Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.175

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 183/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 9. Batalionu Dowodzenia

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", 9. Batalionu Dowodzenia.
§  2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 a i 3 b do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3a

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3b

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 9. BATALIONU DOWODZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA

1. Odznakę pamiątkową 9. Batalionu Dowodzenia, zwaną dalej "odznaką" ustanawia się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy i pracowników wojska, w dowód uznania ich ofiarnej i sumiennej służby i pracy w dziele pomnażania tradycji i dorobku 9. Batalionu Dowodzenia, oraz w celu uhonorowania osób fizycznych i prawnych, które szczególnie zasłużyły się w upowszechnianiu i popularyzacji 9. Batalionu Dowodzenia oraz stale współpracują z ta jednostką wojskową w dziedzinie umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej i patriotycznego wychowania żołnierzy.

2. Odznaka jest dwuwarstwowa i mieści się w prostokącie o szerokości 30 mm i wysokości 40 mm. Centralnym elementem odznaki jest stylizowana antena, na jej tle w lewym dolnym rogu umieszczony jest srebrzysty orzeł siedzący na skale z zerwanym łańcuchem trzymanym w dziobie i na nogach. Wizerunek orła nawiązuje do pomnika "Ku czci Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego". W lewym górnym rogu anteny znajduje się herb miejscowości i gminy Nieporęt. Podstawę odznaki stanowi czarno-niebieska szarfa z napisem "9. bdow". Odznaka symbolizuje charakter pełnionej służby, więź z regionem stacjonowania jednostki oraz tradycje niepodległościowe związane z I i III brygadą legionów marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiązuje do tradycyjnych barw Wojsk Łączności i Informatyki, których tradycje przejął.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy 9. Batalionu Dowodzenia, zwanego dalej "Batalionem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w Batalionie, co najmniej roku (do tego okresu wlicza się czas służby w 9. Batalionie Łączności, którego tradycje dziedziczy Batalion);

3) pracownikom wojska po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w batalionie (do wymienionego okresu wlicza się czas pracy w 9. Batalionie Łączności);

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych co najmniej 5 lat i uczestniczących przynajmniej raz w ćwiczeniach;

5) wyjątkowo na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", osobom fizycznym i prawnym, które wniosły szczególne zasługi dla Batalionu.

4. Odznakę nadaje dowódca Batalionu na wniosek Komisji.

5. W skład Komisji wchodzą:

1) szef sztabu Batalionu - przewodniczący;

2) członkowie:

a) szef sekcji wychowawczej,

b) szef sekcji S-1,

c) szef sekcji S-3,

d) pomocnik dowódcy do spraw podoficerów,

e) mężowie zaufania: oficerów, podoficerów i szeregowych.

6. Do obowiązków Komisji należy:

1) zakup odznak oraz odznak oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki.

7. Decyzja Komisji o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapada w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.

8. Przewodniczący Komisji każdorazowo określa termin jej posiedzenia, ustala protokolanta ze składu Komisji oraz informuje dowódcę Batalionu o wynikach głosowania.

9. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje. Odznaka nadawana jest imiennie wraz z legitymacją i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

10. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego. W wyjątkowych okolicznościach można wręczyć ją w innym terminie.

11. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

12. Decyzję o pozbawieniu praw do odznaki podejmuje dowódca Batalionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

13. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym dowódcy batalionu.

14. Każda odznaka jest numerowana.

15. Koszt wykonania odznaki pokrywa otrzymujący.

16. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej