Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.398

Akt indywidualny
Wersja od: 24 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 507/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką" oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3)
wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;
4)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 7. DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ WIELKOPOLSKIEJ 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 7. DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ WIELKOPOLSKIEJ 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 7. DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ WIELKOPOLSKIEJ 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 7. DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ WIELKOPOLSKIEJ 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 7. DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ WIELKOPOLSKIEJ 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 7. DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ WIELKOPOLSKIEJ 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", jest szczególnym wyróżnieniem nadawanym żołnierzom 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej, zwanego dalej "Dywizjonem", za osiągnięcia w służbie oraz w działalności pomnażającej dorobek Dywizjonu. Jest ona wyrazem więzi posiadacza odznaki z Dywizjonem i Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt posiadania odznaki zobowiązuje jej posiadacza do przestrzegania cnót obywatelskich i żołnierskich, zarówno w służbie, jak i poza nią.

2. Odznaka Dywizjonu jest odwzorowaniem historycznej odznaki pamiątkowej artylerii konnej. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego, którego ramiona pokryte są białą emalią ze srebrzystym obrzeżem. Na środek krzyża nałożony został srebrzysty, oksydowany orzeł, w pozłacanej koronie, trzymający w szponach skrzyżowane lufy armatnie i tzw. gorejącą bombę - historyczny znak artylerii konnej. Pod lufami umieszczony jest emaliowany, czarno-szkarłatny proporczyk artylerii konnej. Na lewym ramieniu krzyża znajdują się złociste cyfry "1809", a na prawym ramieniu - "1918". Cyfry te odnoszą się do roku powstania i odrodzenia artylerii konnej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Dywizjonu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w Dywizjonie co najmniej roku;

3) żołnierzom rezerwy i Narodowych Sił Rezerwowych osiągającym bardzo dobre wyniki w szkoleniu, po nienagannym odbyciu przynajmniej 3 ćwiczeń rotacyjnych;

4) wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Dywizjonu.

4. Do nadania odznaki uprawniony jest Dowódca Dywizjonu na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".

5. Dowódca Dywizjonu powołuje Komisję w składzie:

1) Zastępca Dowódcy Dywizjonu;

2) dowódcy baterii i kompanii logistycznej Dywizjonu;

3) przedstawiciel korpusu podoficerów Dywizjonu;

4) przedstawiciel korpusu szeregowych.

6. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy Dywizjonu.

7. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

3) przedstawianie wniosków dla Dowódcy Dywizjonu.

8. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków składu.

9. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

10. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

11. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej darować, użyczać lub wymieniać.

13. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Dywizjon.

14. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

15. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Dywizjonu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

16. Od decyzji Dowódcy Dywizjonu przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy Dywizjonu.

18. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

19. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.