Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.96

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 91/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy.
§  2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

W BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

W BYDGOSZCZY

1. Odznakę pamiątkową Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy (RZI), zwaną dalej "odznaką", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania ofiarnej oraz sumiennej służby i pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników RZI, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka jest znakiem przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska, emerytów i żołnierzy rezerwy RZI.

3. Celem nadania odznaki jest uhonorowanie służby, pracy jak również nadanie rangi RZI oraz propagowanie jednostki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i środowisku cywilnym.

4. Odznaka wykonana jest w kształcie koła zębatego barwy srebrzystej. Na koło nałożony jest cyrkiel barwy oksydowanego srebra i cegły barwy czerwonej, na których umieszczony jest skrót "RZI" oraz rok rozpoczęcia działalności. W centrum koła umieszczony jest herb Bydgoszczy, miejsca stacjonowania RZI.

5. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi RZI oraz kolejnym Szefom z dniem objęcia obowiązków;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w RZI co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w RZI co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla RZI.

6. Odznaki nadawane wraz z legitymacją są numerowane.

7. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.

8. Odznakę nadaje Szef RZI na wniosek Komisji. Fakt nadania odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa RZI oraz w Kronice RZI.

9. Odznaka nadawana jest imiennie. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

10. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce:

1) w dniu Święta RZI;

2) z okazji świąt wojskowych i państwowych;

3) w dniu przekazania stanowiska Szefa RZI;

4) w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub pracy;

5) w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;

6) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

11. Szef RZI powołuje, na okres jednego roku Komisję Odznaki Pamiątkowej w składzie:

1) mąż zaufania oficerów;

2) zastępca męża zaufania oficerów;

3) przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska.

12. Przewodniczącym każdorazowo, jest osoba wybrana spośród składu Komisji. Przewodniczącego wybierają członkowie Komisji zwykłą większością głosów w obecności pełnego jej składu.

13. Decyzje Komisji w sprawie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Komisji w głosowaniu jawnym.

14. Do obowiązków Komisji należy:

1) ewidencjonowanie nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki;

3) przedkładanie wniosków Szefowi RZI.

15. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa lub przywileje z tytułu jej posiadania.

16. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

17. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

18. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef RZI z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do wyższego przełożonego w terminie 14 dni. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

19. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z instytucją.

20. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.

21. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.