Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.42

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

DECYZJA Nr 74/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii

Departament Komunikacji Społecznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

§  1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii.
§  2.
Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII NA MUNDUR POLOWY