolenia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAill, określony w załączniku Nr 10.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII DOWODZENIA DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII WSPARCIA DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII ARTYLERII RAKIETOWEJ DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII ZAOPATRZENIA DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII REMONTOWEJ DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA OŚRODKA SZKOLENIA DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU