Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.183

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 191/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY

1. Dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, a także w dowód uznania ofiarnej oraz sumiennej służby i pracy, ustanawia się odznakę pamiątkową Regionu Wsparcia Teleinformatycznego (RWT) w Bydgoszczy, zwaną dalej "odznaką".
2. Odznaka ma kształt krzyża pięcioramiennego w barwach wojsk łączności - chabrowo-czarnej z białym obramowaniem oraz charakterystycznymi piorunami, barwy oksydowanego srebra. Kształt odznaki i kolorystyka nawiązuje do historycznych poprzedników - Węzła Łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Garnizonowego Węzła Łączności w Bydgoszczy i Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy. Białe litery "R" "W" "T" umieszczone na trzech górnych ramionach krzyża oznaczają skrót nazwy Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy. W centralnej części odznaki znajduje się herb Bydgoszczy, który nawiązuje do miejsca stacjonowania Regionu Wsparcia Teleinformatycznego. Pod herbem na ozdobnej wstędze koloru chabrowego z białym obramowaniem znajduje się data "1945", która symbolizuje rok powstania jednostki.
3. Odznaka jest numerowana i wydawana z legitymacją .
4. Odznakę pamiątkową nadaje Szef RWT w Bydgoszczy na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją". Fakt ten ogłasza się w rozkazie dziennym.
5. W skład Komisji wchodzą:
a) przewodniczący - zastępca Szefa RWT w Bydgoszczy,
b) sekretarz - kierownik kancelarii RWT w Bydgoszczy,
c) członkowie:
mąż zaufania RWT w Bydgoszczy,
przedstawiciel oficerów RWT w Bydgoszczy,
przedstawiciel podoficerów RWT w Bydgoszczy,
przedstawiciel pracowników wojska.
6. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
a) szefowi RWT w Bydgoszczy i jego zastępcy z tytułu objęcia stanowiska,
b) żołnierzom zawodowym - po upływie dwóch lat od objęcia stanowiska etatowego w RWT w Bydgoszczy (warunkowo można zaliczyć lata wzorowej służby w RWŁ Bydgoszcz i RWŁ Szczecin),
c) pracownikom wojska - po nienagannym przepracowaniu w RWT w Bydgoszczy co najmniej 3 lat (warunkowo można zaliczyć lata wzorowej pracy w RWŁ Bydgoszcz i RWŁ Szczecin),
d) żołnierzom rezerwy (w stanie spoczynku) zasłużonym dla RWT, bądź jednostek, których tradycję RWT kontynuuje,
e) w wyjątkowych przypadkach, osobom fizycznym lub prawnym, które w sposób szczególny przyczyniły się do propagowania dobrego wizerunku RWT i wojska, oraz swoją działalnością wywarły pozytywny wpływ na jednostkę.
7. Koszty odznaki ponosi uprawniony, z wyjątkiem osób i instytucji wymienionych w pkt 6 lit. e.
8. Z tytułu posiadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe uprawnienia ani przywileje.
9. Wręczenie odznaki odbywa się na uroczystych zbiórkach Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.
10. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki, podejmuje Szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego na wniosek Komisji.
12. Od decyzji Szefa RWT w Bydgoszczy przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
13. Ewidencję nadanych odznak prowadzi sekretarz Komisji.
14. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.