Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.184

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 192/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Żandarmerii Wojskowej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Żandarmerii Wojskowej.
§  2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki do decyzji:
1) w kolorze szkarłatnym - noszona do munduru wyjściowego i polowego podczas wykonywania czynności służbowych w kraju i za granicą - załącznik Nr 1;
2) w kamuflażu "pantera" - noszona do munduru polowego podczas wykonywania zadań bojowych w kraju i za granicą - załącznik Nr 2;
3) w kamuflażu "pustynnym" - noszona do munduru polowego podczas wykonywania zadań bojowych w kraju i za granicą - załącznik Nr 3.
§  3. Decyzja nie dotyczy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
§  4. Traci moc decyzja Nr 634/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 25, poz. 291).
§  5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W KOLORZEZ SZKARLATNYM NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ NA MUNDUR POLOWY W KAMUFLAŻU PANTERA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ NA MUNDUR POLOWY W KAMUFLAŻU PUSTYNNYM