Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.46

Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

DECYZJA Nr 78/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu

Departament Komunikacji Społecznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

§  1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu.
§  2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§  3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W MIELCU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W MIELCU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W MIELCU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką" Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Mielcu, jest symbolem solidarności i współpracy oraz zewnętrznym znakiem więzi łączących żołnierzy i pracowników WKU w Mielcu.

2. Odznaka ma kształt krzyża nałożonego na wieniec laurowy. Ramiona krzyża wypełnione są brunatno-chabrową emalią. Barwy nawiązują do historycznych barw administracji wojskowej II Rzeczypospolitej. W centrum krzyża umieszczony jest herb Mielca. Na ramionach: lewym, górnym i prawym znajdują się litery "WKU" - skrót nazwy instytucji.

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Mielcu, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po nienagannym przesłużeniu, co najmniej roku w WKU w Mielcu, w uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych WKU w Mielcu przez okres co najmniej pięciu lat, którzy odbyli przynajmniej jedno ćwiczenie wojskowe;

4) pracownikom wojska, po przepracowaniu w WKU w Mielcu co najmniej dwóch lat;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU w Mielcu.

4. Odznakę nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".

5. Odznaka jest numerowana i wydawana z legitymacją. Nadanie odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym wojskowego komendanta uzupełnień w Mielcu.

6. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu powołuje Komisję w składzie trzech żołnierzy zawodowych oraz jednego przedstawiciela pracowników wojska, na okres pięciu lat.

7. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu.

8. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, spośród jej członków wybierany jest przewodniczący i sekretarz.

9. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Mielcu;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

10. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

11. Zajęcie stanowiska przez Komisję powinno następować nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dla ważności posiedzeń Komisji zwołanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecności co najmniej 3/4 składu Komisji.

12. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje, z tytułu jej posiadania.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowywany jest w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu.

18. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany, na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU w Mielcu.

19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu Obrony Narodowej.