Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.219

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2019 r.

DECYZJA Nr 179/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego, ps. "Mścisław" oraz proporców rozpoznawczych dowódców jej pododdziałów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 26 i 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej "proporcem", Dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław", zwanej dalej "1PBOT";
2) proporzec Dowódcy 11. Batalionu Lekkiej Piechoty 1PBOT, zwanego dalej "11BLP";
3) proporzec Dowódcy 12. Batalionu Lekkiej Piechoty 1PBOT, zwanego dalej "12BLP";
4) proporzec Dowódcy 13. Batalionu Lekkiej Piechoty 1PBOT, zwanego dalej "13BLP";
5) proporzec Dowódcy 14. Batalionu Lekkiej Piechoty 1PBOT, zwanego dalej "14BLP".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy 1PBOT określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca Dowódcy 11BLP określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca Dowódcy 12BLP określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca Dowódcy 13BLP określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca Dowódcy 14BLP określony w załączniku Nr 5.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. WŁADYSŁAWA LINIARSKIEGO, PS. "MŚCISŁAW"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 11. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. WŁADYSŁAWA LINIARSKIEGO, PS. "MŚCISŁAW"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 12. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. WŁADYSŁAWA LINIARSKIEGO, PS. "MŚCISŁAW"

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 13. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. WŁADYSŁAWA LINIARSKIEGO, PS. "MŚCISŁAW"

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 14. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. WŁADYSŁAWA LINIARSKIEGO, PS. "MŚCISŁAW"