Dz.Urz.MON.2018.167

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 października 2018 r.

DECYZJA Nr 141/M0N
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych Dowódcy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego i jego pododdziałów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 28, 30 i 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, zwanego dalej "15.PPLOT";
2) proporce rozpoznawcze Dowódców 1, 2 i 3 dywizjonu przeciwlotniczego 15.PPLOT;
3) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Batalionu Logistycznego 15.PPLOT;
4) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Baterii Dowodzenia 15.PPLOT.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 15.PPLOT, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 1. Dywizjonu Przeciwlotniczego 15.PPLOT, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 2. Dywizjonu Przeciwlotniczego 15.PPLOT, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 3. Dywizjonu Przeciwlotniczego 15.PPLOT, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Batalionu Logistycznego 15.PPLOT, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Baterii Dowodzenia 15.PPLOT, określony w załączniku Nr 6.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 15. GOŁDAPSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 15. GOŁDAPSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 15. GOŁDAPSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 15. GOŁDAPSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO 15. GOŁDAPSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII DOWODZENIA 15. GOŁDAPSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO