Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej Komandosów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.142

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 157/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej Komandosów

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Jednostki Wojskowej Komandosów.
2.
Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do decyzji.
3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW NA MUNDUR POLOWY I KOMBINEZON ĆWICZEBNY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW NA MUNDUR POLOWY I KOMBINEZON ĆWICZEBNY W KAMUFLAŻU PUSTYNNYM