Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.400

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 października 2012 r.

DECYZJA Nr 327/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH

NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH

NA MUNDUR POLOWY