Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.108

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 103/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych.
§  2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych, zwanego dalej "Batalionem", ma charakter pamiątkowy będzie służyć pielęgnowaniu tradycji oraz konsolidacji środowiska żołnierzy i pracowników Batalionu. Odznaka będzie symbolem okazywania przynależności żołnierzy i pracowników do macierzystego Batalionu i więzi z tradycjami w nim kultywowanymi.

2. Wzór graficzny odznaki oparto na historycznym pierwowzorze odznaki pamiątkowej 21. Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" zaprojektowanym na podstawie krzyża tzw. palowego (o ostro ściętych ramionach) koloru białego, w środku którego znajduje się trójkątna tarcza koloru granatowego, w której umieszczona jest złota błyskawica - tradycyjny symbol wojsk łączności i pododdziałów dowodzenia. Wokół tarczy umieszczono srebrny wieniec laurowo-dębowy. Na górnym ramieniu umieszczono w złoty napis "bdow"" - skrót taktyczny jednostki, a na dolnym ramieniu napis "DWLąd" - skrót taktyczny Dowództwa Wojsk Lądowych - instytucji, której jednostka podlega. Odznaka jest emaliowana na biało, złocona i oksydowana.

3. Odznaka jest numerowana i wydawana z legitymacją.

4. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

5. Prawo do odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po co najmniej rocznej służbie w Batalionie;

3) żołnierzom rezerwy, powoływanym na ćwiczenia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych do Batalionu bądź innych form pełnienia czynnej służby wojskowej, za wybitne zasługi;

4) pracownikom wojska po przepracowaniu w Batalionie co najmniej dwóch lat;

5) wyjątkowo - na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Batalionu.

6. Wręczenie odznaki odbywa się na uroczystych zbiórkach z okazji święta Batalionu, świąt państwowych i wojskowych oraz innych szczególnie ważnych okolicznościach.

7. Dowódca Batalionu powołuje Komisję w składzie:

1) Przewodniczący - Szef Sztabu;

2) Sekretarz - Szef Sekcji Wychowawczej;

3) Członkowie:

a) przedstawiciel korpusu oficerów,

b) przedstawiciel korpusu podoficerów,

c) przedstawiciel korpusu szeregowych zawodowych.

8. Do podstawowych zadań Komisji należą:

1) przedstawianie Dowódcy Batalionu wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak i legitymacji;

3) prowadzenie dokumentacji dokonywanych wpłat przez uprawnionych i nabywanie odznak u producenta.

9. Wniosek o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki podejmowany jest na posiedzeniu Komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 3/4 członków Komisji i przedstawiany do zatwierdzenia Dowódcy Batalionu.

10. Odznakę nadaje Dowódca Batalionu na wniosek Komisji.

11. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy ukarani prawomocnym wyrokiem sądu lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie oraz przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej.

12. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Batalionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Dowódcy Batalionu przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

13. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki, odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy Batalionu.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu ich posiadania.

15. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.

16. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.