Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.187

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 162/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów oraz jego pododdziałów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 28, § 30 oraz § 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów, zwanego dalej "1. BPS";
2) proporce rozpoznawcze dowódców batalionów 1. BPS;
3) proporzec rozpoznawczy Dowódcy kompanii dowodzenia 1. BPS.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 1. BPS, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 1. batalionu inżynieryjnego 1. BPS, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 2. batalionu inżynieryjnego 1. BPS, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 3. batalionu inżynieryjnego 1. BPS, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy batalionu wsparcia inżynieryjnego 1. BPS, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy batalionu logistycznego 1, BPS, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy batalionu technicznego 1, BPS, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy kompanii dowodzenia 1. BPS, określony w załączniku Nr 8.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU WSPARCIA INŻYNIERYJNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU TECHNICZNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII DOWODZENIA 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW