Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.396

Akt indywidualny
Wersja od: 24 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 505/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką" oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3)
wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;
4)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15. BATALIONU UŁANÓW POZNAŃSKICH IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", jest szczególnym wyróżnieniem nadawanym żołnierzom 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa, zwanego dalej "Batalionem", za osiągnięcia w służbie oraz w działalności pomnażającej dorobek Batalionu. Jest ona wyrazem więzi posiadacza odznaki z Batalionem i Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt posiadania odznaki zobowiązuje jej posiadacza do przestrzegania cnót obywatelskich i żołnierskich, zarówno w służbie, jak i poza nią.

2. Odznaka Batalionu jest odwzorowaniem historycznej odznaki pamiątkowej 15. Pułku Ułanów Poznańskich, którego tradycje kultywuje Batalion. Zgodnie z tradycją odznaka nazywana jest też "Znakiem Pułkowym 15. Pułku Ułanów Poznańskich". Odznaka jest wielowarstwowa. Srebrzysty orzeł w koronie, trzymający w dziobie Krzyż Virtuti Militari z rozwiniętą wstęgą i osiadający na obnażonej szabli, okolony jest złocistym, wawrzynowym wieńcem. Na wieniec nałożone zostały cztery ułańskie, biało-czerwone proporczyki symbolizujące cztery szwadrony. Pomiędzy proporczykami na górze wieńca umieszczone są cyfry "1918" - rok i na dole - "27 XII" - data utworzenia 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w Batalionie co najmniej roku;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziale mobilizacyjnym w Batalionie oraz uczestniczącym co najmniej trzy razy w ćwiczeniach;

4) wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Batalionu, zwłaszcza stale współpracującym i popularyzującym Batalion oraz tradycje kawaleryjskie a także żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w Batalionie, w warunkach bojowych co najmniej 3 miesięcy, o ile w tym czasie uzyskali odznaczenie bojowe lub 6 miesięcy - w każdym innym przypadku, chyba, że czas służby został skrócony z powodu odniesienia rany.

4. Do nadania odznaki uprawniony jest Dowódca Batalionu na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".

5. Komisja w liczbie sześciu osób (trzech oficerów, dwóch podoficerów i jeden szeregowy) wybierana jest na dwuletnią kadencję przez zebranie żołnierskie Batalionu.

6. Ze składu Komisji wybierany jest przewodniczący i sekretarz.

7. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy Batalionu.

8. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

3) przedstawianie wniosków dla Dowódcy Batalionu.

9. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków składu.

10. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

11. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

12. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej darować, użyczać lub wymieniać.

14. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Batalion.

15. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Batalionu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy Batalionu przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy Batalionu.

19. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.