Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. - OpenLEX

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.108

Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 110/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

§  1. 
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.
§  2. 
Zatwierdza się wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do decyzji.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI NA MUNDUR WYJŚCIOWY DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI NA MUNDUR POLOWY DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD