Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.176

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 184/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.
§  2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
§  3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BRYGADY LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BRYGADY LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH NA MUNDUR POLOWY