Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.177

Akt indywidualny
Wersja od: 6 listopada 2020 r.

DECYZJA Nr 153/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

Na podstawie art. 2 pkt 1 і 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, zwaną dalej "oznaką".
§  2. 
Zatwierdza się wzór oznaki:
1)
na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 1;
2)
na mundur połowy określony w załączniku Nr 2.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH NA MUNDUR POLOWY