Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 45/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Komendanta, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 1. Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 28 oraz § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Komendanta, zwany dalej "proporcem", 1. Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy, zwanego dalej "Szpitalem;
2) oznakę rozpoznawczą Szpitala, zwaną dalej "oznaką;
3) proporczyk na beret żołnierzy Szpitala, zwany dalej "proporczykiem.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca określony w załączniku Nr 1;
2) wzór oznaki określony w załącznikach Nr 2 i 3;
3) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 4.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA 1. WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO W BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO W BYDGOSZCZY NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO W BYDGOSZCZY NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 1. WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO W BYDGOSZCZY